Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

פינוי מקרקעין הליכים והלכות

₪690.00
מק"ט: 16016

מחבר: השופט יעקב שקד

The Law of Real Estate Evictions

דיני מקרקעין; דיני הגנת הדייר: השופט יעקב שקד: פינוי מקרקעין הליכים והלכות דיני מקרקעין; דיני הגנת הדייר: השופט יעקב שקד: פינוי מקרקעין הליכים והלכות
אודות הספר

ספרו של השופט יעקב שקד הינו הספר הראשון בישראל המקיף את כל ההליכים הקיימים לפינוי מקרקעין והסוגיות המשפטיות הכרוכות בהם. הספר נכתב ונערך מנקודת מבט המשלבת את הדין והפרקטיקה השיפוטית.

בין הנושאים הנדונים בספר:

 • פינוי פולשים ממקרקעין פרטיים וממקרקעי ציבור
 • תביעות פינוי מדירות "עמידר" ו"חלמיש" בדיור הציבורי (כולל סוגיית "דייר ממשיך")
 • פינוי דיירים מוגנים בהתאם לחוק הגנת הדייר
 • פינוי – בינוי וחוק החיזוק – תמ"א 38
 • דרישה למסירת חזקה מכוח הפקעה
 • שימוש ופינוי ממקרקעין בבעלות משותפת
 • שימוש ופינוי מרכוש משותף בבית המשותף
 • הליכי פינוי מנהליים ביהודה ושומרון
 • תביעות לפינוי מושכר
 • פינוי בסעד עצמי
 • הגנת בר רשות (רשיון) והתנאת הפינוי בפיצויים
 • התיישנות במקרקעין
 • סמכות עניינית וסדרי דין הנוגעים להליכי פינוי
 • עיכוב ביצוע פסק דין לפינוי

מתוך ההקדמה לספר מאת נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב השופט איתן אורנשטיין


בספרו סוקר המחבר את המתווים השונים של הליכי פינוי המקרקעין בצורה יסודית, נרחבת ובהירה למשתמש, והספר מהווה אוצר בלום של הנושא. הספר מצייד את הקורא בכלים חשובים ומהווה מורה נבוכים להתמצאות בסוגיות השונות והנפתלות של פינוי ממקרקעין.

אודות המחבר

השופט ד"ר יעקב שקד, שופט בית המשפט המחוזי ת"א בפועל, והינו דוקטור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר – אילן. מחבר הספרים: "בית משפט לעניינים מקומיים – הלכה ומעשה", "פינוי מקרקעין הליכים והלכות", "תקיפה עקיפה בהליכים פליליים ואזרחיים" ו-"פירוק שיתוף במקרקעין".

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 9494/16 הואש עבדאלמונעם נ' נפתלי נשר עו"ד ואח'

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ת"א (ת"א) 5950-08-16‏ ‏ עירית תל-אביב-יפו נ' צמח בן יונה
.
תוכן עניינים מפורט | הקדמה – מאת נשיא בית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו, השופט איתן בורנשטיין | תוכן עניינים מקוצר | שלמי תודה | רשימת הקיצורים | מבוא | פרק ראשון: הגנת הבעלות והחזקה | 1.1 כללי | 1.2 בעלים ומחזיק כדין נגד מסיג גבול | 1.2.1 כללי | 1.2.2 הזכאי להשתמש בסעיף 16 לחוק המקרקעין | 1.2.3 היחס שבין הוראות חוק המקרקעין לבין הוראות חוק המיטלטלין | 1.3 מחזיק בפועל שלא מכוח זכות נגד מסיג גבול | 1.3.1 הכלל וטעמיו | 1.3.2 תוכן ההגנה וכלליה | 1.4 תביעה להחזרת מצב לקדמותו (התביעה הפוססורית) | 1.4.1 כללי ומטרות התביעה | 1.4.2 התנאים להגשת תביעה פוססורית | 1.4.3 הצדדים לתביעה פוססורית | 1.4.4 דיון בתביעה הפוססורית במאוחד עם בירור הזכויות במקרקעין | 1.5 סעד עצמי להשבת החזקה במקרקעין | 1.5.1 כללי הסעד העצמי וטעמיו | 1.5.2 מיהו הרשאי לעשות דין עצמי | 1.5.3 התנאים לקבלת עזרה מהמשטרה לצורך ביצוע הסעד העצמי | 1.5.4 מניין הימים לביצוע עשיית דין עצמי | 1.5.5 סילוק פולשים בדין עצמי באזור יהודה ושומרון | 1.5.5.1 כללי ותנאים | 1.5.5.2 בחינת מהלכי המדינה המסייעת בפינוי מכוח סעד עצמי | 1.5.6 עשיית דין עצמי והמשפט הפלילי | 1.5.7 עשיית דין עצמי מכוח חוזה | 1.5.8 מידת הכוח לביצוע הסעד העצמי | 1.6 הגנה על החזקה מול עקרון תום הלב ושימוש לרעה בזכות | 1.7 פיצויים בשל פגיעה בחזקה במקרקעין | פרק שני: פינוי–בינוי וחיזוק בניינים (תמ"א 38) | 2.1 כללי | 2.2 פינוי–בינוי | 2.2.1 הרקע לחוק פינוי ובינוי | 2.2.2 עילת התביעה | 2.2.3 סירוב בלתי סביר | 2.2.4 ייחוד העילה על פי חוק פינוי ובינוי | 2.2.5 סמכות בית המשפט להפחית מסכום הנזק המוכח | 2.3 חוק החיזוק (תמ"א 38) | 2.3.1 כללי | 2.3.2 הוראות חוק החיזוק | 2.3.3 תביעה למפקח על המקרקעין לצורך הרחבת דירות ובניית דירות חדשות | פרק שלישי: פינוי מדירות בדיור הציבורי | 3.1 כללי | 3.2 דייר ממשיך | 3.2.1 המצב החוקי כיום | 3.2.2 המצב החוקי הקודם והוראות מעבר | 3.2.3 התנאים להכרה בדייר ממשיך | 3.2.3.1 כללי | 3.2.3.2 רציפות המגורים | 3.2.3.3 מגורים במשך התקופה הדרושה בקירוב | 3.2.4 השתק המונע טענה של דייר ממשיך | 3.2.5 התנאי של היעדר בעלות בדירת מגורים אחרת | 3.2.6 התנאי שלפיו המנוח הוא זכאי | 3.2.7 חובתה של החברה המשכנת ליתן הודעה טרם דרישת פינוי | 3.2.8 משמעותו של חוב כלפי החברה המשכנת | 3.2.9 תנאי הקִרבה המשפחתית | 3.2.10 משמעות הסתרת מגורי דייר נוסף בזיקה לשאלת היותו דייר ממשיך | 3.3 משמעות עזיבת אחד הדיירים החוזיים בעת גירושין | 3.4 משמעותם הראייתית של דוחות מעגל | 3.5 מחלוקת בין ילדי הדייר | 3.6 הורשת דירה בדיור הציבורי | 3.7 שאלת התקיפה העקיפה | 3.8 התנאים לקבלת דירה בדיור הציבורי | 3.9 תקיפת החלטות של הרשות המינהלית | 3.9.1 כללי | 3.9.2 התנאי של היעדר דירה שנייה | 3.9.3 אבדן זכות השכירות בשל אי־תשלום | 3.9.4 החלטות ועדת החריגים | 3.9.5 משמעות עזיבת הדייר את הדירה | פרק רביעי: תביעה לפינוי מושכר | 4.1 כללי | 4.2 מטרתו של פרק ט"ז4 לתקנות סדר הדין האזרחי | 4.3 תמצית הוראות התקנות | 4.4 העברת תובענה המוגשת כתביעה לפינוי מושכר למסלול רגיל | 4.5 סוגיות שכיחות בהליכים לפינוי מושכר | 4.5.1 טענת שוכר נגד זכויות המשכיר בנכס | 4.5.2 מימוש אופציה (ברֵרה) | 4.5.3 טענת קיזוז מצד השוכר | 4.5.4 פטור מחובת תשלום דמי שכירות | פרק חמישי: רכוש משותף בבית משותף – פינוי ושימוש | 5.1 כללי | 5.2 הרכוש המשותף | 5.3 השימוש ברכוש המשותף | 5.3.1 כללי | 5.3.2 רישיון במקרקעין ברכוש המשותף? | 5.3.3 חנייה בשיטת החסימה | 5.3.4 התקנת מזגנים | 5.3.5 שימוש לרעה בזכות בזיקה לרכוש משותף | 5.3.6 מבנים שיכולים להירשם כבית משותף | 5.3.7 מבנה שבנה בעל דירה על רכוש משותף שהוצמד לדירתו | 5.4 הסמכות להכריע בסכסוכים בקשר לשימוש ברכוש המשותף | פרק שישי: מקרקעין בבעלות משותפת – פינוי ושימוש | 6.1 רקע והוראות חוק המקרקעין | 6.2 אופן השימוש במקרקעין שבבעלות משותפת | 6.3 מהו "ניהול רגיל של המקרקעין" | פרק שביעי: דרישה למסירת חזקה מכוח הפקעה | 7.1 כללי | 7.2 יסודות הדרישה למסור חזקה במקרקעין מכוח פקודת הקרקעות | 7.3 ההודעה הדורשת מסירת חזקה ודרכי המצאתה | 7.4 מימוש זכות החזקה – סעיף 8 לפקודת הקרקעות | 7.5 היסודות הדרושים לשם העתרות לבקשה למסירת חזקה | 7.6 דרישה לפיצויים במסגרת הליך לפי סעיף 8 לפקודת הקרקעות | 7.7 טענות בתקיפה עקיפה בהליך על פי סעיף 8 לפקודת הקרקעות | 7.8 תקיפה עקיפה ודוקטרינת הבטלות היחסית | 7.9 דרישה למסירת חזקה מכוח חוק התכנון והבניה | 7.9.1 כללי | 7.9.2 הזכות לשיכון חלוף כתנאי לפינוי המקרקעין | 7.9.3 שיכון חלוף סביר | פרק שמיני: פינוי דיירים מוגנים | 8.1 כללי | 8.2 רשימת עילות הפינוי | 8.3 סעיף 131(1) לחוק הגנת הדייר – "הדייר לא המשיך בתשלום דמי השכירות המגיעים ממנו" | 8.3.1 כללי | 8.3.2 הכלל – ניתוק המשכיות התשלומים | 8.3.3 דינם של הפרשי דמי שכירות | 8.3.4 ספק לגבי זהות בעל הבית או מקום הימצאו | 8.3.5 סירוב בעל הבית לקבל דמי שכירות | 8.3.6 אי־יכולת להשתמש במושכר | 8.3.7 קבלת דמי שכירות כמחילה על ההפרה | 8.3.8 היעדר חובת התראה טרם הגשת תביעה | 8.4 סעיף 131(2) לחוק הגנת הדייר – אי־קיום תנאי השכירות | 8.4.1 כללי | 8.4.2 מניעת כניסה מבעל הבית למושכר | 8.4.3 תניה גורפת בהסכם השכירות | 8.4.4 ויתור על הפרת תנאי השכירות | 8.4.5 העברת זכויות בין שותפים לחוזה | 8.4.6 מסירת שימוש לעומת העברת זכויות | 8.4.7 הפיכת חברה פרטית לחברה ציבורית | 8.4.8 מסירת שימוש בתוך שינוי מטרת המושכר | 8.4.9 התנאים לחילופי דיירים | 8.4.10 השכרת משנה | 8.4.11 שינוי במטרת המושכר | 8.4.12 שינויים במושכר | 8.4.13 אימוץ הוראות חוק הגנת הדייר מכוח הסכם | 8.5 סעיף 131(3) לחוק הגנת הדייר – גרימת נזק ניכר למושכר במעשה זדון | 8.5.1 הוראות הסעיף ויסודותיו | 8.5.2 יישום הוראות הסעיף בפסיקה | 8.5.3 גרימת נזק ניכר לחלק מהמושכר | 8.6 סעיף 131(4) לחוק הגנת הדייר – שימוש במושכר למטרה בלתי חוקית | 8.6.1 כללי ופרשנות הסעיף | 8.6.2 ניהול עסק ללא רישיון | 8.6.3 שימוש במושכר בניגוד לחוק עזר עירוני | 8.7 סעיף 131(5) לחוק הגנת הדייר – הטרדה והרגזה של בעל הבית | 8.8 סעיף 131(6) לחוק הגנת הדייר – השכרת המושכר לשוכר משנה והפקת רווח בלתי הוגן | 8.8.1 כללי | 8.8.2 משמעותו של רווח בלתי הוגן | 8.8.3 השכרת משנה קצרת מועד | 8.9 סעיף 131(7) לחוק הגנת הדייר – המושכר דרוש לבעל הבית לצורך עצמי | 8.9.1 הוראת הסעיף וכללי | 8.9.2 התנאי בדבר סידור חלוף | 8.9.3 גובה הפיצוי | 8.9.4 צורך עצמי של הדייר הראשי | 8.9.5 סעד מן הצדק בתביעה מכוח צורך עצמי | 8.10 סעיף 131(8) לחוק הגנת הדייר – המושכר דרוש לרשות לצורך ציבורי חיוני | 8.10.1 הוראות הסעיף | 8.10.2 זהות התובע | 8.10.3 מהו צורך ציבורי חיוני | 8.10.4 רכיבי הפיצוי | 8.11 סעיף 131(9) לחוק הגנת הדייר – בעל הבית הוא גוף ציבורי שהמושכר דרוש לו לשם השכרה למעוטי אמצעים | 8.12 סעיף 131(10) לחוק הגנת הדייר – בעל הבית מבקש להרוס את המושכר, לתקנו או לשנותו שינוי ניכר | 8.12.1 הוראת הסעיף וכללי | 8.12.2 פירוש המונח "קיבל רשיון בניה" | 8.13 סעיף 131(11) לחוק הגנת הדייר – חצר או גינה הדרושים להקמת בניין | 8.14 סידור חלוף | 8.14.1 כללי | 8.14.2 חובת הודעה בכתב | 8.15 נטישה | 8.15.1 כללי – עילת הנטישה ויסודותיה | 8.15.2 נטישת בית עסק | 8.15.3 מהי כוונה לחזור | 8.15.4 העלאת טענת נטישה נגד דייר שנפטר וחליפיו | 8.15.5 העברת החזקה במושכר לתאגיד שבשליטת הדייר | 8.15.6 הזדהות החזקות | 8.15.7 חזרת הדייר למושכר לאחר נטישתו | 8.15.8 משמעות קבלת דמי שכירות | 8.15.9 נטישת המושכר בשל "זניחת" הילדים או הותרת ההורים | 8.15.10 שימוש במושכר למטרה אחרת | 8.16 סעד מן הצדק | 8.16.1 כללי ושיקולים מרכזיים | 8.16.2 מועד העלאת הטענה | 8.16.3 סעד מן הצדק "הפוך" | 8.16.4 גובה הפיצוי כתנאי לסעד | 8.16.5 סעד מן הצדק בעילת נטישה | 8.16.6 סוגיות נוספות הנוגעות לסעד מן הצדק | 8.17 העברת זכויות בשל פטירה, גירושין או זניחה | 8.17.1 כללי | 8.17.2 העברת זכויות מדייר שנפטר לבן זוגו, לילדיו או לקרוביו | 8.17.2.1 כללי ויסודות הסעיף | 8.17.2.2 האנשים העשויים לקבל זכויות מכוח סעיף 20 לחוק הגנת הדייר | 8.17.2.3 התנאי של היעדר דירה אחרת | 8.17.2.4 מגורי הנעבר עם הדייר בניגוד לחוזה ונפקות האיסור | 8.17.2.5 רצף המגורים הנדרש טרם פטירת הדייר | 8.17.3 העברת זכויות במושכר בשל גירושין או פרידה | 8.17.4 העברת זכויות בדירה בשל זניחת בן זוג, ילד או הורים | 8.17.5 העברת זכויות בבית עסק בשל פטירה | 8.17.6 העברת זכויות בעסק בשל גירושין או פרידת בני זוג | 8.17.7 העברת זכויות בבית עסק בשל זניחת בן הזוג או ילדיו | 8.17.8 דייר נדחה ודיירות נגזרת שניה | 8.17.8.1 הוראות הסעיף וכללי | 8.17.8.2 סוגיות שונות בדיירות נדחית | 8.17.9 קיצור התקופות הקבועות בסעיפים 20 עד 27 לחוק הגנת הדייר | 8.18 קניית זכויות דיירות מוגנת בעת מימוש כפוי | 8.18.1 כללי | 8.18.2 המגמה לפרשנות מצומצמת של סעיף 33 | 8.18.3 ויתור על ההגנה הקבועה בסעיף 33 לחוק הגנת הדייר | 8.18.4 תחולת סעיף 33 בעת פירוק שיתוף בין בני זוג ובעת מימוש כפוי כלפי מי מהם | פרק תשיעי: פינוי פולשים ממקרקעי ציבור בהליך מינהלי | 9.1 כללי והוראות החוק | 9.2 סדרי הדין | 9.3 שיקול הדעת של בית המשפט בבקשה לביטול צו לפי חוק סילוק פולשים | 9.4 זכות שימוע | 9.5 מהי "תפיסת" מקרקעין לצורך חוק סילוק פולשים | פרק עשירי: צווי פינוי וסגירה מינהליים באזור יהודה ושומרון | 10.1 מקור נורמטיבי למצב המשפטי ביהודה ושומרון | 10.2 צו שימוש מפריע | 10.2.1 כללי | 10.2.2 תנאי אכיפת צו שימוש מפריע | 10.3 צו סגירת שטחים | 10.3.1 כללי | 10.3.2 השיקולים והתנאים להוצאת צו סגירת שטחים | פרק אחד־עשר: הגנת בר־רשות (רישיון במקרקעין) | 11.1 כללי והגדרת המונח | 11.2 דרכי הקנית הרישיון | 11.3 רשות במקרקעי ציבור | 11.4 ביטול הרשות ורשות בלתי הדירה | 11.5 תביעת דמי שימוש מבר־הרשות | 11.6 רישיון וזכויות צד שלישי | 11.7 העברת זכות הרשות | 11.8 חשיבות דרך ניסוח כתב התביעה | 11.9 פיצוי בר־הרשות | פרק שנים־עשר: התיישנות במקרקעין | 12.1 כללי | 12.2 הטעמים שבבסיס טענת ההתיישנות | 12.3 מערכת הדינים החלה על התיישנות במקרקעין | 12.4 מהי "תובענה במקרקעין" | 12.5 הגורמים שלפיהם נקבע דין ההתיישנות | 12.6 הדין שקדם לחוק ההתיישנות | 12.7 חזקה נוגדת | 12.8 טענה לזכות במקרקעין | 12.9 דין ההתיישנות בחוק העותומני לפי סוגי המקרקעין | 12.9.1 קרקע מסוג מירי | 12.9.2 קרקע מסוג מולק (מולכ) | 12.9.3 קרקע מסוג מוקופה (הקדש) | 12.9.4 התיישנות מנחילה בקרקעות מירי ומוקופה | 12.9.5 קרקע מסוג מוואת | 12.9.6 קרקע מסוג מתרוכה | 12.10 דין ההתיישנות בהתאם לחוק ההתיישנות | 12.11 התיישנות על פי חוק המקרקעין | 12.11.1 הוראות רלוונטיות | 12.11.2 התיישנות במקרקעין מוסדרים | 12.11.3 התיישנות במקרקעין שאינם מוסדרים | 12.11.4 התיישנות במקרקעי ציבור ובמקרקעי ייעוד | 12.11.5 זיקת הנאה מכוח חלוף שנים | 12.11.6 רכישת זכויות מכוח פקודת הסדר זכויות במקרקעין | 12.11.6.1 כללי | 12.11.6.2 כללי ההתיישנות | 12.11.6.3 התנאים לרישום לפי סעיף 51 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין | 12.11.6.4 התנאים לשינוי רישום מכוח סעיף 93 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין | 12.12 עיקרון החליפות בהתיישנות במקרקעין | 12.13 התיישנות תביעה לביצוע בעין של הסכם מכר מקרקעין | 12.14 שיהוי לעומת התיישנות | 12.15 התיישנות ותום לב | פרק שלושה עשר: סמכות עניינית וסדרי דין בתביעות פינוי מקרקעין | 13.1 סמכות עניינית – כללי | 13.2 סיווג התביעה – מבחן הסעד | 13.3 סעדים המצויים בסמכות בתי משפט שונים | 13.4 הסמכות למתן צו הריסה בתביעות פינוי – הלכת שמש וביטולה לאחר יותר מיובל שנים | 13.5 סדרי דין בתביעות פינוי | 13.5.1 כללי – תקנות סדר הדין האזרחי והוראותיהן | 13.5.2 ראיה בכתב בתמיכה לתביעת פינוי | 13.5.3 בקשת רשות להגן מפני תביעת פינוי | 13.5.4 בקשה שלא להגיש בקשת רשות להגן מפני תביעת פינוי עד לבירור טענות מקדמיות | 13.5.5 פיצול סעדים בתביעת פינוי | פרק ארבעה־עשר: עיכוב ביצוע של פסק דין לפינוי | 14.1 כללי | 14.2 המבחנים לעיכוב ביצוע של פסק דין לפינוי | מפתחות | מפתח חקיקה | חקיקה ישראלית | חוקי יסוד | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | הצעות חוק | חקיקה מנדטורית | חקיקה עותומנית | חקיקה באזורי יהודה, שומרון והגדה המערבית | חוקי עזר עירוניים | חקיקה זרה | אנגליה | גרמניה | יפן | מפתח פסיקה | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי המשפט לעניינים מינהליים | פסקי דין של בית הדין לחוזים אחידים | פסקי דין של בתי משפט השלום | החלטות המפקח על רישום מקרקעין | פסיקה זרה | אנגליה | בית הדין האירופי לזכויות אדם | סקוטלנד | מפתח ספרות | ספרים ישראלים | מאמרים ישראלים | תנ"ך | המשפט העברי | ספרות זרה | ספרים | מאמרים | מפתח שונות | אמנות | שונות
Mobile version: Enabled