Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

אחריות המייצג בדיני המס

₪450.00 ₪290.00
מק"ט: 15400

מחברים: אריק גרובר, עו"ד; ירון רז, עו"ד

The Representative Liability in Tax Law

דיני מיסים; חשבונאות; דיני נאמנות: אריק גרובר עו
אודות הספר

מדריך מעשי ומקצועי המעניק ארגז כלים משפטי וטיפים מעשיים יקרי ערך למייצג בתחום דיני המס: עו"ד, רו"ח, יועץ מס או כל מומחה בתחום.

המדריך מתמקד בניתוח חוקי המס הרלבנטיים ובמסכת הפסיקה העדכנית בעניין פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, פקודת המכס, חוק ניירות ערך וחוק איסור הלבנת הון תוך הארת זרקור מעשית לחיי היום יום של המייצג הבא במגע עם הרשות השלטונית כשהוא איש האמון בין הרשות ללקוח.

בין הנושאים בספר :

 • מעמדו המיוחד של המייצג
 • אחריותו הפלילית של המייצג
 • עבירות מס בעלות זיקה למייצגים
 • אחריות מיוחדת של רואי חשבון, עורכי דין ויועצי מס
 • אחריות המייצג בהליך גילוי מרצון
 • אחריות המייצג בהסדרי כופר
 • אחריות מייצג במתן חוות דעת
 • הרפורמה בתכנוני המס האגרסיביים
 • אחריות המייצג לפי חוק ניירות ערך וחוק איסור הלבנת הון
 • מעצר וחקירה של מייצגים
 • התגוננות מייצגים בפני כתבי אישום הגנה מן הצדק ואכיפה בררנית
 • התיישנות העבירות
אודות המחבר

עו"ד אריק גרובר בוגר נציבות מס הכנסה בעל משרד בוטיק מיסים המתמחה מזה כשלושים שנה בייצוג וליווי לקוחות (יחידים ,דירקטורים,חברות פרטיות ובורסאיות) בהליכים פלילייים ואזרחיים מול רשויות המס.

עו"ד גרובר שימש שנים כיו"ר ועדת מיסים פלילי של לשכת עורכי הדין ומרצה בפורומים שונים לשכת רואי חשבון לשכת עורכי דין ולשכת המסחר.

.
רשימת קיצורים | תודות | פתח דבר | פרק ראשון: מבוא | פרק שני: מעמדו המיוחד של המייצג | 2.1 כללי | 2.2 שומר הסף | 2.3 המצב בישראל | פרק שלישי: אחריותו הפלילית של המייצג – כללי | 3.1 המעבר מהמישור המשמעתי למישור הפלילי | 3.2 עבירת סיוע מול עבירה עצמאית | 3.3 מקורותיהן של עבירות המס | 3.4 היסוד הנפשי הנדרש להרשעה בעבירות המס | 3.4.1 עבירות שותקות | 3.4.2 "סיבה מספקת" או "הצדק סביר" | 3.4.3 סיווג עבירות השתמטות ממס | 3.4.4 אחריות קפידה | 3.4.5 טבלת מסכמת | 3.5 עבירות מנהליות | פרק רביעי: עבירות מס בעלות זיקה למייצגים | 4.1 מבוא | 4.2 עבירות שאין עליהן עונש מפורש | 4.3 אי קיום דרישות מסוימות | 4.3.1 אי-הגשת דו"ח במועד | 4.3.2 חובת הראיה | 4.3.3 אי רישום תקבול | 4.3.4 אי דיווח על תכנון מס אגרסיבי | 4.4 תקיפה או הפרעה בשעת מילוי תפקיד | 4.5 העברת נכסים בכוונה למנוע גביית מס | 4.6 ייצוג שלא כדין | 4.7 השמטת הכנסה שלא במתכוון אך ללא הצדק סביר | 4.8 מרמה | פרק חמישי: אחריות מיוחדת של מייצגים | 5.1 אחריות המייצג מכח סעיף 224 לפקודת מס הכנסה | 5.2 סיכום | פרק שישי: התיישנות העבירות | 6.1 התיישנות עבירות מכוח פקודת מס הכנסה | פרק שביעי: אחריות מיוחדת של רואי חשבון | 7.1 כללי | 7.2 חובתו של רואה החשבון לשמש מבקר בלתי תלוי | 7.3 עמדת הלשכה – אחריותו של רואה החשבון לאישור דו"ח ההתאמה | 7.4 החובה לבדוק ניכוי הוצאות מסוימות על-פי התקנות | 7.5 סיכום | פרק שמיני: אחריות מיוחדת של עורכי דין | 8.1 כללי | 8.2 סמכות עורכי הדין על-פי חוקי המס | 8.3 אחריותו של עורך הדין למעשים לא חוקיים של הלקוח | 8.4 סיכום | פרק תשיעי: אחריותם המיוחדת של יועצי המס | 9.1 כללי | 9.2 תפקידו של יועץ המס וייחודו | 9.3 כללי האתיקה של יועצי המס | 9.4 אחריותו של יועץ המס וחובותיו בראי הפסיקה | 9.5 סיכום | פרק עשירי: אחריותם המיוחדת של מנהלי החשבונות ושל הפקידים האחראים | 10.1 אחריות שילוחית של בעלי תפקיד על פי פקודת מס הכנסה | 10.2 סיווג האחריות | 10.3 מגמות בפסיקה | 10.4 סיכום | פרק אחד-עשר: אחריות המייצג בהליך גילוי מרצון | 11.1 כללי | 11.2 נוהל גילוי מרצון והיקף ההגנה העומדת לנישום | 11.3 אחריות המייצג בהליכי הגילוי מרצון | פרק שנים-עשר: המייצג בהסדרי כופר | 12.1 כללי | 12.2 שיקולים מנחים | 12.3 בקשת הכופר | פרק שלושה-עשר: אחריות המייצג לפי חוק ניירות ערך | 13.1 כללי | 13.2 אחריות שומרי סף | 13.2.1 אחריותם של שומרי הסף במישור האזרחי | 13.2.2 אחריותם של שומרי הסף במישור הפלילי | 13.2.3 אחריותם של שומרי הסף במישור המינהלי | פרק ארבעה-עשר: אחריות המייצג לפי חוק איסור הלבנת הון | 14.1 כללי | 14.2 אחריות עורכי דין ורואי חשבון | 14.2.1 מבוא | 14.2.2 עיקרי ההסדר | 14.2.3 זיהוי והכרת הלקוח | 14.2.4 תיעוד השירות ומסירת מסמכים | 14.2.5 הערכת הסיכון להלבנת הון | 14.2.6 תיעוד הערכת הסיכון | 14.2.7 חובת הדרכה ופיקוח | 14.2.8 נוהל הכרת הלקוח | 14.2.9 כללי יישום מומלצים לצורך קיום החובות המוטלות על עורכי דין ורואי חשבון | 14.2.10 איסור אתי על ביצוע עסקה ברמת סיכון גבוהה | 14.2.11 תפיסת מסמכים והטלת עיצום כספי | 14.3 סיכום | פרק חמישה-עשר: אחריות לקוח שהסתמך על מייצג | 15.1 מבוא | 15.2 הגנת הטעות בחוק העונשין | 15.3 הסתמכות על עצת מומחה בראי הפסיקה – מפרומדיקו ועד בלילי ו"יגעת מצאת" | 15.3.1 פרשת עצמון | 15.3.2 הלכת פרומדיקו | 15.3.3 עבירות ההסדרים הכובלים (הגבלים עסקיים) – צמצומה של טענת ההסתמכות | 15.3.3.1 פרשת תנובה | 15.3.3.2 פרשת טגר | 15.3.3.3 פרשת בלילי | 15.3.4 ישום הלכת תנובה על ידי הערכאות הנמוכות והמשך צמצומה של אפשרות ההסתמכות על יועצים | 15.3.5 פרשת פיקסל – בית המשפט פוסל את טענת ההסתמכות בצאתו להגנת היועצים רואי החשבון | 15.3.6 המשך תהליך הצמצום – פרשת "יגעת ומצאת" | 15.4 סיכום | פרק שישה-עשר: התגוננות מפני כתבי אישום – הגנה מן הצדק ואכיפה בררנית | 16.1 מבוא | 16.2 אכיפה בררנית | 16.3 פרשת ספוז'ניקוב | 16.4 פרשת פיקסל | 16.4.1 פסק דינו של בית משפט השלום | 16.4.2 פסק דינו של בית המשפט המחוזי | 16.5 המצב המשפטי לאחר פרשות ספוז'ניקוב ופיקסל | 16.6 סוגים אחרים של הגנה מן הצדק במשפטי מס | פרק שבעה-עשר: מעצר וחקירה של מייצגים | 17.1 חקירה | 17.2 עיכוב, מעצר ושחרור | 17.2.1 מעצר ימים | 17.2.2 מעצר עד תום ההליכים | 17.2.3 זכות ההיוועצות בעורך דין בחקירה וזכות השתיקה | 17.2.4 הלכת שי – הרחבת זכות ההיוועצות | 17.3 פגיעה בזכויות המייצג כנחקר | 17.4 זכות השתיקה | 17.4.1 המלצות אופרטיביות לנחקרים | 17.5 חסיון מסמכים המצויים בידי המייצג | פרק שמונה-עשר: הרפורמה בתכנוני המס האגרסיביים | מפתחות | חקיקה ישראלית | חוקי יסוד | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | הצעות חוק | חקיקה מנדטורית | פסיקה ישראלית | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי משפט מינהליים | פסקי דין של בתי משפט השלום | פסיקה זרה | אנגליה | ספרות ישראלית | ספרים ישראלים | מאמרים ישראלים | מקורות המשפט העברי | ספרות זרה | מאמרים זרים | שונות
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות