Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני עמותות להלכה ולמעשה כרך א

₪490.00 ₪300.00
מק"ט: 13139

מחברים: השופט בן ציון גרינברגר; נחמיה בן תור, עו"ד

The Law of Not for Profit Sociaties in Israel Volume 1

דיני עמותות; דיני חברות: השופט בן ציון גרינברגר; נחמיה בן תור עו

הסדרה המלאה דיני עמותות להלכה ולמעשה כוללת את הספרים הבאים:
1. דיני עמותות להלכה ולמעשה כרך א
2. דיני עמותות להלכה ולמעשה כרך ב
אודות הספר

הסדרה דיני עמותות להלכה ולמעשה דנה בהיבטים התאורטים והמעשיים, של משפט העמותות וכוללת את כל השינויים שחלו בפסיקה ובחקיקה.
 
הסדרה דיני עמותות סוקרת מאות פסקי דין מהארץ ומהעולם, ובכלל זה פסקי דין רבים וחשובים שלא פורסמו, ומביאה בפני הקורא מסכת שלמה של דיני העמותות.
 
הסדרה הוא פרי ניסיונם העשיר של המחברים בתחום דיני העמותות.
 
הסדרה דיני עמותות אוזכרה בפסיקת בית המשפט העליון.
 
הספר מהווה כלי עזר בעבודתם השוטפת של עורכי דין, רואי חשבון, שופטים, מנכ"לי עמותות, חברי וועד עמותות, וכל העוסקים בנושא.
 
כרך א מהסדרה דיני עמותות הלכה ולמעשה סוקר בהרחבה את הנושאים הבאים:

  • ייסוד העמותה
  • תקנון העמותה ומטרותיה
  • החברות בעמותה
  • מוסדות העמותה
  • אסיפות כלליות
  • וועד העמותה
אודות המחבר

עורך דין נחמיה בן תור, כיהן כאב בית הדין למשמעת של הרשויות המקומיות וכיועץ המשפטי של עיריית אשדוד.
 
בין הספרים הרבים שכתב נמצאים דיני משמעת בשירות הציבורי, עדות שמיעה הכלל וחריגיו וצווים נגד בניה בלתי חוקית.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
רע"א 4290/12 עמותת מוסדות חזון ישעיה נ' רשם העמותות
ע"א 7307/11 חיים וייס נ' רמת איתרי ואח'

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ה"פ (י-ם) 27420-04-10 דניאל בונפיל נ' ארגון הגמלאים של עיריית ירושלים
ה"פ (י-ם) 8131/09 עמותת מוסדות יד עזרה נ' צבי מרגלית
ה"פ (ת"א) 1631-09 מני דבוש נ' הרצל כחלון
ה"פ (ת"א) 1589-09 עו"ד סמדר וינרב נ' אדרת אבשלום
עת"מ (י-ם) 9034/08 הארגון הארצי לקידום מעמד השוטר והסוהר נ' רשם העמותות
עת"מ (י-ם) 8086/08 איגוד השחיה בישראל (ע"ר) נ' רשם העמותות
בש"א (י-ם) 2071/08 תוסיה כהן אפרת נ' האגודה הישראלית של שוחרי האוניברסיטה
בש"א (נצ') 1100/07 הרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל נ' מוסללם רמזי
ת"א (י-ם) 7506/05 בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ (בפירוק) נ' אגודת ספורט בית"ר ירושלים (בפירוק)
פש"ר (חי') 814/05 רשם העמותות נ' עמותת המטה למען א"י חיפה והצפון
בש"א (י-ם) 2549/04 אלישע אברהם נ' עמותת רוכשי המגרשים בהר שמואל
עה"פ (ת"א) 1360/04 איגוד מדריכי הסקי בישראל נ' התאחדות הסקי בישראל
בע"ב (ת"א) 300851/98 מפעל הפיס נ' גדעון גדות
.
פרק ראשון: מבוא | פרק שני: ייסוד עמותה | סימן א': זכות ההתאגדות – כללי | סימן ב': הזכות לייסד עמותה | סימן ג': מהותו של "תאגיד" | "תאגיד" | העמותה כ"תאגיד" | סימן ד': גוף דו- מהותי | סימן ה': "הרמת המסך" | "הרמת המסך" בעמותה | הרמת מסך מדומה – הזזת מסך | סימן ו': "שני בני אדם בגירים" | סימן ז': מטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים "למטרה חוקית..." | א. כללי | ב. פעילות המחייבת רשיון/אישור על פי כל חוק | ג. ייסוד עמותה על- ידי רשויות מקומיות | ד. סמכות מיוחדת של שר הפנים לסיווג עמותות "שאינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו" | א. כללי | הגדרת "הכוונה לחלוקת רווחים" | "מטרתה העיקרית איננה הפקת רווחים" | חלוקה אסורה | על מי חלה האחריות להפרת הוראות סעיף 34 ג? | סימן ח': רישום העמותה | הבקשה לרישום עמותה | טופס 1 (תקנה 2) (עמ' 59 ב- ה) | הסייגים לרישום עמותה – סמכויות הרשם | הסרוב לרשום עמותה בשל אי- חוקיות המטרות | רישום זמני של עמותה | סימן ט': הטלת אגרות על עמותות | תקנות העמותות (אגרות), התשנ"ח- 1998 | סימן י': שם העמותה והסייגים לרישום השם | הזכות לבחור שם | מה טיבה של זכות לבחור שם? | החובה לבחור שם | סייגים לשם עמותה | שם "העלול להטעות" (סעיף 4(א)) | שם זהה או דומה עד כדי להטעות (סעיף 4(ב)) | שם העלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו | הגבלת השימוש בשם עמותה לפי חיקוק אחר | שינוי שם העמותה | השימוש בשם העמותה | פרסום ותעודת רישום עם כינונה של העמותה | ערעור על סירוב הרשם לרשום עמותה או לשנות שמה | פרק שלישי: תקנון העמותה ומטרותיה | סימן א': מהותו של "תקנון" | סימן ב': התקנון המצוי | סימן ג': תוכן התקנון | סימן ד': מקומן של המטרות בתקנון | האם עמותה רשאית לשנות את מטרותיה? | סימן ה': חריגת העמותה ממטרותיה | תורת האולטרה- ויירס | תורת האולטרה ויירס בדיני עמותות | זכות קיומה של עמותה החורגת ממטרותיה | סימן ו': התוקף המשפטי של תקנון העמותה – חוזה | סימן ז': התערבות בית- המשפט בתקנונה של עמותה | סימן ח': שינוי התקנון | מגבלות מרצון לשנות את התקנון | מגבלות החלות על שינוי התקנון מכוח הדין | פרק רביעי: החברות בעמותה | סימן א': הגדרת המונח "חבר" | סימן ב': כשירות החברות בעמותה מכוח החוק | סימן ג': אופן רכישת החברות | סימן ד': התנאים לקבלת חברים בעמותה על פי התקנון | סימן ה': קבלת חברים | צירוף חברים לעמותה בסמוך לפני הבחירות לועד | ניגוד עניינים בין חברות בעמותה ומילוי תפקיד ציבורי | סימן ו': חובת העמותה לקבל חבר | סימן ז': זכויות וחובות של חבר | סימן ח': פקיעת חברות | פקיעת חברות במות החבר או פירוק התאגיד | פרישה מרצון של חבר מעמותה | הוצאתו של חבר מהעמותה | סימן ט': הליכי הוצאת חבר | סימן י': התערבות בית- המשפט בהחלטת הוצאתו של חבר | סימן י"א: מתן הודעות לחבר | סימן י"ב: פנקס חברים | פומביות הפנקס והעיון בו | פנקס חברים כראיה | הסנקציה נגד העמותה בגין אי- ניהול פנקס חברים | פרק חמישי: מוסדות בעמותה | כללי | פרק שישי: אסיפות כלליות | סימן א': כללי | סימן ב': אסיפה כללית רגילה | סימן ג': אסיפה כללית שלא מן המניין | סימן ד': דרכי זימונן של האסיפות הכלליות | משלוח הודעה על אסיפות כלליות | סימן ה': ניהולה של האסיפה הכללית | כללי | מניין חוקי | יושב ראש האסיפה הכללית | מהן סמכויותיו של היושב ראש | סדר היום של אסיפה כללית | ההצבעה באסיפה הכללית | החלטות האסיפה הכללית | אסיפת נציגים | ניהול פרוטוקולים באסיפה כללית של עמותה | דיווח על החלטות האסיפה הכללית | סעד מן היושר נגד החלטות אסיפה כללית בלתי חוקיות | פרק שביעי: ועד העמותה | סימן א': כללי | כינונו של ועד עמותה | סימן ב': בחירת הוועד על ידי האסיפה הכללית | מועמדים לחברות בוועד | בחירות בקלפי | בחירת ועדת בחירות | מניין חוקי בוועדת בחירות | קבלת הצעות מועמדים, אישורם ופרסומם | רשימת בעלי זכות ההצבעה | מועד הבחירות | פתקי ההצבעה ותיבת הקלפי | ההצבעה | פרוטוקול הבחירות | תוצאות הבחירות | פסילת בחירות שנערכו בניגוד לחוק ולתקנון | פסילת בחירות שנערכו בסטייה מן התקנון | פסילת בחירות בגין פגיעה בטוהר ההליכים | טענת מניעות והכשר בדיעבד בפסילת בחירות | סימן ג': מינוי חברי ועד עמותה | מינוי חבר סגל אקדמי בעמותה שהיא מוסד להשכלה גבוהה לוועד העמותה | מינוי ועד על ידי רשם העמותות | המשך כהונתו או מילוי מקומו של חבר ועד שתקופת כהונתו הסתיימה | פיטוריו של חבר ועד | בחירת יושב ראש לוועד העמותה | מספר חברי הוועד | סימן ד': פסלות לכהונת חבר ועד עמותה | 1) מי שאינו חבר העמותה ו"תאגיד" | 2) "מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר ועד" | 3) "קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל" | 4) מי שהורשע בפסק דין סופי | סימן ה': סמכויותיו של ועד העמותה | ייצוג עמותות בתובענות ותביעה נגזרת | האם קיימת סמכות מקבילה לאסיפה הכללית ולוועד? | האצלת סמכויות | סימן ו': חובותיו של הוועד | חובת האמון | חובת הזהירות והמיומנות | חובות אחרות המוטלות על ועד עמותה | סימן ז': תקופת כהונתו של ועד עמותה | סמכותו של ועד נבחר לכהן עד להחלטה בערעור | העברת הוועד מתפקידו בתקופת הכהונה | התפטרות של חבר ועד | ניהול ישיבות הוועד | מניין חוקי של ישיבות הוועד | קבלת החלטות בוועד | פרוטוקול | סימן ח': חתימה על מסמכים – זכות הייצוג | דיווח החלטת הוועד למינוי מורשי חתימה | סימן ט': אחריות חברי ועד העמותה | שחרור האורגן מחובת האחריות כלפי התאגיד | אחריותם של חברי ועד העמותה במשפט האזרחי | אחריותם של חברי ועד העמותה במשפט הפלילי | אחריות פלילית ואחריות המנהלית לפי חוק העמותות | סימן י': ביטוח חברי ועד העמותה | סימן יא': תשלום שכר לחבר ועד עמותה | השכר לפי פקודת החברות | השכר לפי חוק העמותות | הגמול או השכר לחברי הוועד לפי חוק העמותות | סימן יב': פנקס חברי הוועד | תוקף פעולות
Mobile version: Enabled