Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני חיובים – חלק כללי

₪990.00
מק"ט: 14135 מצב מלאי: אזל

מחברים: פרופ' דניאל פרידמן; פרופ' מיגל דויטש; פרופ' שלום לרנר; פרופ' אריאל פורת; פרופ' מנחם מאוטנר; פרופ' נילי כהן

The Law of Obligations – General Part

פרופ' דניאל פרידמן; פרופ' מיגל דויטש; פרופ' שלום לרנר; פרופ' אריאל פורת; פרופ' מנחם מאוטנר; פרופ' נילי כהן: דיני חיובים - חלק כללי

לרשימת כל הספרים בנושא:
1. דיני בנקאות
2. דיני חוזים
אודות הספר

.

.
רשימת הקיצורים | שער ראשון: היבטים רכושיים של החיוב | פרק 1: תורת החיובים הכללית וההיבטים הרכושיים של החיוב - דניאל פרידמן | הענפים השונים של דיני החיובים ותורת החיובים הכללית | החיוב - מקשר אישי לאינטרס רכושי | ההבחנה בין חיוב לקנין | זמניות החיוב | ההבחנה בין חיוב לחובה | הגנת החיוב בפני צדדים שלישיים | בין חיוב לקנין: "זכויות כלאיים" וסולם הזכויות | מקורות דיני החיובים בישראל ומעמדו של חוק החוזים (חלק כללי) | פרק 2: המחאת חיובים - שלום לרנר | חלק ראשון : כללי | מבוא | היסודות העיוניים של המחאת זכות | רקע היסטורי | מקורות דיני ההמחאה בישראל | ההמחאה במציאות הכלכלית | כללי | מימון ביניים | פרעון חוב | פקטורינג | מסחר בינלאומי | המחאה ועיסקאות קרובות | סיחור | חוזה לטובת צד שלישי | סברוגציה | המחאת חבות | חלק שני: יצירת ההמחאה | הסכם ההמחאה | כללי | המחאה מכוח הדין | הוראת תשלום | המחאה על תנאי | הצדדים להמחאה | הודעה לחיוב | רישום ההמחאה | הזכות נשוא ההמחאה | כללי | זכות עתידית | חלק מזכות | זכות נלווית | זכות ביחס למקרקעין | זכות שאיננה ניתנת להמחאה | כללי | הגבלה בשל מהות הזכות | הגבלה לפי דין | הגבלה מכוח הסכם | חלק שלישי: עיסקאות שעבוד | המחאה על דרך השעבוד ומישכון זכות | מכר זכות ומישכונה | שעבוד צף על זכויות | כללי | שעבוד זכויות עתידיות | גיבוש שעבוד צף על זכויות | חלק רביעי: תוצאות ההמחאה | יחסי החייב והממחה | יחסי הממחה והנמחה | יחסי החייב והנמחה | כללי | טענות הגנה של החייב | ויתור על טענות הגנה | ביקורת על כפיפות הנמחה לטענות מעסקאות אחרות | שינויים בהסכם בין החייב לממחה | עדיפויות - עימות בין הנמחה לבין אחרים | כללי | הנמחה מול נושה מעקל | המחאה ושעבוד צף | הנמחה והנאמן בפשיטת רגל של הממחה | המחאות סותררת | שער שני: שיתוף בחיוב | פרק 3: ריבוי חייבים - דניאל פרידמן ונילי כהן | חלק ראשון : שיתוף בחיוב ומגוון המצבים של ריבוי חייבים | מהו "חיוב אחד" והתפיסה הרחבה של סוגיית ריבוי החייבים | הערה השוואתית | חיובים "יחד", "יחד ולחוד" וחיובים נפרדים בדין האנגלי ובדין הישראלי | מגמות כלליות אחרות בסוגיית ריבוי חייבים | הקטגוריות השונות של ריבוי חייבים - המיון המהותי | חיוב סולידרי חוזי | חיוב שמקורו באחריות לנזק (קטגוריית האחריות) | חיובים נפרדים לא מצטברים | חיובים בעלי אופי שונה | חלק שני: הזכות להשתתפות או לשיפוי | היסוד העיוני | היקף תחולתה של הזכות לשיפוי או להשתתפות | סברוגציה כאמצעי להסדר היחסים הפנימיים בין החייבים | השיקולים בדבר אופן חלוקת הנטל בין החייבים (גובה ההשתתפות) | הסכם בין החייבים | חזקת השוויון | חיובים שנוצרו בזה אחר זה | העקרונות הכלליים בדבר אופן ההשתתפות | עקרון האינטרס ועקרון טובת ההנאה | עקרון האשם | עקרון הסיכון | (א) נטילת סיכון מכוח חוזה - ביטוח, ערבות והעברת זכות | (ב) הטלת סיכון מכוח הדין | החיוב בהשתתפות כחיוב נפרד | תביעת שיפוי מצד חייב מישני כלפי חייב עיקרי | ההסדר הפנימי בין חייבים שחיוביהם בעלי אופי שונה | כללי | נטילת סיכון מכוח חוזה והעברת סיכון לא רצונית (מכוח הדין) | העברת סיכון מכוח חוזים בעלי אופי שונה | ביטוח וערבות | ביטוח ומכר | אחריות בשל גרימת נזק ואחריות מחמת העברת סיכון | אחריות בשל גרימת נזק ואחריות בשל טובת הנאה | אחריות בשל גרימת נזק ואחריות על יסוד עקרון האינטרס | אחריות מוגברת בנזיקין (אחריות ללא אשם) לעומת אחריות בגין אשם | העברת סיכון (מכוח דין או חוזה) ואחריות מוגברת (אחריות ללא אשם) בנזיקין | הודעה לחייבים האחרים על התשלום | צירוף צדדים בתביעת שיפוי או השתתפות | פרעון על ידי חייב מדומה | מבוא | חבות שנויה במחלוקת | ויתור על הגנה | מבוא | הגנה אישית | הגנה משותפת | פרעון על ידי חייב "מתנדב" | היחס בין תביעת הנושה לתביעת ההשתתפות או השיפוי | גביה מבטחונות והזכות לבטחונות | חלק שלישי: הגנות | מבוא | האינטרסים המעורבים והמודלים הבסיסיים לפתרון | עוצמתה של זכות ההשתתפות בקטגוריות השונות של ריבוי חייבים | החקיקה הישראלית בסוגיית ההגנות בדיני ריבוי חייבים | הגנה התחלתית (אי היווצרות חיוב או היווצרות חיוב פגום) | חיובים סולידריים חוזיים | חיובים חוזיים שהפכו סולידריים מכוח חקיקה | חיובים שמקורם באחריות לגרימת נזק (קטגוריית האחריות) | חסינות בין בני זוג | חסינותו של קטין | חסינות מעביד בפני תביעת עובדו או בפני תביעת הביטוח הלאומי | חסינות המדינה בפני תביעות חיילים | הסכם פטור או הגבלת אחריות עם אחד המעוולים | הגנות מאוחרות – מבוא | פרעון וקיום | פשרה, ויתור או הסדר עם אחד החייבים | כללי | חיובים "יחד" ו"יחד ולחוד" | פטור לחייב אחד: הגנה כללית או הגנה אישית | פטור לחייב המקנה הגנת ביניים | חיובים נפרדים | כללי | ביטוח כפול | חיובים בעלי אופי שונה | פסק דין | פסק דין לטובת הנושה בתביעה נגד אחד החייבים | יחסי נושה – חייבים | היחסים הפנימיים בין החייבים | פסק דין הדוחה את תביעת הנושה נגד אחד החייבים | כללי | פסק הדין המבוסס על הגנה אישית דיונית | פסק דין המבוסס על הגנה אישית מהותית | פסק דין המבוסס על הגנה משותפת | פסק דין המושתת על הגנת ביניים | פסק דין המקבל חלקית ודוחה חלקית את תביעת הנושה | חיובים נפרדים לא מצטברים | פשיטת רגל, פירוק והגנה המושתתת על מצוקה כלכלית או חוסר יכולת פרעון | התיישנות | הפרת חוזה או הפרת תנאי לחיוב | עילות שיפוי או השתתפות שאינן נשללות על ידי הגנת החייב | פרק 4: ריבוי נושים - מיגל דויטש | מבוא | מהותה של הזכות המשותפת | המודל האובליגטורי הישראלי-כללי | בין חוזים לקנין: דואליות ההסדר של דין ריבוי הנושים | דין השיתוף בקנין והיחס בינו לבין הדפוס האובליגטורי | יצירת צורות שיתוף בזכות האובליגטורית מכוח הסכמת הצדדים | היקפו של השיתוף בזכות | נושים משותפים - האם שלוחים זה של זה? | הזכאי לביצוע ופרעון כשורה | ויתור, פשרה או שינוי אחר על ידי נושה שאין לו רוב | השפעת הויתור על הזכות ביחס לחיוב כולו | השפעת הויתור על זכותם של הנושים הנוספים, ביחס לשיעור חלקו של הנושה המוותר | הגנות אישיות כלפי חלק מהנושים | טענת קיזוז | הפעלתה של ברירת הסעד על ידי נושים משותפים | הצגת הבעיה | האם קיים בחוק כלל ביחס לאופן הפעלת הברירה? | דיני השיתוף בקנין - כללי ההכרעה | יישום טיפוסי ההכרעה על מצב של ריבוי נושים – כללי | כוחו של שותף שאין לו רוב | שימוש "כזה" – כללי | שימוש "כזה" - האם אותו שימוש? | יישום דיני השיתוף בקנין על השיתוף בזכויות האובליגטוריות | היבטים נוספים לענין ההכרעה - הערת קישור | הגנת הבעלות וההחזקה מפני היזק - יישום על דין ריבוי הנושים | הסכם שיתוף | האם יש בכוחו של שותף לעשות פעולה בחלקו בלבד? | החלטת רוב | "כללי הכרעה" - אימתי נדרשים כללי הכרעה? | כללי השיתוף וכפיפותו של החייב | הפעלת ברירה לביטול מחמת פגם ברצון | הפעלתה של ברירה חוזית להפסקת החוזה | העברת הזכויות על ידי נושה | פירוק השיתוף בזכויות | זכותו של נושה לשיתופו בכזכיה | שער שלישי: קיום חיוב כספי | פרק 5: דרכי תשלום - אריאל פורת | מבוא | מתי חשלום במזומן ומתי תשלום בדרך אחרת | כלל התשלום במזומן והסדקים שנוצרו בו | הבסיס הרעיוני של כלל התשלום במזומן והביקורת עליו | שיקולים לקביעת דרך התשלום בהעדר הוראה מפורשת בחוזה או בדין | תשלום לקיומו של חיוב בסיטואציה חוזית | תשלום לקיומו של חיוב בסיטואציה שאינה חוזית | סטיה מדרך התשלום המחייבת ותוצאותיה | תשלום באמצעות שיק | פרעון מוחלט ופרעון על תנאי | שיקולים המסייעים באיתור כוונת הצדדים | אבדן זכותו של הנושה על פי החיוב המקורי למרות אי פרעון השיק, משיקולי הגינות וצדק | מועד הפרעון | פרעון על תנאי: זכויות הצדדים וחובותיהם בין מועד התשלום לבין המועד שנקבע להתקיימות התנאי | תשלום באמצעות כרטיס אשראי | פרק 6: קיזוז - מנחם מאוטנר | חלק ראשון: סוגי הקיזוז | תחומי הדיון | קיזוז דיוני: קיזוז המופעל על ידי בית משפט בהליך שיפוטי | קיזוז דיוני במשפט המקובל | קיזוז דיוני במשפט הישראלי | קיזוז של עזרה עצמית | מאפייני הקיזוז | הקיזוז כדרך לתשלום חובות | הקיזוז כשקול כנגד מימוש בטוחה | הקיזוז כשקול כנגד שילוב של חיובי הצדדים | הקיזוז כתרופה של עזרה עצמית | שיקולים נורמטיביים ביסוד דוקטרינת הקיזוז של עזרה עצמית | קיזוז של עזרה עצמית במשפט הגרמני | קיזוז של עזרה עצמית במשפט הישראלי: סעיף 53 לחוק החוזים | קיזוז של עזרה עצמית על פי "דיני היושר" | קיזוז חוזי | קיזוז של עזרה עצמית בדרך של איחוד חשבונות (Combination) | ניכוי מהמחיר (Abatement): קיזוז של עזרה עצמית במשפט המקובל | קיזוז של עזרה עצמית בדרך של ניכוי במשפט הישראלי | ניכוי מהמחיר | מכר | שכירות | קבלנות | ניכוי הוצאות או דמי נזק שנגרמו לחייב עקב התנהגות הנושה | ניכוי הוצאות ושכר מתוך כספים המגיעים לאדם אחר | החזר שכר והוצאות של נאמן | החזר הוצאות של אפוטרופוס | ניכוי הוצאות שהוצאו להשגת זכייה | קיזוז של "עזרה עצמית" בררך של שימור (Retainer) | קיזוז אוטומטי (Compensation) | חלק שני: מאפייני הקיזוז | יסודותיו של סעיף 53 לחוק החוזים | חיובים כספיים | "חיובים כספיים" וחיובים אחרים ברי חליפין | "חיוב כספי" מול "תביעת רכוש" | חיובים כספיים הנובעים ממקורות עיוניים שונים | חיובים שהגיע המועד לקיומם | המועד לקיומם של חיובים | קיום מושלם וקיום מהותי של חיובים | הפרה צפויה | קיזוז חוב עתידי כנגד זכות שבהווה | חיובים קצובים ותביעות בסדר דין מקוצר | תוכן מושג ה"קציבות" | פשר מיגבלת ה"קציבות" בסעיף 53 ותביעה בסדר דין מקוצר | חיובים שנקצבו כחוזה, בדין, בפסק דין או בשטר | פיצויים בגין הפרת חוזה | עיסקה אחת | הודעת קיזוז | עמדת הפסיקה | הודעת קיזוז והודעה בדבר ביטולו של חוזה | מועד תוקפו של הקיזוז | הבעיה וההקשרים שבהם היא מתעוררת | גישת מועד "הודעת הקיזוז" וגישת הייחוס לאחור | הגישה המוצעת | הקשרים שבהם שאלת תקפו של הקיזוז היא חסרת נפקויות מעשיות | הקשרים שבהם שאלת תקפו של הקיזוז היא בעלת נפקויות - המצב הרגיל | הקשרים שבהם שאלת תקפו של הקיזוז היא בעלת נפקויות - המצב המיוחד | חלק שלישי: הדדיות | "כלל ההדדיות" | דרכים ליצירת הדדיות | יצירת הדדיות כשמתקיימים בין שלושה צדדים שני חובות | יצירת הדדיות כשמתקיימים בין שלושה צדדים שלושה חובות | חייבים ונושים משותפים | חלק רביעי: חליפים הפוגעים בהדדיות | הצגת הבעיה וקווים אפשריים לפתרון | נמחים | מועד התגבשות טענת הקיזוז | קיזוז של חוב מותנה או עתידי שהומחה | קיזוז של חוב הכפוף לשיעבוד | קיזוז של חוב הכפוף לעיכבון | המחאה חלקית | הגבלות על הקיזוז | חייב שחייב שני חובות | חייב מול נמחה של נמחה | סברוגציה | שיעבוד צף | עיקול | פרעון חוב הזולת | שליחות נסתרת | נהנה על פי נאמנות | תחרות בין נושה מובטח וחייב המבקש להפעיל קיזוז | חלק חמישי: קיזוז חיוב שהזכות לקיומו אינה ניתנת לעיקול | פרק 7: זקיפת תשלומים - אריאל פורת | הבסיס העיוני | מבוא: הצגת ההסדר שבחוק | הבסיס העיוני של סעיף 49 לחוק החוזים | פרעון הריבית לפני הקרן | פרעון ההוצאות לפני הריבית והקרן | הבסיס העיוני של סעיף 50 לחוק החוזים | כוח זקיפה ראשוני לחייב | מעבר כוח הזקיפה לנושה | זקיפת תשלומים בחיובים אחדים: כוח הזקיפה של החייב | היקף כוח הזקיפה: יחסי נושה-חייב | שאלת ההתנאה על כוחו של החייב לזקוף תשלומים | בעיית הזקיפה לחשבון חוב שטרם הגיע מועד פרעונו או שטרם נוצר | היקף כוח הזקיפה: יחסי חייב-צד שלישי | זקיפת תשלומים מכללא (או הגבלת כוח הזקיפה של הנושה) | חוב שהתיישן וחוב שלא התיישן | חוב אחד בלתי אכיף לפי טבעו או בטל וחוב שני אכיף | חוב הניתן לביטול על ידי החייב וחוב שאינו ניתן לביטול | חוב שבשל וחוב שטום בשל | חוב שנוי במחלוקת וחוב שאינו שנוי במחלוקת | חוב מובטח (בשיעבוד או בערבות) וחוב שאינו מובטח | חוב שבפרעונו יש עניין לצד שלישי וחוב שבפרעונו אין ענין לצד שלישי | חוב שאי פרעונו יכביד במיוחד על החייב וחוב שאי פרעונו לא יכביד כך | המועד להפעלתו של הכוח לזקוף תשלומים | זקיפת תשלומים בחיובים אחדים: כוח הזקיפה של הנושה | היקף כוח הזקיפה: יחסי נושה-חייב | היקף כוח הזקיפה: יחסי חייב-צד שלישי | זקיפת תשלומים מכללא | המועד להפעלתו של הכוח לזקוף תשלומים | זקיפת תשלומים בחיובים אחדים: זקיפה מכוח הדין | זקיפת תשלומים בחיוב אחד | היקף תחולתו של סעיף 49 לחוק החוזים | שאלת ההתנאה על סעיף 49 לחוק החוזים | זקיפת תשלומים בחיוב אחד מחוץ לגידרו של מעיך 49 לחוק החוזים | קו הגבול בין סעיפים 49 ו – 50 לחוק החוזים | סיכום | מפתחות | חקיקה ישראלית | חקיקה זרה | פסיקה ישראלית | פסיקה זרה | מפתח עניינים
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות