Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

חיקוקים בתכנון ובניה

₪550.00
מק"ט: 26200

עורך: שלמה פרץ

Israeli Law – Planning and Construction Legislation

כרכים: 2

ראה חיקוקים בתכנון ובניה אונליין®

דיני תכנון ובניה: שלמה פרץ: חוקי ישראל - חיקוקים בתכנון ובניהקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

.

.
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 | רשימת תיקוני החוק | מפתח תוכן הסעיפים | מפתח כותרות הסעיפים לפי א-ב | מפתח מס' התיקון והסעיפים שתוקנו | חוק התכנון והבניה | חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 18), התשמ"א-1981 | חוק התכנון והבניה (הוראת שעה), התשס"א-2011 | חוק התכנון והבניה (תיקון 54 והוראת שעה), התשס"ח-2008 | חוק הליכי תכנון והבניה (הוראת שעה), התש"ן-1990 | חוק הליכי תכנון ובניה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א-2011 | חוק המהנדסים והאדריכלים | חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958 | חוק המהנדסים והאדריכלים (הוראות מעבר), התשכ"ג-1963 | תקנות המהנדסים והאדריכלים, אגרה שנתית, התשמ"א-1980 | תקנות המהנדסים והאדריכלים, הוכחת הכשרה מתאימה, התשכ"ז-1966 | תקנות המהנדסים והאדריכלים, הוכחת הכשרה מתאימה לענין סעיף 9(א)(6) לחוק, התשל"ב-1972 | תקנות המהנדסים והאדריכלים, כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, התשנ"ה-1994 | תקנות המהנדסים והאדריכלים, סדרי דין בדיון לפני ועדת אתיקה, התש"ס-1999 | תקנות המהנדסים והאדריכלים, סדרי הדיון והעבודה במועצת ההנדסה והאדריכלות, התשי"ט-1959 | צו המהנדסים והאדריכלים (עבירות שלגביהן לא יחול סעיף 19א לחוק), התשל"ז-1977 | תקנות המהנדסים והאדריכלים, רישוי וייחוד פעולות, התשכ"ז-1967 | תקנות המהנדסים והאדריכלים, רישום בפנקס, התשכ"א-1960 | תקנות המהנדסים והאדריכלים, רישום בפנקס (תיקון), התשמ"א-1980 | תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס"ח-2007 | חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991 | תקנות תכנון ובניה | מפתח תקנות | מפתח טפסים לפי סדר א-ב | רשימת הטפסים לפי סדר התקנות | 1) אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון, התשמ"א-1981 | 2) אצילת סמכויות לועדת משנה מאת רשות מרחבית, התשנ"ט-1999 | 3) אצילת סמכויות במועצה מקומית לועדת משנה, התשכ"ו-1966 | 4) בנינים ציבוריים, התשמ"א-1981 | 5) בניה קלה - הוראת שעה, התשנ"א-1991 | הודעה תקנות תכנון ובניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 - נמצא בכרך ב' בנפרד | 7) בקשות להיתרי בניה שהכין מבקש תעודת מורשה להיתר, התשנ"ב-1992 | 7א) בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך, התשס"ה-2004 | 8) דיווח על בניה שלא כדין, התשמ"ח-1987 | 9) דרך הגשת התנגדות להוראת שינוי לוועדה למיתקנים בטחוניים, התשנ"ב-1992 | 10) דרכי פרסום הפקדת תכנית לפי סעיף 62א(א)(9), התשנ"ז-1997 | 10א) הגדרת תכנית למגורים ודירה קטנה לפי סעיף 147(ב) (הוראת שעה), התשע"ג-2013 | 11) הגשת ערר על סירוב לתת היתר או דחיית התנגדות והדיון בו, התשכ"ו-1966- בטלה | 12) הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה, התשל"א-1971 | (13) הודעות על חבות בהיטל השבחה ותחליף מסירה, התשמ"א-1981 | 14) הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן בטחוני, התשכ"ז-1966 | 14א) היוועצות בחבר ועדה וקבלת רוות דעת מקצועית ביחס לתכנית, התשס"ג-2003 | 15) היתר לעבודה מצומצמת, התשס"ג-2003 | 15א) צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשס"ז-2007 | 15ב) צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשס"ח-2008 | 15ג) צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשס"ט-2009 | 15ד) צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשס"ט-2009 | 15ה) צו התכנון והבניה (הארכת תוקף של הכרזות על מתחמים להתחדשות עירונית), התש"ע-2009 | 15ו) צו התכנון והבניה (הארכת תוקף על מתחמים להתחדשות עירונית), התש"ע-2010 | 15ז) צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית) (מס' 2), התש"ע-2010 | 15ח) צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התש"ע-2010 | 15ט) צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לעיבוי בניה), התש"ע-2010 | 15י) צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית), התשע"א-2010 | 15יא) צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשע"א-2010 | 15יב) צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי) (מס' 