Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

סדרי הדין האזרחי

₪1,200.00 ₪1,000.00
מק"ט: 11101

מחבר: ד"ר יואל זוסמן

The Law of Civil Procedure

משפט אזרחי / סדרי דין: ד
אודות הספר

.

.
פרק ראשון: מבוא | פרק שני: הסמכות | בתי המשפט | בתי דין דתיים ואחרים | בתי דין דתיים | התחיקה המנדטורית ושינויה | בתי דין רבניים - שיפוט ייחודי | בתי דין רבניים - שיפוט לא-ייחודי | בתי דין מוסלמיים | בתי דין נוצריים | בתי דין דרוזיים | בתי דין אחרים | בית המשפט הגבוה לצדק | הסמכות מבחינה בין-לאומית | הסכם להישפט בחוץ-לארץ | השטחים המוחזקים | הסמכות מבחינת העניין | בית משפט השלום | מקרקעין | שימוש במקרקעין | תביעות אחרות | סמכות נגררת | סעד מן היושר | בית המשפט המחוזי | תביעות שכנגד | הסמכות מבחינת המקום | הסכם בענין הסמכות המקומית | הסמכות עקב צירוף נתבעים אחדים | שונות | חברות ושותפויות | עניני ירושה | מקרקעין | עניני בוררות | מקרים אחרים | סעד זמני | שינוי מקום השיפוט | סעד בשל חוסר סמכות | הרשם | פרק שלישי: דרכי פתיחת המשפט | המרצת פתיחה | עזבונות ונאמנות | מוכר או קונה מקרקעין | עניני שותפות | פירוש מסמכים | סדרי הדין | כתב תביעה | שמו, ומקום מגוריו של התובע | תאגידים כתובעים או כנתבעים | תביעות נציג - מנהל עזבון - נאמן בפשיטת רגל | תביעות כפרים ותביעות ייצוג | המען להמצאת כתבי בית-דין | פסול דין | חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות | עילת התביעה | מסקנה משפטית - אינה עילת תביעה | כתב תביעה הלוקה בחוסר עובדה מהותית - אינו מגלה עילה | מיון העובדות | ענינים מיוחדים | חשבון עובר ושב | "הדבר מעיד על עצמו" | שטר ועיסקת היסוד | עילה שנדונה בחוץ לארץ | בית המשפט לא יפסוק בעילה שלא נטענה | טענה כללית ופירוט בצידה | הודאת חוב בתור עילה | תנאי מוקדם | איזהו תנאי מוקדם? | חזקה לטובת בעל דין אחד | סמכות השיפוט | הסעד | סעד כללי | ויתור על מקצת התביעה | עילה אחת ומיני סעד אחדים | ריבוי עילות או ריבוי סעד בשל עילה אחת? שומת הענין | מסמכים שיש לצרפם לכתב התביעה | פרק רביעי: איחוד עילות וצירוף בעלי דין | זהות בעלי הדין ועילות שונות | צירוף בעלי דין וזהות הפלוגתא | ענינים אחרים | תביעה חלופית | צירוף שלא כדין ואי-צירוף | תקנה 27 והמשפט המהותי | צירוף תובע וצירוף נתבע | תיקון כתב הטענות עקב הצירוף | התיישנות | שינוי בעל דין עקב העברת זכויות | צירוף משיב בערעור | פרק חמישי: עורכי דין | הרשאה | ייצוג מוסדות ציבור | עיריות | פקיד השומה | היועץ המשפטי לממשלה | חילופי עורך-דין | פרק שישי: המצאת מסמכים | הכללים | למי ממציאים כתבי בית-דין? | חתימת אישור | המצאה על ידי הדבקה | דרכי המצאה אחרות | הודעת השליח | המצאה על ידי מוסד | המצאה בדואר והמצאה על ידי עורך דין למשנהו | המצאה מחוץ לתחום השיפוט | אימתי מתירים המצאה | סדרי הדין וכמות הראיות | תחליף המצאה | פרק שביעי: פסק דין על פי צד אחד מחוסר הגנה | מבוא | הגשת כתב הגנה באיחור | מתן פסק הדין | הוראות שונות | פרק שמיני: כתב הגנה, תשובה ותביעה-שכנגד | כתב הגנה - לשם מה? | התשובה | תביעה-שכנגד | קיזוז | סדרי הדין בתביעה-שכנגד | הסמכות והוראות שונות | כתבי טענות נוספים | אירועים אחרי הגשת כתבי-הטענות | פרק תשיעי: ניסוח כתב ההגנה | שיקולים קודמים להגשת כתב ההגנה | כללי הניסוח | הכלל הראשון | הכלל השני | הכלל השלישי | תרמית והטעייה | אי-חוקיות | אי-חוקיות של עיסקה שנעשתה בחוץ-לארץ | פירוק שותפות בלתי-חוקית | חוזה בלתי חוקי כראיה בתביעה אחרת | פיצויים מוסכמים | הודאה והדחה | פרעון וביצוע - ביטול - מניעות - סעד מן היושר | התישנות, שיהוי ומעשה בית-דין | רשלנות תורמת | הקטנת הנזק | קיזוז | שונות | טענות חוק | פרק עשירי: תיקון כתבי טענות והליכים | תיקון כתבי טענות | כללי היסוד | השאלה שהיא באמת שנויה במחלוקת | גורמים המונעים מתן רשות לתקן | פגיעה בבעל-דין-יריב | איחור | חוסר תום-לב | שונות | סמכות כללית לתקן | ביצוע התיקון | פרק אחד עשר: פרטים נוספים | מטרת הפרטים | צמצום | הבהרה | פרטים להקמת העילה | נתבע שויתר על פרטים | חובת מתן פרטים לפי חיקוק אחר | הוראה הכרוכה בצו למתן פרטים | הארכת המועד להגשת כתב הגנה | החובה לפרט קשה בדרך המרצה | פרק שנים עשר: מחיקת כתבי-טענות וטענות | מחיקה מחוסר עילה | תיקון כתב תביעה למניעת מחיקתו | מחיקת המרצות והליכים אחרים | מחיקה מטעמים פיסקליים | מחיקת כתב תביעה טרדני או קנטרני | סדרי דין | מחיקה מחמת חוסר מעש או התייצבות | מחיקת דברים מיותרים או מסבכים | איזהו ענין מביש? | מחיקת כתב טענות שלא קויימו לגביו הוראות התקנות | מחיקת תביעה-שכנגד | פרק שלושה עשר: דחיית תביעה על סף הדיון | מעשה בית דין | חוסר סמכות | "כל נימוק אחר" | דחיה חלקית | סדרי דין | פרק ארבעה עשר: גילוי מסמכים - הצגת שאלון - קדם-משפט | הודעה להראות מסמכים | גילוי כללי של מסמכים | סדרי הדין | מי רשאי לקבל צו - נגד מי? | הסנקציה לחוסר ציות | גילוי מסמכים מסויימים | הליכים מיוחדים | הצגת מסמכים והעיון בהם | הסנקציה | הצגת שאלון | סדרי הדין | התשובה כראיה | הודעה להודות במסמכים ובעובדות | קדם-משפט | פרק חמישה עשר: בירור המשפט | הזמנת עדים | גביית עדויות לפני בירור המשפט | גביית עדויות בחוץ לארץ | דחיית הבירור | הפסקת הדיון | אי-התיצבות בבית המשפט | הזכות להתחיל | הראיות | חקירת העדים | עדות על-ידי תצהיר | הצורך בראיות בכתב | ראיות בכתב להוכחת העיסקה | "ראשית ראיה" דיה | טענה נגד מסמך בכתב | הלכות שונות | ראיות שהובאו בהליכי-ביניים | חקירות וחשבונות ובדיקת נכס מטעם בעל-דין | מומחים רפואיים | מומחים לפי פרק י"א | מומחים לפי תקנות הפיצויים | התנגדות לראיה | טענת חוסר בולים | השלב למתן החלטה על ההתנגדות | ראיות מפריכות | קריאת עדים על ידי השופט וקריאת עדים מחדש | ראיה נוספת שהובאה באיחור | פישור | חילופי השופט | סדר הסיכומים | הפרוטוקול | פרק ששה עשר: סיום המשפט | פסק הדין | הפסיקתה | פסק דין על תנאי ופסק דין חלקי | סעד טפל | ריבית והפרשי הצמדה | הוצאות משפט | שיקול דעת בית המשפט | פסק דין שבהסכמה | פשרה | פרק שבעה עשר: תרופות מיוחדות | פסק דין הצהרתי | הכללים | הצהרות-חפצא | שיקול דעת בית המשפט | פסק דין למתן חשבונות | צו "עשה" וצו "לא תעשה" | פרק שמונה עשר: סעד ארעי | עיקול נכסים | תביעת סכום כסף | תביעת דבר שבעין | סדר הדין | אישור העיקול הזמני | יקול נכסי החייב שבידי מחזיק | התנגדות לעיקול | הליכים מיוחדים | עיקול זמני ובוררות | צו ערובה ועיקול | מעצר הנתבע לפני פסק הדין | עיכוב יציאה מן הארץ | צו מניעה זמני וצו הצהרתי זמני | כונס נכסים | הוצאה לפועל מן היושר | הסוג הראשון והסוג השני | פרק תשעה עשר: הליכי צד שלישי | פרק עשרים: סדר דין מקוצר | תביעות בנות סדר דין מקוצר | סכום קצוב | "מכח חוזה" | ראייה שבכתב | תביעות אחרות בסדר דין מקוצר | מה דינה של תובענה שהוגשה שלא כדין בסדר דין מקוצר? | חוסר סמכות מקומית לדון בסדר דין מקוצר | רשות להתגונן | הבקשה | התצהיר | הדיון בבקשה | מתן רשות להתגונן במקרים מיוחדים | התנאת הרשות להתגונן בתנאים | דרכי תקיפה של החלטות בסדר דין מקוצר | התצהיר ככתב הגנה | הגבלת ההגנה | פרק עשרים ואחד: טען-ביניים | סדרי הדין | פרק עשרים ושניים: המרצות | הבקשה ושמיעתה | תצהיר | עדות שמיעה | חקירה שכנגד | עריכת תצהיר בחוץ לארץ | פגם בתצהיר | דין ראיות אחרות | פרק עשרים ושלושה: ביטול החלטות שניתנו שלא בפני בעל דין | החלטות באין כתבי טענות | החלטות על פי צד אחד | בטלות החלטה על פי צד אחד מאין המצאה | הכללים לפיהם בית המשפט דן בבקשת ביטול | ביטול מתוך חובת הצדק | ביטול בתוקף שיקול דעתו של בית המשפט | סדרי הדין | ערעור | ערעור על ההחלטה הראשונה | ערעור על ההחלטה השניה | ביטול החלטות רשם | פרק עשרים וארבעה: ערעור | הערעור - מהו? | פסק דין והחלטה אחרת | החלטה לאחר מתן פסק הדין | החלטה אחרת ופסק דין חלקי | ביטול צו-ביניים על ידי בית המשפט שנתן את הצו | עניני ערעור מיוחדים | פסלות שופט | רשם | עניני ירושה | חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות | הסדר זכויות במקרקעין | ימאות והוצאה לפועל | בוררות | בזיון בית משפט | פשיטת רגל ופירוק חברות | מקרקעין, הגבלים עסקיים, פטנטים | שונות | פסק דין שבהסכמה | פסק דין לטובת המערער וערעור אחרי חיסול המחלוקת | המועדים | ערעור | בקשת רשות לערער | הארכת המועדים | רשות לערער - סדרי דין | בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי | ענינים אחרים | ערעור - סדרי דין | ערעור על "החלטה אחרת" של רשם | ערעורים אחרים | כתב ערעור | נימוקי הערעור וכוחו של בית המשפט לערעורים | סמכות | אי-חוקיות | מס בולים | הוצאות | חתימה ובקשת סעד | ערובה להוצאות המשיב | צירוף ההחלטה שמערערים עליה | המצאת המסמכים למשיב | הסיכום | תיקי מוצגים | הגשת ערעור פגום | דחיית ערעור מחמת אי-תשלום הערבון | שינוי סכום הערבון | בירור הערעור | דיון מקדמי בערעור קביעת תאריך לדיון בערעור | עיקרי טיעון | סדר שמיעת הטענות | חוסר התייצבות | טענות טרומיות | ערעור-שכנגד | ביטול הערעור | ראיות נוספות בערעור | עובדה שאירעה לפני מתן פסק הדין | עובדה שאירעה אחרי מתן פסק הדין | פסק הדין בערעור | עיכוב ביצוע | סעד זמני בערעור | בקשת ביניים בערעור | פרק עשרים וחמישה: דיון נוסף | כללים | סדרי הדין בבקשת דיון נוסף | החלטת הנשיא | סדרי הדין בדיון הנוסף וההחלטה | פרק עשרים וששה: שונות | הארכת מועדים | ערובה להוצאות | תשלום לקופת בית המשפט ומקופתו | טעויות סופר בהחלטות | מפתח כללי
Mobile version: Enabled