Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תורת הדיון האזרחי כרך ד

₪760.00 ₪600.00
מק"ט: 10198

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Theory of Civil Procedure Volume 4

הסדרה המלאה תורת הדיון האזרחי כוללת את הספרים הבאים:
1. תורת הדיון האזרחי כרך א
2. תורת הדיון האזרחי כרך ב
3. תורת הדיון האזרחי כרך ג
4. תורת הדיון האזרחי כרך ד

משפט אזרחי / סדר דין: פרופ' גבריאל הלוי: תורת הדיון האזרחי כרך ד משפט אזרחי / סדר דין: פרופ' גבריאל הלוי: תורת הדיון האזרחי כרך ד
אודות הספר

כרך ד' עוסק בעיקר ב:

 • תקיפת החלטות שיפוטיות הליכי הערעור
 • בקשת רשות הערעור
 • "משפט חוזר אזרחי"
 • הדיון הנוסף האזרחי
 • בקשות לתיקון / ביטול / הבהרה של פסק דין
 • עתירה לבג"ץ בעניינים אזרחיים ועוד ובסדרי דין מיוחדים אכיפת פסקי חוץ
 • הכרה בפסקי חוץ
 • בקשות בכתב ורשימת בקשות
 • פסלות שופט
 • "ידיד בית המשפט"
 • תביעה אזרחית נגררת
 • תביעה על סכום קצוב
 • דיון מהיר
 • תובענות ייצוגיות
 • תביעות קטנות ועוד
אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי, הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, בעל מוניטין בינלאומי בתחומי עיסוקו. חיבר עשרות ספרים ומאמרים בישראל ובחו"ל, המצוטטים בארץ ובעולם באופן נרחב. נבחר ב-2013 לאחד מ-40 הישראלים המבטיחים ביותר של "גלובס" וזכה לתעודת הוקרה מן הכנסת.

.
פרק ז – תקיפת החלטות שיפוטיות | 1- מהותם של הליכי תקיפת החלטות שיפוטיות | 1.1- ההצדקות להסדרת הליכי תקיפת פסקי דין | 1.1.1- נקודת המוצא: תפקודו של פסק הדין כמעשה בית דין | 1.1.2- הצדקות חברתיות לסטייה ממעשה בית דין | 1.1.2.1- ההכרה החברתית בטעות האנושית | 1.1.2.2- הצורך החברתי בחקר האמת | 1.1.2.3- ביטחון ויציבות פרטיים | 1.1.3- הצדקות מערכתיות לסטייה ממעשה בית דין | 1.1.3.1- הצורך המערכתי באחידות דרכי יישומו של הדין | 1.1.3.2- הגברת אמון הציבור במערכות השיפוט | 1.1.3.3- ביטחון ויציבות מערכתיים | 1.1.4- הרחבת הליכי התקיפה להחלטות שיפוטיות שאינן פסקי דין | 1.2- תצורת דרכי תקיפת פסקי דין וריבודם | 1.2.1- התפתחות השוואתית של דרכי תקיפת פסקי דין | 1.2.1.1- המזרח הקדום | 1.2.1.2- המשפט העברי | 1.2.1.3- המשפט הרומי | 1.2.1.4- ההליך האזרחי האינקוויזיטורי: תקיפת פסקי דין בגרמניה | 1.2.1.5- ההליך האזרחי האדוורסרי: תקיפת פסקי דין בבריטניה | 1.2.1.6- ההליך האזרחי האדוורסרי: תקיפת פסקי דין בארצות הברית | 1.2.2- השפעת דרכי תקיפת פסקי דין על מבנה מערכת השיפוט | 1.2.2.1- ההליך האזרחי האינקוויזיטורי: מבנה מערכת השיפוט הגרמנית בעניינים אזרחיים | 1.2.2.2- ההליך האזרחי האדוורסרי: מבנה מערכות השיפוט הבריטית והאמריקאית בעניינים אזרחיים | 1.2.3- טיפולוגיה של דרכי תקיפת פסקי דין | 1.2.3.1- מישור התוכן: הליכי תקיפה ערעוריים לעומת הליכי תקיפה לבר-ערעוריים | 1.2.3.2- מישור הפורום: הליכי תקיפה אנכיים לעומת הליכי תקיפה אופקיים | 2- הליכי תקיפה ערעוריים | 2.1- הערעור האזרחי | 2.1.1- זכות הערעור | 2.1.1.1- היעדר זכות כללית לערעור והתנאים הדיוניים לקיום הזכות | 2.1.1.2- אפיון זכות הערעור כזכות דיונית בלבד ולא כזכות מהותית | 2.1.1.3- הזכות לבקש רשות לערער והתנאים הדיוניים לקיומה | 2.1.1.4- היעדר מעשה בית דין בהיעדר אפשרות לערער | 2.1.1.5- מניין הימים במסגרת הליכי ערעור | 2.1.1.6- השיקולים הטקטיים בנקיטת הליכי ערעור או בקשת רשות לערער | 2.1.2- סדרי הדין בערעור | 2.1.2.1- מבנה הערעור ותוכנו | 2.1.2.2- השיקולים הטקטיים בניסוח הערעור | 2.1.2.3- הגשת הערעור, מועדו והמצאתו | 2.1.2.4- ערובה לתשלום הוצאות המשפט | 2.1.2.5- תגובות המשיבים: הגנה הודפת והגנה התקפית – התשובה לערעור והערעור הנגדי | 2.1.2.6- תיקון כתבי הטענות בערעור | 2.1.2.7- הטיפול הראשוני בערעור: מחיקה על הסף, הכרעה (דחייה על הסף) או עריכת דיון ענייני בערעור | 2.1.2.8- הדיון הענייני בערעור, איחוד הדיון בערעורים והתייצבות בעלי הדין | 2.1.2.9- גביית ראיות בערעור | 2.1.2.10- הסעד הזמני בערעור | 2.1.2.11- עיכוב ביצוע ההחלטה השיפוטית שעליה הוגש הערעור | 2.1.3- סדרי הדין בבקשת רשות ערעור | 2.1.3.1- כלל ההשוואה להליכי הערעור | 2.1.3.2- מבנה בקשת רשות הערעור, תוכנה, הגשתה, מועדה, המצאתה, ערובה לתשלום הוצאות המשפט, תיקונה ותגובות המשיבים | 2.1.3.3- הדיון בבקשה, ההכרעה בה והשיקולים לקבלתה או לדחייתה | 2.1.4- סמכות ההכרעה בערעור | 2.1.4.1- סמכויות ההכרעה הכלליות, מבנה פסק הדין וההנמקה | 2.1.4.2- התערבות בממצאים עובדתיים | 2.1.4.3- התערבות בקביעות משפטיות | 2.1.4.4- התערבות בפסק דין שניתן בהסכמה ובפסק דין על-דרך הפשרה | 2.1.4.5- הכרעה במותב תלתא | 2.1.4.6- קבלה ודחייה של טענות ובקשות במסגרת פסק הדין | 2.1.4.7- סטייה מטיעוני בעלי הדין | 2.1.4.8- מתן תוקף פסק דין להסדר פשרה מלא (פסק דין בהסכמה) בערעור | 2.1.4.9- פסיקה על-דרך הפשרה בערעור | 2.1.4.10- הרחבת תחולתו של פסק הדין מעבר לבעלי הדין בערעור | 2.1.4.11- עיכוב ביצוע פסק הדין שניתן בערעור | 2.1.5- סעד זמני להבטחת ביצוע פסק הדין שניתן בערעור | 2.1.5.1- הארכת תוקפו של סעד זמני להבטחת ביצוע פסק הדין שניתן בערעור | 2.1.5.2- סעד זמני ראשון להבטחת ביצוע פסק הדין שניתן בערעור | 2.2- הדיון הנוסף האזרחי | 2.2.1- תפקודו של הדיון הנוסף האזרחי | 2.2.1.1- התפתחותו ותפקודו הדיוני של הדיון הנוסף | 2.2.1.2- התנאים לעריכתו של דיון נוסף ביוזמת בית המשפט העליון | 2.2.1.3- התנאים לעריכתו של דיון נוסף ביוזמת בעלי הדין | 2.2.2- סדרי הדין בדיון הנוסף האזרחי | 2.2.2.1- בקשה לעריכת דיון נוסף, הדיון בה וההכרעה | 2.2.2.2- החלטה על עריכת דיון נוסף ביוזמת בית המשפט | 2.2.2.3- עריכת הדיון הנוסף וסמכויות ההכרעה בו | 2.3- הליכי תקיפה ערעוריים אופקיים | 2.3.1- בקשה לתיקון פסק דין או החלטה שיפוטית אחרת | 2.3.2- בקשה לביטול פסק דין או החלטות שיפוטיות אחרות שניתנו במעמד צד אחד | 3- הליכי תקיפה לבר-ערעוריים | 3.1- עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק | 3.1.1- סמכות בית המשפט הגבוה לצדק בהליכים אזרחיים | 3.1.1.1- הרלוונטיות התפקודית של בית המשפט הגבוה לצדק בהליכים אזרחיים | 3.1.1.2- עילות ההתערבות של בית המשפט הגבוה לצדק בהליכים אזרחיים | 3.1.1.3- הסעד בבית המשפט הגבוה לצדק | 3.1.2- סדרי הדין בעתירה לבית המשפט הגבוה לצדק | 3.1.2.1- הגשת העתירה למתן צו על-תנאי והדיון בה | 3.1.2.2- הדיון בבית המשפט הגבוה לצדק בצו מוחלט | 3.2- אמצעי הגנה למיתון אכיפת חיובים | 3.3- הליכי תקיפה לבר-ערעוריים אופקיים | 3.3.1- תובענה לביטול פסק דין ("משפט חוזר אזרחי") | 3.3.2- בקשה להבהרת פסק דין | פרק ח – סדרי דין מיוחדים | 1- מהותם של סדרי הדין המיוחדים בדיון האזרחי | 2- סדרי דין ייעודיים | 2.1- אכיפת פסקי חוץ בהליכים אזרחיים | 2.1.1- הרציונל וההצדקות לקליטת חיוב זר בידי הפורום המקומי | 2.1.2- הבחנות היסוד באכיפת חיובים זרים ובהכרה בהם | 2.1.3- המתכונת הכללית של אכיפת פסקי חוץ בהליכים אזרחיים | 2.1.4- התנאים להכרזת פסק החוץ כפסק אכיף | 2.1.4.1- פסק חוץ אישי | 2.1.4.2- סמכות שיפוט זרה | 2.1.4.3- סופיות הפסק | 2.1.4.4- אכיפות ותקנת הציבור | 2.1.4.5- ישימות במדינת המקור | 2.1.5- טענות ההגנה מפני הכרזת פסק החוץ כפסק אכיף | 2.1.5.1- היעדר הדדיות בינמדינתית באכיפה | 2.1.5.2- התיישנות דיונית | 2.1.5.3- מרמה | 2.1.5.4- היעדר הוגנות דיונית | 2.1.5.5- היעדר סמכות שיפוט בינלאומית זרה בדין המקומי | 2.1.5.6- מעשה בית דין (res judicata) | 2.1.5.7- הליך תלוי ועומד (lis alibi pendens) | 2.1.5.8- פגיעה בריבונות המדינה או בבטחונה | 2.1.6- סדרי הדין והוצאה לפועל | 2.1.6.1- סדרי הדין בבקשה להכרזת פסק חוץ כפסק אכיף בישראל | 2.1.6.2- סדרי הדין בהתנגדות לבקשה ובדיון בפני בית המשפט בישראל | 2.1.6.3- הוצאה לפועל של פסק חוץ שהוכרז כפסק אכיף בישראל | 2.1.6.4- הליכים בישראל לצורך הכרזתו של פסק ישראלי כפסק אכיף מחוץ לישראל | 2.2- הכרה בפסקי חוץ בהליכים אזרחיים | 2.2.1- מהות ההכרה בפסקי חוץ ומסלולי ההכרה המקובלים בישראל | 2.2.2- תנאי הכרה אגבית (אינצידנטלית) שבשיקול דעת שיפוטי בפסק חוץ | 2.2.2.1- מסגרת תנאי ההכרה | 2.2.2.2- פסק חוץ | 2.2.2.3- סמכות שיפוט זרה | 2.2.2.4- סופיות הפסק | 2.2.2.5- תקנת הציבור | 2.2.2.6- אגביות ונחיצות | 2.2.2.7- סמכות שיפוט פנימית ושיקול הדעת השיפוטי | 2.2.3- טענות ההגנה מפני הכרה אגבית (אינצידנטלית) שבשיקול דעת שיפוטי בפסק חוץ | 2.2.3.1- התיישנות דיונית | 2.2.3.2- מרמה | 2.2.3.3- היעדר הוגנות דיונית | 2.2.3.4- היעדר סמכות שיפוט בינלאומית זרה בדין המקומי | 2.2.3.5- מעשה בית דין (res judicata) | 2.2.3.6- הליך תלוי ועומד (lis alibi pendens) | 2.2.4- הכרה ישירה שבחובה בפסק חוץ | 2.2.5- סדרי הדין בהליכי הכרה בפסקי חוץ | 2.3- בקשה בכתב | 2.3.1- התפתחותה של הבקשה בכתב ותפקודה הדיוני הדואלי | 2.3.2- סדרי הדין בבקשה בכתב | 2.3.2.1- הגשת הבקשה לבית המשפט | 2.3.2.2- הגשת רשימת בקשות לבית המשפט והדיון בה | 2.3.2.3- הדיון בבקשה בכתב וההכרעה בה | 2.4- פסלות שופט | 2.4.1- מהות הליכי פסלות שופט | 2.4.1.1- הצורך בסדרי דין מיוחדים בהליך פסלות שופט | 2.4.1.2- עילת פסלות שופט | 2.4.2- סדרי הדין בהליכי פסלות שופט | 2.4.2.1- סדרי הדין בבקשת פסלות שופט ובהכרעה בה | 2.4.2.2- סדרי הדין בערעור על החלטה בבקשת פסלות שופט | 2.5- צירוף "ידיד בית המשפט" (amicus curiae) להליך | 3- סדרי דין ייעוליים | 3.1- תובענה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים | 3.1.1- רציונל, התפתחות וטיפולוגיה | 3.1.2- סדרי הדין והגשת פסק הדין בפלילים כראיה בתובענה אזרחית | 3.1.2.1- פסק הדין כראיה לכאורה: תובענה אזרחית כללית | 3.1.2.2- פסק הדין כראיה חותכת: תובענה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים | 3.2- תובענה על סכום קצוב | 3.2.1- מהות ההליך | 3.2.2- סדרי הדין בבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב | 3.2.2.1- התראה בדבר כוונה להגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב | 3.2.2.2- בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ובדיקתה והעברתה לבית המשפט | 3.2.2.3- האזהרה לנתבע והמצאתה | 3.2.3- תגובות הנתבע | 3.2.3.1- תגובת הנתבע: בקשה למתן צו תשלומים | 3.2.3.2- תגובת הנתבע: התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב | 3.3- דיון מהיר | 3.3.1- התפתחותו של הדיון המהיר והרציונל | 3.3.2- סדרי הדין בדיון המהיר | 3.3.2.1- כלל ההשוואה לסדרי הדין הכלליים | 3.3.2.2- סדרי הדין המיוחדים בדיון מהיר בתובענות כספיות ובתובענות שווי | 3.3.2.3- סדרי הדין המיוחדים בדיון מהיר בתובענות לפינוי מושכר | 3.4- תביעות קטנות | 3.4.1- התפתחותם של בתי המשפט לתביעות קטנות והרציונל | 3.4.2- סדרי הדין בתביעות קטנות | 3.4.2.1- כלל הפרשנות בסדרי הדין בתביעות קטנות | 3.4.2.2- הנעת ההליך, סמכות השיפוט וכתבי הטענות | 3.4.2.3- הדיון, ההכרעה ותקיפת פסק הדין | 3.5- תובענות ייצוגיות | 3.5.1- התפתחותה של התובענה הייצוגית והרציונל | 3.5.2- סדרי הדין בתובענות ייצוגיות | 3.5.2.1- כלל ההשוואה לסדרי הדין הכלליים | 3.5.2.2- הבקשה לאישור תובענה ייצוגית וההכרעה בה | 3.5.2.3- הדיון בתובענה ייצוגית, ההכרעה בה ותקיפת פסק הדין | ביבליוגרפיה נבחרת לכרך ד | 1- ספרות | 1.1- ספרים בעברית | 1.2- ספרים בלע"ז | 1.3- מאמרים בעברית | 1.4- מאמרים בלע"ז | 2- חקיקה | 2.1- חקיקה ישראלית | 2.2- הצעות חוק ישראליות | 2.3- חקיקה זרה | 2.4- חקיקה ישראלית שפקעה | 3- מקורות המשפט העברי | 4- פסיקה | 4.1- פסיקת בתי המשפט הארץ ישראליים בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל | 4.2- פסיקה ישראלית | 4.3- פסיקה אנגלו-אמריקאית | 4.3.1- פסיקת המשפט המקובל האנגלי | 4.3.2- פסיקה אמריקאית | 4.3.3- פסיקת מדינות חבר העמים הבריטי | 4.3.3.1- אוסטרליה | 4.3.3.2- קנדה | 4.3.3.3- ניו זילנד | 4.3.3.4- סקוטלנד | 4.3.3.5- אירלנד | 4.3.3.6- דרום אפריקה | 4.3.3.7- סינגפור | 4.4- פסיקה אירופית | 4.4.1- פסיקת בית הדין האירופי לצדק | 4.4.2- פסיקת בית הדין האירופי לזכויות האדם | 5- אמנות בינלאומיות | 6- פרסומי הרשות המבצעת | 6.1- הנחיות היועץ המשפטי לממשלה | 6.2- הודעות שפורסמו בילקוט הפרסומים | 6.3- פרסומי ועדות ציבוריות מחוץ לישראל | מפתחות לכרך ד | מפתח עניינים נבחרים לכרך ד | מפתח מונחים משפטיים נבחרים בלטינית לכרך ד
Mobile version: Enabled