Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני אמונאות – חובת האמון בתאגיד ובדין הכללי

₪690.00
מק"ט: 13077

מחבר: פרופ' עמיר ליכט

Fiduciary Law – The Duty of Loyalty in the Corporation and in the General Law

בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט / ספרות משפטית: חברות; נאמנות: פרופ' עמיר ליכט: דיני אמונאות - חובת האמון בתאגיד ובדין הכללי

כתבה שהתפרסמה אודות הספר ב – בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט / ספרות משפטית: חברות: פרופ' עמיר ליכט: דיני אמונאות - חובת האמון בתאגיד ובדין הכללי
אודות הספר

ספרו של פרופ' עמיר ליכט דיני אמונאות מציג בפני הקהילה המשפטית בישראל ניתוח ראשון מסוגו של דיני האמונאות – Fiduciary Law כתחום משפטי מוגדר.

אמונאי (fiduciary) הוא כל מי שנטל על עצמו לפעול לטובת עניינו של אחר ועל-כן הוא חב לו חובת אמון. בין הדוגמאות הבולטות ניתן למנות את נושאי המשרה בחברה, בעלי מניות מיוחדים שהדין רואה כאמונאים, עורכי דין, אפוטרופוסים, מנהלי עזבון, וכמובן – נאמנים. דיני האמונאות הם אחד התחומים החשובים ביותר במשפט הפרטי. חשיבותם כיום הולכת וגדלה עם התרבות יחסי האמונאות בתחום התאגידים והשירותים הפיננסיים.

דיני האמונאות התפתחו במשפט הישראלי על בסיס עקרונות שנקלטו מהדין באנגליה ובארצות-הברית, ובמסגרת חוקים ספציפיים, כגון חוק השליחות, חוק הנאמנות וחוק החברות. כפועל יוצא, חלקים בדין הישראלי ניצבים על אדנים מוצקים וחלקים אחרים סובלים מחוסרים ואי-התאמות. שאלות-יסוד עומדות כיום ללא מענה ברור. למשל,

  • מה טיבה של חובת ההגינות שמטיל חוק החברות על בעלי מניות מסויימים?
  • מהם הסעדים שלהם זכאי הנפגע מהפרת חובת אמון?
  • מהי אחריותם של צדדים זרים שנעשו מעורבים בהפרת חובת אמון?

כדי לענות על שאלות אלה, ורבות אחרות, הספר פורש תיאוריה מקיפה של דיני האמונאות – החל משורשיהם ההיסטוריים וכלה בהתפתחויות העדכניות ביותר במשפט המשווה.

הספר נועד להקנות למשפטנית ולמשפטן בישראל כלי מעשי, שיוכל לסייע להם להתמודד עם האתגרים של התחום ולהתגבר על קשיים שנתגלעו בו בדין שלנו. לאור המורכבות המיוחדת של חובות האמון בתאגיד מוקדשת לאלה תשומת-לב מיוחדת, אולם ימצאו בו עניין במידה שווה משפטנים שעיסוקם נוגע באמונאים אחרים.

הספר עוסק בהרחבה בנושאים הבאים :

  • קטגוריות של אמונאים
  • תוכן חובת האמון: ניגוד עניינים; מהותיות; תום לב; חובת הגינות; חובת הזהירות
  • צדדים לחובת אמון: עובדים; בעלי מניות; נושים; המיעוט בחברה
  • סעדים על הפרת החובה: "הדינים החלים על הפרת חוזה"; סעד החשבון; המיעוט בחברה
  • סעדים על הפרת החובה: החזרה; שלילה; פיצויי אמונאות; פיצויים עונשיים; התניה על סעדים
  • אחריות צדדים מעורבים: שותפות; סיוע באי יושר; קבלה ביודעין; אחריות ביחד ולחוד
אודות המחבר

פרופ' עמיר ליכט הוא פרופסור והדיקן לשעבר בבית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה, שם הוא מלמד דיני תאגידים ודיני ניירות ערך.


פרופ' ליכט קיבל תואר דוקטור במשפטים מאוניברסיטת הרווארד. קודם לכן השלים תארים ראשונים במשפטים ובכלכלה באוניברסיטת תל-אביב ועבד כעורך-דין.


פרופ' ליכט נחשב למומחה בעל שם עולמי במחקר השוואתי של דיני תאגידים וממשל תאגידי ובהיבטים בינלאומיים של פיקוח על שוקי הון. מאמרים פרי-עטו הופיעו בבטאונים המובילים בארץ ובעולם.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"פ 3506/13 דוד הבי ואח' נ' מדינת ישראל

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ה"פ (ת"א) 41063-01-13 דוד עמיקם ואח' נ' ירון כהן ואח'
תנ"ג (ת"א) 20136-09-12 אליהו ביטון נ' פאנגאיה נדל"ן בע"מ
ת"א (מרכז) 7707-07-10 חד מוליכי תבל בע"מ נ' הארגז תעשיות בע"מ ואח'
.
תוכן עניינים | הקדמה | פרק ראשון: מבוא | פרק שני: בסיס עיוני | 1. כוח | 2. ניתוח כלכלי | 3. גישות נוספות | 3.1 גישה כלכלית | 3.2 גישות פוזיטיביות | פרק שלישי: חובת אמון | 1. מקורות הדין | 1.1 משפט מקובל | 1.2 דיני תאגידים | 2. תחולה והיקף | 2.1 כוח ואחריות | 2.2 קטיגוריות של אמונאים | 2.3 התחייבות ופגיעוּת | 2.4 לקחים | 3. תוכן החובה | 3.1 מבוא | 3.2 איסור ניגוד עניינים | 3.3 ניגוד בין חובה לחובה | 3.4 חובת גילוי מלא | 3.5 עוצמת החובה | 3.6 מהותיות | 3.7 תום-לב | 3.8 חובת הגינות | 3.8.1 חובה מוחלשת? | ?fairness 3.8.2 חובת | 3.8.3 חובת אמון | 3.9 חובות בעלי-מניות | 3.10 התניה | 3.10.1 סיכון מוסרי | 3.10.2 הליבה הקשה | 3.10.3 היסוד הנפשי | 4. חובת זהירות | פרק רביעי: צדדים לחובה | 1. אמונאים | 1.1 נושאי משרה ודומיהם | 1.2 עובדים | 1.3 בעלי שליטה | 1.4 בעלי מניות שולטים | 1.5 בעלי מניות אחרים | 1.6 החברה | 2. נהנים | 2.1 ברכת הנהנים | 2.2 החברה | 2.3 בעלי-מניות, נושים ועוד | 2.4 סוגי בעלי-מניות, סדרות נושים ועוד | 2.5 בעלי-מניות מיעוט | 2.6 בעלי-מניות מסויימים | פרק חמישי: סעדים | 1. הלימה וטעמים | 2 חשבון היסטורי | 2.1 אקאונטביליות | 2.2 הדין והחשבון | 2.3 מתן חשבונות | 2.4 הנשר והכריש | 3. "הדינים החלים על הפרת חוזה" | 3.1 תולדות החקיקה | 3.1.1 גילגולה של תבנית | 3.1.2 איככה | 3.1.3 הכריש והקוד | 3.2 הפסיקה | 3.3 חוזה אמונאות | 4. חשבון כהלכה | 4.1 העוגן הנורמטיבי | 4.2 גילוי | 4.3 החזרה | 4.3.1 החזרה כהשבה | 4.3.2 החזקה כנאמן ועקיבה | 4.3.3 שכר ושכר ראוי | 4.4 שלילה | 4.4.1 רווח אסור, שוחד ועוד | 4.4.2 שלילה ונאמנות קונסטרוקטיבית | 4.4.3 אמידת היקף השלילה | 4.5 פיצויי אמונאות | 4.5.1 פיצויים תרתי משמע | 4.5.2 בינתים, בישראל | 4.6 חשבון לנהנה עקיף | 5 סעדים נוספים | 5.1 אכיפה | 5.2 ביטול ובטלות | 5.2.1 ביטול יחסי האמונאות | 5.2.2 בטלות פעולה וביטולה | 5.3 פיצויים עונשיים | 5.3.1 ענישה אזרחית בדין וביושר | 5.3.2 בינתיים, בישראל | 6. בחירה וצירוף סעדים | 7. התניה על סעדים | פרק שישי: אחריות צדדים מעורבים | 1. הבסיס לאחריות | 1.1 הגנה על יחסי אמונאות | 1.1.1 אחריות כשל נאמן | 1.1.2 בינתיים, בישראל | 1.2 צדדים נוספים | 1.2.1 גרימה ושותפות | 1.2.2 צדדים תאגידיים | 2. סיוע | 2.1 תפיסת היסוד | 2.2 רכיבי העילה | 2.2.1 הפרת חובת אמון | 2.2.2 סיוע | 2.2.3 קשר סיבתי | 2.2.4 אשם | 3. קבלה | 3.1 תפיסת היסוד | 3.1.1 חשבון | 3.1.2 חשבון וקניין | 3.1.3 חשבון ועשיית עושר ולא במשפט | 3.2 רכיבי העילה | 3.2.1 הפרת חובת אמון | 3.2.2 קבלה | 3.2.3 קשר סיבתי | 3.2.4 אשם | 4. חבות ביחד ולחוד | 4.1 נזק | 4.2 טובת הנאה | 4.2.1 של האמונאי | 4.2.2 של הזר המעורב | מפתחות | מפתח חקיקה | חקיקה ישראלית | חקיקה זרה | מפתח פסיקה | פסיקה ישראלית | פסיקה זרה | מפתח ספרות | ספרות עברית | ספרים | מאמרים | מקורות המשפט העברי | דו"חות | פרסומים בעיתונות | שונות | פרוטוקולים | תוכן עניינים מפורט | ספרות זרה | ספרים | מאמרים | שונות | מפתח עניינים
חוקי יסוד | [חוק יסוד:] כבוד האדם וחירותו
חקיקה ראשית | [חוק] בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 | דבר המלך במועצתו לארץ-ישראל, 1922–1947 | [חוק] הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997 | [חוק] הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 | [חוק] הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957 | [חוק] השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 | [חוק ה]התיישנות, תשי"ז-1958 | [פקודת ה]חברות, 1929 | [פקודת ה]חברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 | [חוק לתיקון פקודת ה]חברות (מס' 4) (אחריות נושאי משרה), תשנ"א-1991 | [חוק לתיקון פקודת ה]חברות (תיקון מס' 12), תשס"ב-2001 | [חוק ה]חברות, תשנ"ט-1999 | [חוק ה]חברות (תיקון מס' 3), תשס"ה-2005 | [חוק ה]חברות (תיקון מס' 16), תשע"א-2011 | [חוק ה]חברות (תיקון מס' 17), תשע"א-2011 | [חוק ה]חברות (תיקון מס' 20), תשע"ג-2012 | [חוק] חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 | [חוק ה]חוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 | [חוק ה]חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 | [חוק] יסודות המשפט, תש"ם-1980 | [חוק ה]כשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ח-1968 | [חוק] לשכת עורכי דין, תשכ"א-1961 | [חוק ה]מכר, תשכ"ח-1968 | [חוק ה]מקרקעין, תשכ"ט-1970 | [חוק ה]נאמנות, תשל"ט-1979 | [פקודת ה]נזיקין האזרחיים, 1944 (Civil Wrongs Ordinance, 1944) | [חוק] ניירות ערך, תשכ"ח-1986 | [פקודת] סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 | [חוק] עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 | [חוק ה]עונשין, תשל"ז-1977 | [חוק] עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 | [פקודת] פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 | [פקודת ה]שותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 | [פקודת ה]שטרות [נוסח חדש], תשי"ז-1957 | [חוק ה]שליחות, תשכ"ה-1965 | [חוק] תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006
חקיקת משנה | [תקנות ה]חברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 | [תקנות ה]חברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006 | [תקנות] סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 | [תקנות ה]פיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009
הצעות חוק | [הצעת חוק] דיני ממונות, התשע"א-2011 | [הצעת חוק לתיקון פקודת] החברות (מס' 4), תש"ן-1990 | [הצעת חוק ה]חברות, תשנ"ו-1995 | [הצעת חוק ה]חברות (תיקון), תשס"ב-2002 | [הצעת חוק ה]חברות (תיקון מס' 12) (ייעול הממשל התאגידי), תש"ע-2010 | [הצעת חוק ה]חברות (תיקון – עידוד התאגדות בישראל), תשס"ג-2003 | [הצעת חוק ה]שליחות, תשכ"ה-1964
פסקי דין של בית המשפט העליון | ע"א 87/75 א' את ה' פויכטוונגר חברה להשקעות וניהול בע"מ נ' אשר פויכטוונגר בע"מ | ע"א 8910/05 א. אדמון בע"מ נ' וינבלט | רע"א 5768/94 א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה בע"מ נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ | ע"א 4724/90 א.ש.ת כספים בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ | רע"א 46/94 אברמוב נ' הממונה על מרשם המקרקעין | ע"א 8728/07 אגריפרם אינטרנשיונל בע"מ נ' מאירסון | ע"א 140/53 אדמה חברה בינלאומית בישראל בע"מ נ' לוי | ע"א 22/75 אדרי נ' עזיזיאן | ד"נ 20/82 אדרס חמרי בנין בע"מ נ' הרלו אנד ג'ונס ג.מ.ב.ה | ע"א 6205/98 אונגר נ' עופר | בג"ץ 295/65 אופנהיימר נ' שר הפנים | רע"א 9710/04 'אורה' מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' בלסקי | רע"א 6762/12 אי די בי חברה לפתוח בע"מ נ' כבירי שמיע | ע"א 8068/01 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' מנהל עיזבון המנוחה חיה אופלגר ז"ל | ע"א 240/60 איינהורן נ' גרלר | ע"פ 402/75 אלגביש נ' מד"י | ע"א 11039/07 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' אבנר אגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ | ע"א 4819/92 אליהו חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' ישר | ע"א 186/76 אלפנדרי נ' פודים | ע"א 7954/03 אמדאוס דוולופמנט אינק. נ' הבנק למסחר בע"מ (בפירוק) | ע"א 8566/06 אמריקר שירותי ניהול ויעוץ (1987) בע"מ נ' מליבו ישראל בע"מ | בג"ץ 4885/03 ארגון מגדלי העופות בישראל אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' ממשלת ישראל | ע"פ 53/54 אש"ד מרכז זמני לתחבורה נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 610/94, 1989/94 בוכבינדר נ' כונס הנכסים הרשמי, בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה | בר"ע 178/70 בוקר נ' חברה אנגלו ישראלית לניהול ואחריות בע"מ | דנ"א 10901/08 בייזמן השקעות בע"מ נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ | ע"א 2699/92 בכר נ' תמ.מ. תעשיות מזון מטוסים (נתב"ג) בע"מ | ע"א 10582/02 בן אבו נ' דלתות חמדיה בע"מ | ע"א 2850/99 בן חמו נ' טנא נוגה בע"מ | ע"א 189/95 בנק אוצר החייל בע"מ נ' אהרונוב | ע"א 2167/94 בנק למסחר בע"מ נ' שטרן | דנ"א 10512/04 בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ נ' מנהל עיזבון המנוחה חיה אופלגר ז"ל | ע"א 5320/90 ברנוביץ נ' רשות ני"ע | ע"א 2146/06 ברק נ' עו"ד אבוקרט – מפרק | ע"א 718/09 "גדיש" קרנות גמולים בע"מ נ' אלסינט בע"מ | ע"א 1631/02 גורבן נ' עמותת תשובה יצחק לפתרון מצוקת הדיור | ע"א 4377/04 גורן-הולצברג נ' מירז | ע"א 132/81 ג'י.בי. טורס בע"מ נ' חאייק | ע"א 2702/92 גינזברג נ' בן יוסף | ע"א 667/76 גליקמן בע"מ נ' א. מ. ברקאי חברה להשקעות בע"מ | ע"א 141/80 גפני נ' מאירוב | ע"פ 5307/09 דיוויס נ' מדינת ישראל | ע"א 7368/06 דירות יוקרה בע"מ נ' ראש עיריית יבנה | ע"א 325/79 דנינו נ' פקסטרפיל בע"מ | ע"א 241/55 דפוס גאופיסיקה נ' מסדה בע"מ | רע"א 687/12 דרורי נ' איי.אי.אל ישראל אקוויטי בע"מ | ע"א 5977/07 האוניברסיטה העברית בירושלים נ' בית שוקן להוצאת ספרים בע"מ | רע"א 2267/95 האפוטרופוס הכללי נ' הרטפלד | ע"א 400/67 הווארד נ' מלמד | ע"א 54/96 הולנדר נ' המימד החדש תוכנה בע"מ | בג"ץ 1661/05 המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל | בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' שר האוצר | ע"א 283/62 הסס נ' לסלו | ע"א 3829/91 וואלס נ' גת | ע"א 1142/92 ורגוס בע"מ נ' כרמקס בע"מ | ע"א 10960/05 זוננפלד נ' בר נר | ע"א 579/83 זוננשטיין נ' אחים גבסו בע"מ | ע"א 9225/01 זיימן נ' קומרן | המ' 100/52 חברה ירושלמית לתעשיה בע"מ נ' אגיון | ע"א 5850/10 חברת דפרון בע"מ נ' עזבון גולובין | ע"א 700/89 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' מליבו ישראל בע"מ | ע"א 307/64 חברת הלוואות בע"מ בפירוק נ' קדר בע"מ בפירוק | ע"פ 3027/90 חברת מודיעים בנוי ופתוח בע"מ נ' מ"י | בג"ץ 5016/96 חורב נ' שר התחבורה | ע"א 267/55 טוקטלי נ' שמשון בע"מ | ע"א 9099/96 ידיעות אחרונות בע"מ נ' פירסטנברג | דנ"א 6692/10 יורשי המנוחים רחמים ושלמה משיח ז"ל נ' זוננפלד | ע"א 9849/08 ירדן נ' לייש | ע"א 218/96 ישקר בע"מ נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ | ע"א 8098/09 כהן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ – סניף חדרה | ע"א 6643/95 כהן נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל | ע"א 588/87 כהן נ' שמש | ע"א 81/55 כוכבי נ' בקר | ע"א 5955/09 כונס הנכסים עו"ד אמסטר נ' טאובר טוב | רע"א 5932/91 כלל תעשיות בע"מ נ' לאומי פיא בע"מ | דנ"א 2568/97 כנען נ' ממשלת ארצות הברית | ע"א 793/76 לוקמן נ' שיף | ע"א 10137/05 ליברמן נ' תדביק בע"מ | בג"ץ 5131/03 ליצמן נ' יו"ר הכנסת | ע"א 711/72 מאיר נ' הנהלת הסוכנות היהודית לא"י | ע"פ 3158/00 מגידיש נ' מד"י | רע"פ 11476/04 מד"י נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ | ע"א 4606/90 מוברמן נ' תל-מר בע"מ | ע"א 127/95 מועצת הפירות ייצור ושיווק נ' מהדרין בע"מ | רע"א 1896/12 מטרת מיזוג חברות בע"מ נ' אולטרה שייפ מדיקל בע"מ | ע"א 4012/90 מלון צוקים בע"מ נ' עיריית נתניה | ע"א 726/74 מלונות נוה-ים של חוף ארסוף בע"מ נ' כהן | ד"נ 15/88 מלך נ' קורנהויזר | ע"א 365/54 מן נ' איון | בג"ץ 5578/02 מנור נ' שר האוצר | ע"א 698/81 מפעלי רכב אשדוד בע"מ נ' צ'יזיק ז"ל | ע"א 218/57 מקבל הנכסים הרשמי והמפרק של פלס חברה לפרסומים בע"מ נ' מאיר | ע"א 471/73 מקבלי נכסים זמניים של אלקטרוג'ניקס בע"מ נ' אלסינט בע"מ | בג"ץ 7111/95 מרכז השלטון המקומי נ' הכנסת | ע"א 4263/04 משמר העמק נ' עו"ד מנור, מפרק אפרוחי הצפון בע"מ | ע"א 7389/04 נוסבאום אריגי ריפוד בע"מ נ' פויכטונגר | ע"א 190/99 נעמט נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ | ע"א 2773/04 נצבא חברה להתנחלות בע"מ נ' עטר | ע"א 313/08 נשאשיבי נ' רינראוי | רע"א 5064/90 סאסי נ' יקבי ארזה ת.ר.ז. בע"מ | ע"א 52/79 סולימני נ' בראונר | ע"א 23/61 סימון נ' מנשה | בג"ץ 531/79 סיעת הליכוד בעיריית פתח תקוה נ' ראש עיריית פתח תקוה | ע"א 140/00 עזבון אטינגר נ' החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים בע"מ | ע"א 4682/92 עזבון שעיה נ' בית טלטש בע"מ | ע"א 5444/95 עמותת בני מוטרנות הגליל נ' הארכיבישוף מקסימוס סלום | ע"א 6906/00 ענבטאוי נ' דר (דרויש) | ע"א 10406/06 עצמון נ' בנק הפועלים בע"מ | ע"פ 3891/04 ערד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ נ' מדינת ישראל | דנ"א 5083/99 עתרת ניירות ערך (2000) בע"מ נ' קרטין | ע"א 594/79 פאקא תעשיות בע"מ נ' רוטנברג | ע"א 89/49 פופקו נגד חמדי | בג"ץ 4675/03 פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ נ' מנכ"ל משרד הבריאות | ע"א 7516/02 פישר נ' יוכמן | ע"א 28/85 פיתוח יהודה בע"מ נ' עזבון המנוח יהודה זיס ז"ל | ד"נ 7/81 פנידר חברה להשקעות פתוח ובנין בע"מ נ' קסטרו | ד"נ 16/82 פקיד השומה תל-אביב נ' לידור | ע"א 5393/03 פרג' נ' מיטל | ע"א 374/59 פרידמן נ' חסיד | ע"א 2664/90 פרלוב נ' נסימי | ע"א 3998/07 צ. בכור ניהול ואחזקות בע"מ נ' ממשל ירושלים התשנ"ה בע"מ | ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ | ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן | ע"א 84/80 קאסם נ' קאסם | ע"א 741/01 קוט נ' עזבון איתן ז"ל | בג"ץ 164/97 קונטרם בע"מ נ' משרד האוצר | ע"א 817/79 קוסוי נ' בנק י.ל. פויכטוונגר בע"מ | ד"נ 29/84 קוסוי נ' בנק י.ל. פויכטוונגר בע"מ | ע"א 451/66 קורנפלד נ' שמואלוב | בג"ץ 6268/00 קיבוץ החותרים אגודה שיתופית חקלאית רשומה נ' מינהל מקרקעי ישראל | רע"א 779/06 קיטאל החזקות ופיתוח בינלאומי בע"מ נ' ממן | ע"א 4845/04 קליין נ' בלס, עו"ד ורו"ח, כונס נכסים | ע"א 3654/97 קרטין נ' עתרת ניירות ערך (2000) בע"מ | ע"א 2223/99 קריספי נ' ח. אלקטרוניקה (1988) בע"מ | ע"א 67/77 קרסו נ' קרסו | ע"א 207/79 רביב משה בע"מ נ' בית יולס בע"מ | ע"א 158/77 רבינאי נ' חברת מן שקד בע"מ (בפירוק) | ע"א 277/55 רבינוביץ נ' סלע בע"מ | ע"פ 4675/97 רוזוב נ' מד"י | ע"א 262/86 רוט נ' Deak and Co. Inc | ע"א 333/59 רוטלוי נ' ברשאי | דנ"א 3793/02 רום נ' רינת | רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון | ע"פ 5640/97 רייך נ' מדינת ישראל | ע"א 345/03 רייכרט נ' יורשי המנוח שמש | ע"א 81/64 "רינה" י' זמל את י' אורן נ' אוירבך | ע"א 6871/99 רינת נ' רום | ע"א 294/88 רכטר נ' מפרק חיים שכטר חברה לבניין והשקעות בע"מ | ע"א 4530/91 רשות הנמלים והרכבות נ' צים חברת השיט הישראלית בע"מ | ע"א 1928/93 רשות ני"ע נ' גבור סברינה מפעלי טקסטיל בע"מ | ע"א 290/80 ש.ג.מ. חניונים בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"א 393/08 שגיא נ' כפר ביאליק כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ | ע"א 9491/04 שטרית נ' אריסון | בג"ץ 59/80 שירותי תחבורה ציבוריים באר-שבע בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים | ע"א 216/54 שניידר נ' גליק | ע"א 5105/09 שפירא נ' Dexia Credit Local | ע"א 198/73 שרגאי נ' שרגאי | ע"א 7338/00 תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' שרעבי ז"ל ויורשיו | ע"א 2953/04 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ נ' חכם | ע"א 7414/08 תרו תעשיה רוקחית בע"מ נ' Sun Pharmaceutical Industries Ltd | ע"א 804/80 Sidaar Tanker Corportation נ' חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ
פסקי דין של בתי משפט מחוזיים ושלום | ה"פ (ת"א) 44660-12-11 איי אי אל ישראל אקוויטי בע"מ נ' תדביק בע"מ | ת"א (י-ם) 25786-04-10 אייזיקוביץ נ' דאבל קיי מוצרי דלק (1996) בע"מ | ת"צ (מרכז) 14144-05-09‏ ‏איפקס חיתום וניהול הנפקות בע"מ נ' הראל ניהול קרנות בע"מ | ת"א (ת"א) 1759-07 אלקבס תעשיות בע"מ נ' ניו-פארם דראגסטורס בע"מ | פרק (ת"א) 10344-11-09 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' הרמטיק נאמנות | תנ"ג 32007-08-11 אפרת נ' בן שאול | ת"צ (מרכז) 4263-03-11 אשל היאור בע"מ נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ | ה"פ (י-ם) 7876-03-12 ביטון נ' גולדפון בע"מ | פרק (י-ם) 2336-04-12 בנק מזרחי טפחות נ' כונס הנכסים הרשמי | ת"א (ת"א) 2102-06 בר נ' עפרון | ת"א (תל-אביב-יפו) 15801-07 ברק תוכנה י.א.ש בע"מ נ' בן שיטרית | ה"פ (י-ם) 7236-05-11 גולדפון בע"מ נ' ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ | ת"צ 7477-10-11 גולדשטיין נ' פינרוס החזקות בע"מ | ה"פ (ת"א) 1424/01 גינצבורג נ' ספרן | פרק (ת"א) 62206-01-12 דלק נדל"ן בע"מ נ' רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ | ה"פ (ת"א) 1207/03 דרין נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ | בש"א (י-ם) 3783/08 הופמן נ' כונס הנכסים הרשמי – מחוז ירושלים | בש"א 20964/03 המשביר לצרכן בע"מ (בפירוק) נ' קנטור | ת"א (ת"א) 2603/56 ״המשווק״ מסחר כללי בפירות נ' קופלר | ת"א (ת"א) 2410/06 וירט נ' ראב | ת"א (ת"א) 2698-05 וקסלמן נ' גאיהל בע"מ | ת"א (מרכז) 8746-10-09 [רו"ח] חן ברדיצ'ב בתפקידו כנאמן על הסדר הנושים של חברת אפקון תעשיות בע"מ נ' פויכטונגר | ת"א (חי') 13021-03-09 חסקלוביץ נ' זילברמן | ת"א (חי') 474/04 ירדן נ' ליפשיץ | ת"א (חי') 474/04 ירדן נ' ליפשיץ | בש"א (ת"א) 20904/03 ישראלוב רחמים וחנה, קרן צדקה לזכרם נ' רשם ההקדשות | תנ"ג 52117-02-12 ישרס – חברה להשקעות בע"מ נ' איזנברג; בש נ' רסולי | ת"צ 11-01-26809 כהנא נ' מכתשים-אגן תעשיות בע"מ | פרק (י-ם) 2547-06-11 כונס הנכסים הרשמי נ' הררי | ת"א (ת"א) 1267/03 להבה חתמים נ' בורוכוב | ה"פ (ת"א) 1353/09 לנוקס השקעות בע"מ נ' זיו האפט – חברה לנאמנויות בע"מ | ת"פ (ת"א) מד"י נ' גבעוני | ת"פ (ת"א) 40162/05 מ"י נ' אלגור | ע"א (י-ם) 4459/98 מדינת ישראל – משרד החקלאות נ' פלסטיין פוסט בע"מ | ת"פ 8256-05-11 מדינת ישראל נ' קדץ | ת"א 48851-02-12 מטרת מיזוג חברות בע"מ נ' אולטרה שייפ מדיקל בע"מ | ת"א (חי') 10326/97 מנהל עיזבון המנוחה חיה אופלגר ז"ל נ' בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ | ע"א (ת"א) 2627/02 מנשקו נ' המגן – חברה לביטוח בע"מ | ת"א 2296/08, בש"א 5804/09 מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי.סי.סי ירושלים בנייני האומה בע"מ נ' שמיר | ע"א (י-ם) 3597/09 נדב נ' עו"ד ינובסקי | ה"פ (ת"א) 646-12-12 נפקו סטאר בע"מ נ' קרל גאוס בע"מ | פרק (ת"א) 240/96, בש"א 104648/98 [עו"ד] סבו נ' כונס הנכסים הרשמי | תנ"ג 15442-11-09 סין בטי נ' לבייב | ת"א 2290-07 סלע נ' ארבל | ת"א (ת"א) 48067-01-11 ע.ל.א.ן מרחצאות בע"מ נ' "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | ע"א (ת"א) 1573/06 עגם מפעלי מתכת בע"מ נ' רו"ח שחם דוד | ה"פ (ת"א) 485/03 עטר נ' נצבא – חברה להתנחלות בע"מ | ה"פ (י-ם) 4283/05 עמרם נ' עו"ד צחי | ה"פ (ת"א) 998/90 פלג נ' ניל חברה לסוכנויות ולפתוח בע"מ | ת"א (מרכז) 31607-11-09 ציפי דבש בע"מ נ' שמיחות מורן מ.ד. בע"מ | ת"א (ת"א) 2107-09 קולבר נ' אלעזר | ת"א (חי') 44743-05-12‏ ‏ ר.פ. אירועים וגנים בע"מ נ' חן | ת"א (נצ') 765/80 רובינשטיין נ' רוזנברג | תנ"ג 48081-11-11 רוזנפלד נ' בן דב | פש"ר (ת"א) 1153/02 ריקושט 3000 בע"מ נ' המשביר הישן בע"מ בפירוק זמני | ה"פ (ת"א) 915/86 רפאלי נ' עיזבון המנוח אברהם שניטמן ז"ל | ת"א (מר) 1396-02-08 שבקס נ' עמותת אור משה תורת משה | תנ"ג 11266-07-08 שטבינסקי נ' פסיפיקה אחזקות בע"מ | ת"א (ת"א) 1931/00 שטרית נ' אריסון | ת"א (ת"א) 1832-05 שיווק א.א.משקאות קלים וחריפים נ' תבורי שותפות מוגבלת לשיווק | המ' (חי') 2023/95 Harris Adacom Corporation B.V נ' בנק אוצר החייל בע"מ
פסקי דין של בתי הדין לעבודה | ע"ע (ארצי) 189/03 גירית בע"מ נ' אביב | ע"ע (ארצי) 26651-10-10 גלוטר נ' אינטל אלקטרוניקה בע"מ | ע"ע (ארצי) 659/08 טוליפ תעשיות הנדסה בע"מ נ' פסחוביץ | דב"ע נג/17-3 טועמה נ' טכנו גומי ליסיצקי בע"מ | ע"ע (ארצי) 62/08 לבל נ' חברת הדקה ה-90 בע"מ | דב"ע נה/3-145 מד"י, משרד השיכון נ' בוכריס | דב"ע נו/129-3 פלוטקין נ' אחים אייזנברג | ע"ע (ארצי) 164/99 פרומר וצ'ק פוינט נ' רדגארד בע"מ
פסקי דין של בית הדין הרבני | תיק 11183/לב א נ' ב
ספרים | ארדמן שלמה, נאמנות מכוח הדין (2000) | אריסטו, אתיקה – מהדורת ניקומאכוס (י"ג ליבס, מתרגם, 1985) | בזק יעקב (עורך) המשפט העברי ומדינת ישראל (1969) | ברק אהרן, חוק השליחות (מהדורה 1, 1975) | ברק אהרן, חוק השליחות (מהדורה 2, 1996) | ברק אהרן, רפורמה בדיני חברות (דו"ח ביניים זמני) (1975) | ברק אהרן, שיקול דעת שיפוטי (1987) | גורן אורי, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה 10, 2009) | גרוס יוסף, חוק החברות החדש (מהדורה 4, 2007) | דנציגר יורם, הזכות למידע אודות החברה (2000) | הובס תומס, לויתן (אהרון אמיר מתרגם, מנחם לורברבוים עורך, 2009) | זוסמן יואל, סדרי הדין האזרחי (מהדורה 7, ש' לוין עורך, 1995) | חביב-סגל אירית, דיני חברות (מהדורה 2, 2007) | חמדני אסף, ריכוזיות השליטה בישראל: היבטים משפטיים, מחקר מדיניות 78 של המכון הישראלי לדמוקרטיה (2009) | חנוך א ז (תירגם אליעזר גולדשמידט 1892) | טדסקי גד (עורך) דיני הנזיקין: תורת הנזיקין הכללית (1969) | כהן נילי, התערבות ביחסים חוזיים (1982) | כהן ציפורה, זכויות תביעה ותרופות כרך א (מהדורה 2, 2006) | כהן ציפורה, בעלי מניות בחברה: זכויות תביעה ותרופות כרך ב (מהדורה 2, 2006) | כרם שלמה, חוק הנאמנות, תשל"ט-1979 (מהד' 4, 2004) | ספר היובלים ה 2–6 | פסרמן-יוזפוב לאה דיני ניירות ערך – חובת הגילוי (2009) | פרוקצ'יה אוריאל, דיני חברות חדשים לישראל (1989; הדפסה 2, 1993) | פרוקצ'יה גואלטירו, דיני שליחות בישראל (1986) | פרידמן דניאל וכהן נילי, חוזים כרך ד (2011) | פרידמן דניאל, דיני עשיית עושר ולא במשפט (1982) | פרידמן דניאל, דיני עשיית עושר ולא במשפט (מהדורה 2, 1998) | רוזמן ערן, בעלי מניות בחברה: שיתוף פעולה עסקי בראי חוק החברות, התשנ"ט-1999 (1999) | רולס ג'ון, צדק כהוֹגנוּת – הצגה מחודשת (דפי אגם-סגל, מתרגמת 2010) | שטרן ידידיה צ', תכלית החברה העסקית (2009)
מאמרים | אבינר שלמה, איסטורולגיה, http://www.havabooks. co.il/article_ID.asp?id=387 | אגמון מיכל ולחמן-מסר דוידה, תיאוריית האכיפה בהצעת חוק החברות החדש, משפטים כו 543 (1996) | אגמון מיכל, חוק החברות החדש בראי הפסיקה – מבט לעתיד, רואה החשבון מח 715 (1999) | אדר יהודה, על הדבש ועל העוקץ – הרהורים על פרק התרופות בהצעת הקודקס האזרחי, משפט ועסקים ה 347 ואילך (2006) | אנגלרד יצחק, כנפי הנשר הדורסני: דיני עשיית עושר ולא במשפט, ספר זיכרון לגד טדסקי – מסות במשפט אזרחי 37 (יצחק אנגלרד ואח', עורכים 2005) | בוקשפן עלי, על חברה וחברה, ועל מעמדו של סעיף 11 לחוק החברות במשפט הישראלי, משפט ועסקים א 229 (2004) | ברק אהרן, ניגוד אינטרסים במילוי תפקיד, משפטים י 11 (1980) | ברק אהרן, חוק יסודות המשפט ומורשת ישראל, שנתון המשפט העברי יג 265 (1987) | ברק אהרן, לקראת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי, עיוני משפט ג 5 (1973) | ברק אהרן, מבוא להצעת הקודקס האזרחי הישראלי, משפטים לו (2006) | ברק אהרן, שיטת המשפט בישראל – מסורתה ותרבותה, הפרקליט מ 197 (1992) | ברשק ליאור, אזרח ומדינה בדמוקרטיה, משפטים לב 217 (2002) | גושן זוהר, הצבעה תוך ניגוד עניינים בדיני חברות, משפטים כ"ט 17 (1998) | גרוסקופף עופר, הצעת חוק דיני ממונות: תקוות גדולות – הגשמה צנועה, משפטים לו 413 (2006) | דגן חנוך, סיכונים בקודיפיקציה: על האחדת יתר ועל ריבוי סעדים, משפטים לו 249 (2006) | דויטש מיגל, הנדסת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי – הצעת מבנה, משפטים כט 587 (1998) | האן דוד, "נקי יהיה מביתו": עניין אישי באישור עסקה של חברה, הפרקליט מט 93 (2007) | האן דוד, דחיית חובות, מחקרי משפט כג 33 (2007) | חביב-סגל אירית, דיני חברות ספר השנה של המשפט בישראל תשנ"א 2 (א' רוזן-צבי עורך, 1992) | חביב-סגל אירית, מודל חדש לחובות אמון של מנהלי חברות, משפטים כב 353 (1993) | חמדני אסף וחנס שרון, הגינות מלאה? בעלי שליטה, חובות הדירקטוריון וביקורת שיפוטית, משפט ועסקים ט (2008) | חן רשף, עיקרי התיקונים בתיקון מס' 3 לחוק החברות, תאגידים ב/3 3 (2005) | חנס שרון, כלל שיקול הדעת העיסקי עיוני משפט לא(2) 313 (2009) | חשין מישאל, מורשת ישראל ומשפט המדינה, בתוך זכויות אזרח בישראל – קובץ מאמרים לכבודו של חיים ה. כהן 47 (רות גביזון, עורכת 1982) | חשין מישאל, מקורות דיני הנזיקין בישראל, דיני הנזיקין – תורת הנזיקין הכללית (גד טדסקי עורך, מהדורה 2, 1976) | טדסקי גד, היבטים לעשיית עושר, משפטים יא 385 (1981) | ידין אורי, הגשמת הקודיפיקציה האזרחית, עיוני משפט ו 506 (1978) | ירקוני ברק ופיגנבאום איתי, על עניין אישי שלילי, גלוי ונסתר, תאגידים ח(4) 51 (2011) | כהן נילי, נזקי שביתה, הרשלנות הזדונית, הנזק הכלכלי וגרם הפרת חוזה עיוני משפט יד 173 (1989) | לחמן-מסר דוידה ורוזמן ערן, עקרונות בחקיקת הצעת חוק החברות: נקודת מבט של נציגי משרד המשפטים, שערי משפט א(3) 263 (1998) | לחמן-מסר דוידה, זרקור על התיקון החדש בחוק החברות תאגידים ב(3) 44 (2005) | ליכט עמיר, הרמת מסך והדחיית חוב לאחר תיקון 3 לחוק החברות: מה נשתנה? תאגידים ב(3) 65 (2005) | ליכט עמיר, על מהותיות ואי גילוי: בשולי פסק דין דסק"ש תאגידים א(5) 3 (2004) | ליכט עמיר, רציונליות, ערכים ומשפט: לקראת מסגרת מאחדת, משפט ועסקים יב 117 (2010) | ליכט עמיר, שימוש במידע פנים וקנייה במשיכה, תאגידים ו(3) 31 (2009) | ליכט עמיר, תכליות החברה, משפט ועסקים א 173 (2005) | ליפשיץ ברכיהו, המשפט הישראלי והמשפט העברי – זיקה ומציאות, משפטים יט 859 (1990) | מאוטנר מנחם, קודקס של המשפט המקובל, משפטים לו 199 (2006) | מאוטנר מנחם, תום לב ותנאים מכללא, בתוך דניאל פרידמן ונילי כהן חוזים כרך ג 313 (2003) | נבו שרון ופרוקצ'יה אוריאל, מהפך! על הקודקס האזרחי החדש, משפט ועסקים ד 95 (2006) | סוסונוב דון וליסוביץ' יואב, על פרשנותו של "כוח ההכרעה" בסעיף 275 לחוק החברות, תאגידים ט(4) 167 (2012) | פורת אריאל, שיקולי צדק ושיקולים של הכוונת התנהגויות בדיני החוזים של ישראל, עיוני משפט כב 647 (1999) | פלפל דרורה, סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 והזיקה לדין הגרמני, הפרקליט לו 53 (1984) | פרוקצ'יה אוריאל, זה חוזה? זה חפץ? זה חוק! תרומתה הקונסטרוקטיבית של הכלכלה לערפול מושגי-היסוד במשפט, משפטים יח 395 (1989) | פרוקצ'יה אוריאל, מאחורי הקלעים, משפטים לב 303 (2002) | פרוקצ'יה אוריאל, פירוק חברה לפי בקשת מיעוט בעלי המניות, משפטים ח 13 (1978) | פרוקצ'יה אוריאל, שלוש בעיות יסוד בהכנת קוד חברות חדש, משפטים יג 497 (1984) | פרוקצ'יה גואלטירו, קווים לתורת תום הלב, עיוני משפט יג 41 (1988) | פרידמן דניאל וכהן נילי, ריבוי חייבים, דיני חיובים – חלק כללי 1 (דניאל פרידמן, עורך 1994) | פרידמן דניאל, עוד לפרשנות החקיקה הישראלית החדשה, עיוני משפט ה 463 (1977) | קרייטנר רועי, קודקס, מדע, חוזה: טיול שורשים בחשיבה הקודיפיקטיבית, משפטים לו 327 (2006) | רדזינר עמיחי ופרידמן שוקי, המחוקק הישראלי והמשפט העברי: חיים כהן בין מחר לאתמול, עיוני משפט כט 167 (1995) | שוחטמן אליאב, המשפט הישראלי והמשפט העברי – זיקה וניכור, משפטים יט 871 (1990)
מקורות המשפט העברי | אבות ג, א | בבלי ברכות ז ע"ב | בבלי ברכות כה ב | בבלי עבודה זרה ד ע"א | בבלי שבת לא ע"א | במדבר רבה יט ג | בראשית ב 19 | בראשית ו 4 | בראשית ח, כא | דברים ט"ז י"ט | דברים יח, ח | דברים לב 11 | הושע ט 7 | ויקרא יט, כו | יומא א א | ישעיהו ה, ז | משנה תורה, עבודה זרה, יא, ח-ט, טז | פסחים א א-ב | שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן רפג
דו"חות | דו"ח הועדה לבחינת קוד Corporate Governance בישראל (2006) ("ועדת גושן") | טיוטת המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשק (2011) ("ועדת הריכוזיות, דו"ח ביניים") | דו"ח הוועדה להגברת התחרותיות במשק – המלצות סופיות והשלמה לדו"ח הביניים (2012) | דו"ח הועדה לקביעת פרמטרים להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים אשראי באמצעות רכישת איגרות חוב לא ממשלתיות (2010) ("ועדת חודק") | המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הצעת חוק חברות חדש ("ועדת ברק")
פרסומים בעיתונות | נחתם הסכם במכתשים אגן; 200 עובדי החברה יפרשו מרצון, nrg מעריב, 31.10.2010, http:// www.nrg.co.il/online/16/ART2/172/854.html | תפנית במו"מ למכירת מכתשים אגן: החברה הסינית דורשת הנחה, nrg מעריב, 21.11.2010, http://www.nrg.co.il/online/ 16/ART2/180/283.html | איזסקו סיון וזנו ליאור, עדי אייל מעמיד את פעילות הייעוץ של אנטרופי למכירה, דה מרקר 6.8.2012, http://www.themarker.com/markets /1.1794696 | חובל רויטל, בנק הפועלים תורם, אבל בעיקר לעצמו, מוסף הארץ, 3.8.2012 | לביא צבי, החברות הציבוריות על התיקונים בחוק החברות: 'נושאים חיוניים לא טופלו', גלובס 3.3.2005 | לביא צבי, פרופסור פרוקצ'יה ומלחמתו בלוביסטים, גלובס 11.9.2003 | מלצר יורם, חסרה אחריות, הארץ, 26.2.2008, http://www.haaretz.co.il/literature/1.1307705 | רוזנטל רוביק, קללת שם הפעולה / הזירה הלשונית, מעריב, 23.11.2001, http://www.nrg. co.il/online/archive/ART/213/862.html,
שונות | דן ברק, המזכיר האקדמי של האקדמיה ללשון העברית, מכתב אל המחבר, 22 למרץ 2001 | משרד המשפטים, רקע והסברים לחוק החברות (תיקון מס' 20), התשע"ג-2012 בנושא הרפורמה בשכר (2012)
פרוטוקולים | הוועדה להכנת חוק החברות, פרוטוקול ישיבה בתאריכים 18–19 במרץ 1988 | ועדת המשנה של ועדת חוקה, חוק ומשפט לעניין חוק החברות, פרוטוקול ישיבה מיום 6.8.1997 | ועדת המשנה של ועדת חוקה, חוק ומשפט לעניין חוק החברות, פרוטוקול ישיבה מיום 19.2.1998 | ועדת המשנה של ועדת חוקה, חוק ומשפט לעניין חוק החברות, פרוטוקול ישיבה מיום 15.3.1998 | ועדת המשנה של ועדת חוקה, חוק ומשפט לעניין חוק החברות, פרוטוקול ישיבה מיום 27.10.1998 | ועדת חוקה, חוק ומשפט, פרוטוקול ישבה מיום 27.6.1990 | ועדת חוקה, חוק ומשפט, פרוטוקול ישיבה מס' 275 מיום 23.11.2010
מפתח עניינים | אגרות חוב ר' נושים | אי-משוא פנים (impartiality) | איסור משוא-פנים | כלפי המיעוט בחברה | אישורים | אישור עסקאות נגועות | פסילת בעלי עניין באישור עסקה | בדין הישראלי | בעל מניות כאמונאי, אינדיקציה ל | דרישה לגילוי מלא | הגינות מלאה | פסילת קולות | פעולה בהעדר אישור | חזקה כנאמן, בטלות, נאמנות קונסטרוקטיבי | עיסקאות עם בעלי עניין | עיסקה עם בעלי שליטה | תגמולים מחברה הפטורים מאישור | אמונאי אד-הוק | בדין הישראלי | בעלי-מניות | יחסי כוח-פגיעוּת | משקיעים מוסדיים | עובדים | תביעה נגזרת | אמונאות | אטימולוגיה | אמונאי אד-הוק | אמונאות כלפי הציבור | ביטול יחסי אמונאות | גישה חוזית ליחסי אמונאות | גישה מוסרית-מחנכת | הגדרה מושגית | הפרת יחסי אמונאות | הסכמה | התנייה על יחסי אמונאות | חוזה אמונאות | כוח-כפיפוּת (הוהפלד) | כלכלה וניתוח כלכלי של המשפט | כנגזרת של נאמנות קלאסית | כפל יחסי אמונאות | כתנאי מכללא בחוזה אחיד | מסגרת תיאורטית | נהנה בפועל | סוגי אמונאים | פגיעוּת כבסיס לזיהוי יחסי אמונאות | פיצוי-אמונאות | אמונאים | אפוטרופוס | אקטאונטביליות | אחריות "כשל נאמן" | אטימולוגיה | גילוי | "כריש" | מקורותיו של סעד החשבון | מתי איננה מתאימה | נאמנות קונסטרוקטיבית | של זר מעורב | אשם תורם | ביטוח | ביטוח נושא משרה | גילוי מלא | סוכן ביטוח כאמונאי | סיכון מוסרי | פטור מחובת הגינות | תום-לב | ביטול ובטלות | ביטול חלקי | ביטול יחסי אמונאות | ביטול פעולה | זכות ביטול של החברה | מבלי לבטל יחסי אמונאות | בעלי-מניות | בעלי שליטה | הגינות | העסקה כפולה | נאמנות (trust) | נושאי משרה | ניגוד חובה-חובה | עסקאות עם צד שלישי | שלילת בטלות | בנק | אחריות כמעורב בהפרה | סיוע | קבלה | גילוי חשבונות בנק | חובת זהירות של בנק | בעלי-מניות | אמונאים כבעלי מניות | ביטול ובטלות | בעל-מניות סביר | בעלי שליטה | בעלי כוח הכרעה | בעלי מניות בכורה | בעל מניות כאיש קש | בעלי מניות מיעוט | הפרת חובת אמון כלפיהם | חובות אמון מוגברות כלפיהם | חשבון לבעלי-מניות המיעוט | עושק המיעוט | פיצויים יחסיים (pro rata) | פיצוייים עונשים, הזכות לקבל | קיפוחם | בעלי מניות מסוימים | בעלי מניות 'רגילים' | זכות להנות מחובת האמון של החברה | הפרת חובות | התנייה על חובות | חברה כשלוחה של בעלי-המניות | חובת אמון | כלפי התאגיד | חובת גילוי | חובת הגינות | הפרתה | כלפי סוגים שונים של בעלי מניות | טובת החברה בכללותה | כאמונאים | כאמונאים אד-הוק | כבעלי זכות לגילוי מלא | לעומת שותפויות | מדרג חובות | מהותיות | מול בעלי עניין אחרים בתאגיד | משקיעים מוסדיים | נושאי משרה | אינטרס ההסתמכות של בעלי-מניות בקביעת שכרם | המחזיקים במניות | ניצול לרעה של כוחם בחברה | ניגוד עניינים | מהותיות של ניגוד עניינים | ניגוד חובה-חובה | סוגי בעלי מניות | עדיפות | עניין אישי | עסקאות בעלי עניין ובעלי שליטה | צו מניעה נ' בעל-מניות | פיצויים יחסיים (pro rata) | קיפוח | תביעה נגזרת | תום-לב | בעלי עניין | בעלי שליטה | בעלי שליטה | בעלי שליטה שהם נושאי משרה | ביטול יחסי אמונאות של בעלי שליטה | החזקה מהותית של נושא משרה | חבות ביחד ולחוד | חובת הגילוי | זיקה לבעלי-השליטה | של בעלי-מניות | של דירקטורים | של נושאי-משרה | של נושיו של בעל-שליטה | חובת אמון | כלפי החברה | מוגברת | חובת הגינות | הגינות מלאה | התנייה | הפרתה | חוזה אמונאות | חלוקת רווחים | חשבון | כדירקטור צללים | כינוס מניות בעלי השליטה | כמחזיק בשליטה כנכס בנאמנות | לעומת דירקטורים | מינוי דירקטורים | מחדל בהפעלת השליטה | מכירה חובלת | מכירה לא-חובלת | מכירת שליטה | מכירת שליטה בפרמיה | משקיעים מוסדיים | נטילת נכס של החברה ללא אישור | ניגוד עניינים | הסתייעות בצד שלישי | ידיעה של צד שלישי | ניצול הזדמנות עסקית | עניין אישי | עסקאות עם בעלי שליטה | עסקה עצמית | פרמיית שליטה | תגמולים מחברה הפטורים מאישור | קיפוח | רווח אסור | שימוש לרעה בכוח | שיקול דעת עסקי | גורם זר מתערב | גילוי | אי-גילוי מכוון | בדיני השליחות | במשטר האקאונטביליות | במשפט המקובל | בחוק החברות | בקודקס האזרחי | גילוי מלא | חובת גילוי מקדימה | חובת הגינות | כחלק מובנה מיחסי אמונאות | כחלק מסעד החשבון | כתנאי לביטוח, התנייה על או מתן פטור מחובת אמונאות | מהותיות | מול חובת אמון | מידע חלקי או אסימטרי | נטל הראייה | רסיסי מידע | בבקשה לאישור תובענה ייצוגית | ניגוד עניינים | גילוי כתרופה לניגוד ענינים | ניגוד חובה-חובה | סעדים על אי-גילוי | פיצויים עונשיים | עניין אישי אסור | שליחות | תחולת חובת הגילוי | כהונה כפולה | ייעוץ לבעלי מניות | על בעלי מניות | על בעלי שליטה | על החברה | על נושאי משרה | על צדדים שלישיים | פנייה לבעלי מניות בהצעה | גישה חוזית | אכיפה | גישה חוזית ליחסי אמונאות | "הדינים החלים על הפרת חוזה" | התנייה על יחסי אמונאות | חוזה אמונאות | חוזה נאמנות | לעומת יחסי אמונאות | גישה כלכלית ליחסי אמונאות | דוקטרינות נזיקיות | אשם תורם | גורם זר מתערב | חובת זהירות | סיבתיות | צפיות | דיבידנדים | השאתם כתכלית החברה | זכות לדיבידנדים של בעל מניות | חלוקה בשל צרכי בעלי השליטה | דיני היושר | איסור ניגוד חובה-חובה | בדין הישראלי | הגנה מפני התערבות | הרתעה | חובת הגינות | טובת החברה בכללותה | כמקור לסעדים נוספים | מהותיות | מתן חשבון | נאמנות (trust) | ניגוד עניינים | עוולה שביושר | פיצויים שביושר (equitable) | פיצויים עונשיים | פירכת ההיתוך | קצובה שביושר | שלילה כסעד שביושר | שכר ראוי | דירקטורים | אישור דירקטוריון | גילוי מלא | אי-גילוי במחדל | דירקטור דה-פקטו ודירקטור צללים | דירקטור עצמאי | דירקטור פורמלי | הצעה לבעלי מניות | זיקה לבעלי-השליטה | חובת אמונאות | אחריות צד שלישי להפרתה | כלפי בעלי המניות | כלפי החברה | כלפי נושים | סיוע להפרתה | חבות ביחד ולחוד | חובת הגינות | חובת זהירות | חלוקת דיבידנד | טובת החברה | יחסים עם בעל השליטה | זיקת דירקטור לבעל השליטה | מינוי על-ידי בעל-שליטה | פיקוח על הדירקטוריון | כהונה כפולה | כקטגוריה של אמונאים | מהותיות | נושה כדירקטור | ניגוד עניינים | ניגוד חובה-חובה | ניגוד חובה-עניין | סיוע להפרה של חובת אמון | עניין אישי | ניצול הזדמנות עסקית | עניין אישי אסור | עסקה בין דירקטור לחברה | של דירקטור בעסקה | קבלת החלטות | אחריות צד לעסקה בה התרשל הדירקטוריון | בזבוז משווע | כלל שיקול הדעת העסקי | רשלנות | שכר ראוי | תובע נגזר כדירקטור דה-פקטו | הגינות | בדיני היושר | בחוק החברות | במדרג החובות | בעלי מניות | חובת הגינות של בעלי-מניות | הגינות כלפי בעלי מניות מסוגים שונים | בעלי שליטה | גילוי | הגינות הליכית (fair dealing) | הגינות מלאה (entire fairness) | הפרת חובת הגינות | התנייה | חזקת הגינות | כבסיס לתיקוף עסקה נגועה | כבסיס לשלילת רווח | כלפי סוגי נהנים שונים | לעומת איסור ניצול כוח לרעה | לעומת חובת האמון | לעומת קיפוח | לעומת תום-לב | ניגוד עניינים | שלילת בטלות | שלילת עניין אישי | הגנה (כתכלית לדיני האמונאות) | אופורטוניזם, מפני | הגישה הכלכלית | טובת החברה | יחסי כוח ופגיעוּת | על שלום האנושות | הדחיית חוב | החזרה | השבה ישירות לנהנים | השבה לעומת חשבון | השבת קבלה אסורה | יסוד נפשי | לעומת שלילה | ניצול הזדמנות עסקית | נטילת נכס | עשיית עושר כבסיס להשבה | צפיוּת | רווח אסור שהופק בתום-לב | שכר ראוי | היקף חובת האמונאות | אופי היחסים | יחסי כוח-פגיעות | יחסי כוח-כפיפות | אישור מהנהנה | ביקורת שיפוטית | התנייה על חובת אמונאות | ניגוד חובה-חובה | ניגוד חובה-עניין | עניין אישי | הסכמה | אישורי דירקטוריון | הסכמת בעלי שליטה | הסכמה מכללא | הסכמה לפעולה בניגוד עניינים | עסקאות עצמיות | הסכמה לפעול עבור אחר | הסכמה על גריעה, פטור או התנייה על חובות אמונאות | העדר הסכמה | השבה | זר מעורב | צו מניעה | תמורה לאמונאי | התערבות ביחסי אמונאות למרות הסכמה | כמקור לחיוב אמונאות | לניגוד עניינים | להתחרות עם התאגיד | פיקוח על ההסכמה | שכר ראוי | הערכה | לעומת סעדי אמונאות | נטל הראייה | הצעת-חוק דיני ממונות | גילוי | גרם הפרת חיוב | תום-לב | התנייה על יחסי אמונאות | חוזה אמונאות | סעד החשבון | עשיית עושר | פטור מחובת-אמונאות | הפרות | אשם תורם | אופורטוניזם | ביזבוז (waste) | גרימה להפרת יחסי אמונאות | הזנחה | נטילה | מכירה חובלת | ניגוד עניינים | סיוע להפרה | סעדים | שוחד | שידול להפרה | השבה | השפעה בלתי הוגנת | השפעה רגשית | יחסי כוח ופגיעוּת | לעומת יחסי אמונאות | התנייה על יחסי אמונאות | ביטוח הפרת חובת אמון בתום-לב | בחוק החברות | בקודקס האזרחי | גישה חוזית | הסכמה | הצדקות תיאורטיות | להגבלת ההתנייה | לעצם ההתנייה | הקצאת סיכונים | התנייה על סעדים | ליבת החובה שאין להתנות עליה | סיכון מוסרי | פזיזות | רשלנות | התערבות ביחסי אמונאות | גרם הפרת חובת אמון | ידיעה (יסוד נפשי) | סיוע | שידול | שותפות להפרה | חדלות פרעון | הגדלת הסיכויים לחדלות-פרעון | מכירה חובלת | נושים | נטילה | סמיכות לחדלות-פרעון | פגיעוּת של נושה | עקיבה אחר הנהנה | של האמונאי | חובת אמון | בקודקס האזרחי | בעלי-מניות | בעל-מניות סביר | בעלי-שליטה | דירקטורים | הטלת חובת האמון | הסכמה לחובת אמון | התערבות ביחסי אמונאות | חובת אמון בסיסית ומשנית | יחסי עובד-מעביד | ייעוץ השקעות | כלפי התאגיד | כלפי מיעוט בעלי-המניות | כמרכז חיובי האמונאות | ליבת חובת האמון | לעומת חובת הגינות | לעומת חובת הזהירות | מהותיות | מתי חולשת על יחסי הצדדים | נהנה יחיד (גישה מוניסטית) | נהנים רבים (גישה פלורליסטית) | נושאי משרה | נוקשות החובה | תכני חובת האמון | איסור ניגוד עניינים | גילוי | תכליות | הגנה | מניעה | חובת זהירות | בעל שליטה בחברה | גורם זר מתערב | דירקטורים | לעומת חובות אמונאות | פיצויי אמונאות | שיקול דעת עסקי | רציונליות | חשבון (account) | אטימולוגיה | "אמיתי" | לעומת גילוי מסמכים | לעומת התחשבנות מורכבת | אקאונטביליות | בדין הישראלי | בדיני היושר | בחוק השליחות | בסיס נורמטיבי | בקודקס האזרחי החדש | גילוי | העברת נטל ההוכחה לאמונאי | יסודות ההליך | גילוי מסמכים | החזרה | הטלת חשבון על זר מתערב | השבה | התפתחות הסעד | זכות תביעה | חשבון בגין קבלה | קבלה אסורה | חשבון למי שאינו הנהנה-ניפר | כמענה להפרת חובת אמון | "כריש" | לעומת דיני עשיית עושר | מתן חשבון לבעלי-מניות המיעוט | נהנה בפועל | נטל למתן חשבון | שלילה | תביעת חשבון (form of action) | חיסיון (confidence) | כתנייה חוזית | לעומת יחסי אמונאות | פיצוי על הפרה | יזם | יחסי כוח-כפיפות | בעלי-שליטה | הוהפלד | כבסיס לאקאונטביליות | כמקור לחיובי אמונאות | יחסי שליחות | פגיעוּת | יחסי כוח-פגיעוּת | השפעה בלתי-הוגנת | חיסיון | כגורם לפסיקת פיצויים עונשיים | כמקור לחיובי אמונאות | כתנאי הכרחי לחובת אמונאות | פגיעוּת | כלל שיקול-הדעת העסקי | אישור דירקטוריון | בזבוז משווע | בעל-שליטה | החלטה רציונלית | חובת זהירות | תום-לב | כלכלה וניתוח כלכלי של המשפט | בעיית הנציג | גישה חוזית | חוק החברות | מידע חלקי או אסימטרי | מודל הנציגות | מודל שוק הלימונים | מנגנוני שוק חוזיים | סיכון מוסרי | מהותיות | בעלי-מניות | בקביעת שכר נושאי משרה | דיני היושר | דירקטורים | הטלת נטל החשבון | חובת אמון | חשד ממשי להעדר תום-לב | ניגוד בכוח | ניגוד עניינים | ניצול הזדמנות עסקית | עסקאות בעלי עניין | מידע | אסימטריה במידע | כנכס אמונאות | מנהל עזבון | אחריותו כאמונאי | מניעה (כתכלית) | דיכוי הניעה לקידום עניין אישי | הרתעה | חובת גילוי | כתכלית בסיסית לחובות הקיימות | מידע א-סימטרי | שלילה | משקיעים מוסדיים | מתווך | מתן חשבונות | נאמנות (trust) | אחריות "כשל נאמן" | אי-משוא פנים | אקאונטביליות | בטלות | בעלות בנכסי הנאמנות | גרימה להפרת נאמנות | הגינות | החזקה כנאמן | החזרה | חובת המעורב בהפרת חובת נאמנות | חובת זהירות | חוזה נאמנות | כמקור לדיני האמונאות | לעומת אמונאים | לעומת חובות אמונאות בתאגיד | לעומת נושאי משרה | מעילה בנכסי נאמנות | נאמנות פרטית | נאמנות קונסטרוקטיבית | ניהול עזבון | ניתוח כלכלי | עניין אישי נוגד של נאמן | עסקה עצמית של נאמן | פיצויים עונשיים | רווח אסור | שיוויון בין הנהנים | שיקול דעת מקצועי של הנאמן | נאמנות קונסטרוקטיבית | בדין הישראלי | במקרקעין | בקודקס האזרחי החדש | החזקה כנאמן | התפתחות הסעד | מול נושים אחרים של האמונאי | ניצול הזדמנות עסקית | עיכבון | עקיבה | פירות ההפרה | פרמיית שליטה בנאמנות קונסטרוקטיבית | קבלה אסורה | רווח אסור/סודי | שכר ראוי | של זר מעורב בהפרת יחסי אמונאות | נושאי-משרה | ביטוח נושאי-משרה | גילוי | דירקטורים | הגינות | התנייה על חובות נושאי-משרה | זיהוי נושאי משרה | זיקה לבעלי-השליטה | חבות ביחד ולחוד | חובות אמונאות כלפי המיעוט | חובת אמון כלפי בעלי מניות מסוימים | חובת זהירות | חובת תום-לב | חובת תום-לב מירבית | חוק החברות | מושא חובות האמון | מהותיות בקביעת שכר נושאי משרה | מתן ייעוץ לבעלי-מניות | נאמנות קונסטרוקטיבית | נושאי-משרה שהם בעלי-מניות | נושאי-משרה שהם בעלי-שליטה | ניגוד חובה-חובה | ניצול הזדמנות עסקית | הסתייעות בהפרה בצד שלישי | סעדים על הפרת חובות אמון | חשבון | שלילה | פיקוח בעל-שליטה על נושאי-משרה | פנייה בהצעה לבעלי מניות | פטור מחובת אמון | קצובה שביושר | שכר ראוי | תאגיד כנושא משרה | נושים | בעלי אגרות חוב | הדחיית חוב | כדירקטורים בכוח | כקבוצת עניין (stakeholders) | כנהנים מיחסי אמונאות | נושה מועדף | סמיכות לחדלות-פרעון | נטל הראייה | ניגוד חובה-חובה | אי משוא פנים | איסור כללי על ניגוד חובה-חובה | בעלי מניות | בעלי כוח הכרעה | בדיני היושר | גילוי | דירקטורים | זיקה לבעל-שליטה | מול קבוצות עניין שונות בחברה | כהונה כפולה | משקיעים מוסדיים | נאמן | פיצויים | ניגוד חובה-עניין | איסור כללי על ניגוד חובה-עניין | ביטול פעולות בניגוד חובה-עניין | בעלי-מניות בעמדת הכרעה | גילוי | דיכוי הניעה לקידום עניין אישי | דירקטורים | ידיעת צד ג' על עניין אישי | כהפרה צפויה | מהותיות | ניצול הזדמנות עסקית | עיסקה נגועה | עניין אישי | לא ממוני | ממוני | עניין אישי נוגד של נאמן | נכס אמונאות | אטימולוגיה | הזדמנות עסקית | זכויות חוזיות | מהו נכס אמונאות | כתנאי לסיוע להפרת חובת-אמון | כתנאי לקבלה אסורה | מידע | מקרקעין | קבלה אסורה של נכס אמונאות | ניגוד עניינים | ביטול פעולה בניגוד עניינים | בעלי מניות | בעלי שליטה | דירקטורים | חובת גילוי מיוחדת | כפל יחסי אמונאות | מהותיות | מתמשך | נושאי משרה | ניגוד בכוח | ניגוד חובה-חובה | ניגוד חובה-עניין | ניצול הזדמנות עסקית | אישור מראש | במקרקעין | גילוי | מהותיות | על-ידי בעל מניות | על-ידי בעל שליטה | על-ידי דירקטור או נושא משרה | על-ידי שותף | מכירת שליטה | סעדים | התחשבות במאמצי המנצל | קבלה אסורה | שימוש במידע פנים על-ידי צד שלישי | סוגים של יחסי אמונאות ואמונאים | אמונאי אד-הוק | אפוטרופסות | בעל-שליטה | בעל-מניות | דירקטורים | התאגיד כאמונאי | התאגיד כנושא משרה | כוח-כפיפוּת | יזמות | יחסי עובד-מעביד| ייעוץ השקעות | מנהל תיקי השקעות | מתווך | ניהול עזבון | נאמן ונהנה | נאמנות קונסטרוקטיבית | נושאי משרה | סוכן ביטוח כאמונאי | עורכי-דין | שליחות | שותפות | סיבתיות | בדיני אמונאות | פיצויי אמונאות | שלילה | מעורבות בהפרה | סיוע | קבלה | סיוע | אחריות בנקים | אחריות המקבל כמסייע | דירקטור כמסייע להפרה | הפרה | חבות ביחד ולחוד | יסוד נפשי | לעומת גרימה | לעומת קבלה | סיבתיות | סיוע לאמונאי-מפר לעומת סיוע למעוול-מזיק | עורך-דין כמסייע | שוחד | סיכון מוסרי | כלכלה וניתוח כלכלי של המשפט | ביטוח | התנייה על חובת אמון | סעדים | אכיפה | אקאונטביליות | בחירה בין סעדים | ביטול ובטלות | "הדינים החלים על הפרת חוזה" | החזרה | הרתעה | התנייה על סעדים | הערכה | השבה | חשבון | נאמנות קונסטרוקטיבית | סמכות טבועה לעיצוב סעדים | וסעדי חוק התרופות | סעדי עשיית עושר | פיצויי אמונאות | פיצויי קיום | פיצויי נזק | פיצויים עונשיים | צו מניעה | שיקולי צדק מתקן | שיקולי תועלת | שיפוי | עובדים | בסיס חוזי ליחסי אמונאות | בעמדת השפעה על החברה | המקימים חברה מתחרה | חבות אמונאי בגין רווחים אסורים של עובדיו | כאמונאים אד-הוק | לעומת דירקטורים | עובדי מפתח | תחולת חובות אמונאות על עובדים | עובדי ציבור | עורך-דין | אחריות כאמונאי | אחריות כמעורב בהפרת חובת אמון | משרד עורכי-דין, אחריותו | ניגוד עניינים בין לקוחות | עורך-דין כמסייע | שכר | עושק | עיכבון | השבת נכסים שניטלו בשל הפרת חובת אמון | לעומת אמנות קונסטרוקטיבית | נאמנות קונסטרוקטיבית | עניין אישי | עיסקה נגועה | אישורים | בטלות | חובת גילוי | משקיעים מוסדיים | נהנה כצד לעסקה נגועה | ניגוד עניינים | עניין אישי | צו מניעה | שוחד | תיקוף עסקה נגועה ע"י הגינות | עסקאות בעלי עניין | עסקאות עצמיות | בעלי שליטה | למול אמונאי אד-הוק | מהותיות | עסקה עצמית של נאמן | צו מניעה | עשיית עושר | בקודקס האזרחי החדש | כבסיס נורמטיבי כללי | לעומת סעד החשבון | לעומת סעדי הפרת אמון | עקיבה | סעדים | תגמול למפר | תרומת המפר לרווח | פיצויים | אשם תורם | פיצויי אמונאות | לעומת פיצויים בגין הפרת חובת זהירות | לעומת פיצויי נזיקין | לעומת פיצויים עונשיים | סיבתיות | תכלית | פיצויי קיום |פיצויי נזק | פיצויים עונשיים | פיצויים שביושר (equitable) | פיתוי | מניעה | שידול | קבוצות עניין (stakeholders) | בעלי מניות | גישה "נאורה" | כנהנים מיחסי אמונאות | משקיעים מוסדיים | נושים | עובדים | קבוצות עניין ותכליות החברה | עסקאות בעלי עניין | פסילת בעלי עניין באישור עסקה | קבלה (knowing receipt) | אחריות בגין קבלה | אחריות המקבל כמסייע | אשם | אי-מוסריות | ידיעה | השבת קבלה אסורה | חשבון | לעומת סיוע | לעומת עשיית-עושר | ניצול הזדמנות עסקית | נאמנות קונסטרוקטיבית | נכס אמונאות | כתנאי לקבלה אסורה | קבלה אסורה של נכס אמונאות | סיבתיות | הקודקס האזרחי החדש | קטגוריות של יחסי אמונאות | קיפוח | בחוק | לעומת הוגנות | לעומת חובת אמונאות כלפי המיעוט | לעומת עושק | מידע א-סימטרי | עושק המיעוט | קיפוח כלפי המיעוט | קיפוח נושים ובעלי אג"ח | קיפוח קבוצת בעלי-מניות מסוימת | רווח אסור | איסור רווח | נאמנות (turst) | נאמנות קונסטרוקטיבית | רווח אסור שהופק בתום-לב | רווח אסור של זר מעורב | שוחד | שלילה | רווח לגיטימי | רשלנות | בנק | דירקטורים | חובת זהירות | סוכן | רמת האשם הנדרשת לסיוע | רשלנות זר מתערב | רשלנות מקצועית | שיקול דעת עסקי | תניית פטור | שוחד | בהלכה הפסוקה | זכות קניינית של הנהנה בכספי שוחד | המציע שוחד או המשחד אמונאי | חיוב ביחד ולחוד | כחלק מנכסי האמונאות | סוגים | פיצויים עונשיים | פערי מידע | שלילה | תחולת יחסי אמונאות | שותפות | גילוי מלא | החזקה כנאמן | התנייה על חובת אמון | כבסיס למתן חשבון | לעומת בעלי מניות | ניצול הזדמנות עסקית | פירוק שותפות | פיצויים עונשיים | שותפות מוגבלת | שליחות | אופורטוניזם | אחריות זר מעורב בהפרה | בעיית הנציג | גילוי מלא | החזקה כנאמן | חברה כשלוחה של בעלי-המניות | חוק השליחות | יחסי כוח-כפיפות | יסוד נפשי | לעומת חובת אמון | לעומת נאמנות | מנהל תיקי השקעות כשלוח | ניגוד חובה-חובה | סוכן ביטוח כשלוח | סעדים חוזיים | קשר סיבתי | שלילה | אופי אובליגטורי | אופי קנייני | אמידת היקף השלילה | בקודקס האזרחי | הוכחה שלילית | הגבלת השלילה | הגבלת השלילה בזמן | הפרדת מקורות רווח | שכר לאמונאי מפר? | תרומת האמונאי | החרגת רווחים מסעד השלילה | ייחוס רווח להפרה | כסעד שביושר | כפיצוי קיום | לא אפקטיבית | לעומת החזרה | לעומת פיצויים נזיקיים | נאמנות קונסטרוקטיבית | סיבתיות | צדק | קצובה שביושר | שלילת רווח | תכלית הסעד | שכר ראוי | אומדנה | בהעדר אישור | החזר הוצאות | מהותיות | מנגנוני קביעת שכר | ניגוד עניינים מובנה | ניצול הזדמנות עסקית | קצובה שביושר | שלילת רווח | תרומה אישית של אמונאי מפר | תאגיד | דיני תאגידים והמשפט המקובל | הדחיית חוב | הרמת מסך של תאגיד השייך לאמונאי | התאגיד כאמונאי | חובת אמון לתאגיד | מיזוג | ממשל תאגידי | פירוק | תביעה נגזרת | תורת האורגנים | תחרות של אמונאי עם התאגיד | תכליות החברה | תביעה נגזרת | תום לב | ביחסים מסחריים | ביטוח הפרת חובת-אמון בתום-לב | במדרג החובות | בקודקס האזרחי | בעלי מניות | הלך נפש | ניקיון דעת | שיקול דעת עסקי | בעלי-מניות | חובת תום-לב מירבית | חובת תום-לב מוגברת | חשד ממשי להעדר תום-לב | כיסוד נפשי | לעומת חובת הגינות | נושאי משרה | תקן התנהגות | תכליות החברה | גישה "נאורה" | דיבידנדים | הבחנה בין סוגי בעלי מניות | השאת רווחים | נושים
Mobile version: Enabled