2), התשע"א-2010 | 15יג) צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי), התשע"א-2011 | 15יד) צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי) (מס' 3), התשע"א-2011 | 15טו) צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית), התשע"א-2011 | 15טז) צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחם לפינוי לשם בינוי), התשע"ב-2012 | 15יז) צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשע"ב-2012 | 15יח) צו התכנון והבניה (הארכת תוקף הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית), התשע"ב-2012 | 15יט) צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית) (מס' 2), התשע"ב-2012 | 15כ) צו התכנון והבניה (הכרזה על מתחמים לפינוי לשם בינוי), התשע"ב-2012 | 16) המצאת צו לפי סעיף 239 לחוק, התשל"ח-1978 | 17) המצאת צווים לפי 224 ו – 231 לחוק, התשמ"ה-1985 | 18) הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל, התשנ"ח-1998 | 19) הצמדת מקומות חניה, התשנ"ו-1996 | 19א) הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד, התשס"ז-2006 | 20) התחייבות וערבות להבטחת תשלומים להיתר, התשנ"ב-1992 | 21) התקנת מקומות חניה, התשמ"ג-1983 | 22) התקנת תרנים לאנטנות, טלוויזיה ורדיו, התשכ"ז-1967 – בוטלו | 23) התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית, התשנ"ב-1992 | 24) חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר, התשנ"ב-1991 | 25) חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים, התשנ"ב-1992 | 26) טופס בקשה לתעודת מורשה להיתר, התשנ"ב-1992 | 27) כינוי תכניות, התשמ"ו-1985 | 28) מידע נדרש להיתר, התשנ"ב-1992 | 29) מסירת מידע, התשמ"ט-1989 | 30) מסירת מידע לשמאי מקרקעין, התשמ"ה-1985 | 32) הנוהל בועדה למיתקנים בטחוניים, התשכ"ז-1966 | 33) הנוהל בועדת ערר למיתקנים בטחוניים, התשכ"ז-1966 | 34) נוהל סדר עבודה ודיונים של הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, התשנ"ז-1977 | 34א) סדרי הדיון בקיום דיון חוזר במוסד תכנון, התשס"ג-2003 | 34ב) סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק, התשס"ט-2008 | 34ג) סדרי דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ, התשס"ט-2008 | 34ד) סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מינהלי, התש"ע-2010 | 35) סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד, התשמ"ג-1982 | 36) סדרי הדין בועדות ערר, התשנ"ו-1996 | 37) סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק, התשנ"ח-1997 | 37א) סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק, התשע"א-2010 | 38) סדרי דין בפני ועדת הערר למימי חופין, התש"ל-1969 | 39) סדרי הדין בפני ועדת הערר לענין קרקע חקלאית, התשכ"ט-1968 | 40) סדרי הדין בערעור על שומת השבחה, התשמ"א-1981 | 41) סדרי דין בעתירות לבית משפט לענינים מנהליים, התשנ"ו-1996- בוטלו | 42) סדרי דין בתביעת פיצויים לפי סעיף 199 לחוק, התשל"א-1970 - בוטלו | 43) סדרי נוהל בהתנגדויות לתוכנית, סמכויות חוקר וסדרי עבודתו, התשמ"ט-1989 | 44) סטיה ניכרת מתכנית, התשס"ב-2002 | 45) סטיה ניכרת מתכנית (הוראת שעה), התשע"ב-2011 | 46) עבודה ושימוש הטעונים היתר, התשכ"ז-1967 | 46א) עבודה ושימוש הטעונים היתר (הוראת שעה), התשס"ח-2008 | 47) ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים, התשמ"א-1981 | 48) ערר בפני המועצה הארצית, התשל"ב-1972 | 49) ערר על החלטת ועדה מיוחדת בפני שרים, התש"ל-1970 | 50) העתקים צילומיים צבעוניים של תשריטים, התשנ"א-1990 | 51) עתירות בבתי משפט לעניינים מינהליים, אגרות, התשנ"ו-1996- בוטלו | 52) צו בתי משפט לעניינים מינהליים (תחילה ואזורי שיפוט), התשנ"ו-1996 | 52א) פטור מהיתר לעבודה לצורכי חקלאות, ולהקמת מבנים באזורים כפריים בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון, ותנאיו (הוראת שעה), התשס"ה-2005 | 52ב) פטור מאגרה להגשת עררים לוועדת ערר לפי סעיף 198 לחוק, התשס"ז-2007 | 52ג) פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (הוראת שעה), התשס"ט-2008 | 52ד) פטור מהיתר לעבודה להצבת מבנים באזורים כפריים לתושבים שביתם נשרף בשריפה באזור הכרמל, ותנאיו) (הוראות שעה), התשע"א-2010 | 52ה) פטור מהיתר לעבודה לצורך הקמת מיתקן שהייה למסתננים ותנאיו (הוראת שעה), התשע"ב-2011 | 53) פטור מהיתר לעבודה לצורכי מרעה בקרקע חקלאית באזורים כפריים ותנאיו, התשס"א-2001 | 54) פטור מהיתר לעבודה או שימוש במיתקני בזק באזורים כפריים, התשנ"ה-1995 | 55) פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים, התשנ"א-1991 | 56) פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים, התשנ"ו-1996 | 56א) פטור מחובת התקנת מנגנון פיקוד שבת במעלית, התשס"ד-2004 | 57) פטור סוגי בקשות מתחולת סעיף 149 לחוק, התשנ"ו-1996 | 58) פיקוח עליון על הבניה, התשנ"ב-1992 | 59) פרטים נדרשים בתכנית להיתר על ידי מורשה להיתר, התשנ"ב-1992 | 59א) פרסום הודעה על הפקדת תכנית על גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק, התשס"ד-2004 | 60) קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית, התשל"ד-1974 | 61) קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית, התשל"ט-1978 | 62) קביעת גוף ציבורי ומקצועי לענין הגשת התנגדות לתכנית, התשמ"ט-1989 | 63) קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית, התשנ"ג-1993 | 64) קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית, התשס"א-2001 | 65) קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית, התשס"ב-2002 | 65א) קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית, התשס"ד-2004 | 66) רישוי מתקני גז טבעי, התשס"ג-2003 | 67א) שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ, התשס"ט-2009 | 65) תדירות דיוני מוסד התכנון, התשס"ג-2003 | 68א) תכנית איחוד וחלוקה, התשס"ט-2009 | 69) תסקירי השפעה על הסביבה, התשס"ג-2003 | 70) תעודה בדבר תשלום היטל, התשמ"א-1981 | 71) תשלום היטל השבחה על הקלה בדירת מגורים, התשמ"א-1981 | 72) נוהל סדר עבודה ודיונים של הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים | תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 | מפתח נושאים | מפתח הגדרות | תקנות התכנון יהבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 | תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002 | תוספת ראשונה (טפסים) | טופס 1 (תקנה 2(א)) בקשה להיתר בניה או לשימוש במקרקעין | טופס 2 (תקנה 20(ב)) בקשה להיתר בניה או לשימוש במקרקעין (שינויים) | טופס 3 (תקנה 18(א)) היתר | טופס 4 (תקנה 21(ג)) בקשה לתעודת גמר | טופס 5 (תקנה 21(ד)) תעודת גמר | טופס 6 (תקנה 2א(7)) תצהיר של דייר בבקשה לביצוע עבודה או שימוש שניתן להתירם על ידי בית דין לשכירות | טופס 7 (תקנה 2א(4ן) תצהיר של בעלים / חוכר של דירה בבית משותף בבקשה להיתר בניה | טופס 8 (תקנה 2ב(4)) תצהיר של נציגות הבית המשותף בדבר הרכב הבעלות של הבית המשותף לגבי בקשה להיתר בניה | טופס 9 (תקנה 2(ה)) תצהיר של מתכנן השלד | טופס 10 (תקנה 2(ו)) תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין | תוספת שניה (תקנה 17) | חלק א': מיתקני תברואה | חלק ב': גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בניין | חלק ג': בטיחות אש בבניינים | פרק א': פרשנות וכללי | פרק ב': מרכיבי דרכי המוצא | פרק ג': הפרדות ועמידות אש | פרק ד': מערכות גילוי וכיבוי אש | פרק ה': מערכות שליטה בעשן | פרק ו': חומרי גמר | פרק ז': בניין גבוה ורב-קומות | פרק ח': מגורים | פרק ט': התקהלות | חלק ד': בנייה במרווחים ומעבר לקו רחוב | חלק ה': שלד בניין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבניין | חלק ו': אצירת אשפה וסילוקה מבניין | חלק ז': הוראות מיוחדות בנוגע לבניין גבוה, לבניין רב-קומות אחרים | חלק ח': התקנות סידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי | חלק ח1: פרק א': בניין ציבורי חדש | פרק ב': נגישות בנייני מגורים | חלק ט': צנרת טלפון - בוטל | חלק י': מיתקני תקשורת | חלק י"א: מיתקן הסקה בדירה | חלק י"ב: הסקה מרכזית בבניינים | חלק י"ג: התקנת תיבות מכתבים | חלק י"ד: מיון בניינים למטרות מסוימות ושימוש בחומרי בנייה | חלק ט"ו: יציבות הבניין | חלק ט"ז: ביקורת במקום הבנייה | חלק י"ז: מקומות לאסיפות – בטל | חלק י"ח: בריכות למי שתיה | חלק י"ט: מבנים יבילים ארעיים (קרוואן) | חלק כ': אספקת גז בבניינים | חלק כ"א: בריכות שחיה | חלק כ "ב: הגנת מבנים מפני גז ראדון | תוספת שלישית (תקנת 19) חישוב שטחי בניה ושיעורי אגרות למתן היתר | תוספת רביעית (תקנה 20א) תצהיר של האחראי לביצוע השלד | תוספת חמישית (תקנה 17א) | חלק א': הגדרות | חלק ב': אמצעי יציאה מהבניין | חלק ג': הגנת מפני נפילה | חלק ה': הגנה מפני אש | חלק ו': מערכות חשמל | חלק ז': מערכות אוורור ומיזוג אוויר | חלק ח': מיתקני תברואה | חלק ט': סידורים מיוחדים לנכים | חלק י': דרכי גישה הכוונה וחניות | חלק י"א: תנאים לביקורי לילה באתר | חלק י"ב: תכנית בטיחות
Mobile version: Enabled