Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תכנון ובינוי עירוני הלכות ויישומים כולל תיקון 118

₪625.00
מק"ט: 26283

מחבר: ד"ר בועז ברזילי

Urban Planning Laws and Applications

דיני תכנון ובניה; שמאות: ד דיני תכנון ובניה; שמאות: ד
אודות הספר

ספר ייסוד המקנה ידע מורחב בכל הנושאים אותם מקיף חוק התכנון והבניה כולל פסיקה רלוונטית ועדכנית, הסברים והדגמות. הספר כתוב בצורה שוטפת תוך הפניה למקורות מקצועיים ופס"ד. ההפניות, האזכורים והערות השוליים מופיעים בכל פרק ומאפשרים להתעמק בנושאים השונים.

הספר עוסק בין היתר בנושאים הבאים:

 • העקרונות המנחים בנושאי התכנון והבניה;
 • פרשנות דברי החקיקה ותכניות בניין עיר;
 • מוסדות התכנון;
 • תוכניות בניין עיר לרבות:
 • תכניות שבמסכמות ועדה מחוזית
 • תכניות שבסמכות ועדה מקומית
 • ועדה מקומית רגילה, וועדה מקומית עצמאית על סוגיה;
 • תוכניות רה-פרצלציה (איחוד וחלוקה חדשה);
 • סולם עדיפויות של תוכניות, דרכי אישורן, הוראותיהן;
 • קריאת תוכניות בניין עיר;
 • תשריטי חלוקה ואיחוד של קרקעות;
 • רישוי (הליכי רישוי והוצאת היתרים, חישוב שטחים וכד');
 • רישוי בדרך מקוצרת ובמסלול הרגיל.
 • מסלול פטור מרישוי;
 • הקלות וסטייה ניכרת;
 • שימושים חורגים;
 • הפקעות;
 • היטלי השבחה;
 • פיצויים בגין נזקי תכנון (ירידת ערך);
 • אכיפת חוקי התכנון, עבירות ועונשין;
 • מתחמים בני השגה

תיקונים מרכזיים בספר:

כולל בין היתר, הרכב הועדות, סמכויותיהן, הרחבת הגדרת בעלי החבות בהיטלי השבחה, צמצום אפשרויות תביעה בגין נזקי תכנון עקיפים, אגרות בנייה, אגרות חוזרות בהריסה ובנייה מחדש, מתחמים בני השגה ועוד. תקנות חדשות שקבעו את דרכי היישום של תיקון 101, וכן הוראות יישומיות שהתווספו בתקנות במשך התקופה לדוגמא: הרכב מוסדות תכנון; היקף סמכויות של בעלי תפקידים – יו"ר, יועמ"ש, מזכיר וועדה. מסלולי רישוי לרבות: רישוי מלא; רישוי מקוצר; מבנים הפטורים מהיתר; הליכי הרישוי: מכוני בקרה – מבנה ארגוני, אדמיניסטרציה, בחירת המכון ותהליכים לקראת רישוי. היטלי השבחה – הממשק בין תשלומים לר.מ.י. לבין הוועדה המקומית, פיצול יחידות דיור צמודות קרקע (תיקון 117), חוק הולת"מים (תיקון 118).

אודות המחבר

ד"ר בועז ברזילי הנו שמאי מקרקעין בעל משרד פעיל, המתמחה בתכנון עירוני. חוקר ומרצה בתחום התכנון והבניה cמוסדות האקדמים. בתפקידיו הציבוריים כיהן עד שנת 2007 כחבר בוועדת ערר מס שבח שליד בית המשפט המחוזי בחיפה.

.
מבוא | הבסיס לחוק התכנון והבניה ועקרונותיו | התכנון על רקע הזיקה המשפטית לקרקע | האבחנה בין "סביבה" ל"אזור" בתכנון המודרני | מבנה חוק התכנון והבניה | תפקידי השמאי הנגזרים מחוק התכנון והבניה | פרק: פרשנות | פרשנות משפטית למונחים תכנוניים | פרשנות תכנית על- פי מעמדה הנורמטיבי | כלי עזר פרשניים | מונחים מרכזיים שפרשנותם שונה ממשמעותם השגורה | פרק 2: מוסדות תכנון | מניין חוקי לישיבות המוסד התכנוני | המועצה הארצית לתכנון ובניה | ועדות משנה לתכנון ובניה של המועצה הארצית | הוועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות | ועדה מחוזית לתכנון ובניה | ועדות המשנה של הוועדה המחוזית | ועדות ערר | ועדה מקומית לתכנון ובניה | ועדה מקומית עצמאית | ועדה מקומית עצמאית מיוחדת | ועדה מיוחדת לתכנון ובניה | ועדה משותפת לתכנון ובניה | ועדות נוספות | ועדה למתחמי פינוי- בינוי | הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים | הוועדה לשמירת הסביבה החופית | תיעוד דיוני מוסדות התכנון | סיכום: ועדות לתכנון ובנייה | פרק 3: אתרי עתיקות | רשות העתיקות | חוק העתיקות ומועצת העתיקות | תכנון ובנייה ועתיקות | פרק 4:תוכניות | תוכנית מתאר ארצית (תמ"א) | תוכנית לתשתית לאומית | תוכנית מתאר מחוזית (תמ"מ) | תכניות שבסמכות הוועדה המחוזית | תוכנית מיוחדת | תוכנית מתאר מקומית | תוכנית מפורטת | תוכנית שבסמכות הוועדה המקומית | תכנית בסמכות ועדה מקומית רגילה | תכנית בסמכות ועדה מקומית עצמאית | תכנית בסמכות ועדה מקומית עצמאית מיוחדת | תכנית בסמכות מקבילה תכניות שבסמכות מקומית או מחוזית | ביקורת שר הפנים | תוכנית לשימור אתרים | תוכנית לפי חוק משק הגז הטבעי | תוכנית דרך | תכנית העוסקת בדרך שאינה תכנית דרך | תכנית פינוי לשם בינוי | סולם העדיפויות של תוכניות | סדר עדיפות לתכניות באותו המדרג | "תכניות" שאינן נמנות בפרק ג לחוק התכנון והבניה | תכנית בינוי | תכנית לשיכון ציבורי | תכנית לשינוי הסדרי תנועה | נספח תנועה | מסמך מדיניות | מעמד תכניות שאינן נמנות בפרק ג לחוק התכנון והבניה | פרשנות תוכנית כדבר חקיקה | תכנית שפרק הזמן הקבוע בה למימוש עבר | מי רשאי להגיש תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת | בחינה מראש של אפשרויות המימון של התכנית | סיכום | פרק 5: הליכי אישור תוכנית | שלב ההודעה על הכנת תוכנית ותנאים למתן היתר בתקופת ביניים | שלב הפקדת התוכנית | שלב ההתנגדויות | שלב ההחלטה | הגשת חוות דעת מקצועית כבר בשלב התכנון | תסקיר השפעה על הסביבה במסגרת אישור תכנית | חובת ההתייעצות עם הוועדה המקומית | ערר על החלטת הוועדה המחוזית | זכות הטיעון המשנית | אישור תכנית בתנאים | שלב אישור התוכנית | תחילת תכנית | הליכי אישור תכנית דרך | הליכי אישור תכנית העוסקת בדרך שאינה תכנית דרך | הליכי אישור תכנית לתשתית לאומית | אישור הוועדה לקרקע חקלאי ושטחים פתוחים | פגמים מהותיים בפרסום הודעות בהליכי אישור התכנית | פרסום שינוי תכנית בינוי | סיכום – שלבי אישור תוכנית | פרק 6: תכנית לאיחוד וחלוקה חדשה | רקע | איחוד וחלוקה במגרשים שאינם סמוכים | איחוד וחלוקה למגרשים שבבעלות יחיד | הסיבות לעריכת תכנית במסגרת של תכנית איחוד וחלוקה חדשה | שלבים לעריכתה של תכנית איחוד וחלוקה חדשה | עקרונות להקצאת המגרשים החדשים בין בעלי הזכויות | כאשר לא ניתן לשמור על מיקום ושווי יחסי | שעבודים והערות אזהרה | רישום התכנית בספרי רישום המקרקעין | טבלת הקצאות | טבלת איזון | טבלת איזון מפלה – דרכי התגוננות | עריכת איזונים בין מתחמי תכנון משניים באותה התכנית | מי רשאי לזום תכנית איחוד וחלוקה | תכנית חלוקה מחדש כתנאי להיתר בנייה | הפקעות עבר והפרשות לצורכי ציבור | עקרונות שמאיים לעריכת טבלאות הקצאה ואיזון | ניוד זכויות במסגרת תכנית איחוד וחלוקה חוזרת | פרק 7: קריאת תוכנית בניין עיר | מסמכי התכנית | תשריט | תקנון | כאשר קיימת סתירה בין תכניות באותו המעמד ובין תשריט לתקנון | מונחים שגורים בתכניות בניין עיר | סקר | סימונים על גבי תשריט | ייעוד קרקע | המחשה לקריאת תוכנית | מגבלות הבניה | היטל השבחה | שינוי ייעוד מחקלאי למגורים | מבנה אחיד לתכניות | שמאי הינו בר-סמכא לפירוש תב"ע | פרק 8: תשריט חלוקה ותשריט איחוד של קרקעות | רקע | התנאים לחלוקה או איחוד חלקות בתשריט חלוקה | איחוד מגרשים שבייעודים שונים | רישום החלוקה / איחוד | פרק 9: רישוי ותוכנית הגשה להיתר | רישוי להקמת מבנים | מבנים הפטורים מהיתר | היתר למתקנית תשתית מוכח תכנית מתאר ארצית או מחוזית | מסמכי הבקשה להיתר = "התיק הורוד" | ביטול היתר בשל אי צירוף פרטים נדרשים | חובת יידוע בעלי הזכויות על בקשת ההיתר | ההליך לאישור היתר הבנייה | שלב איסוף נתונים לצורך פתיחת תיק מידע ברשות | לאחר הגשת המסמכים למחלקת רישוי הבנייה | ערר על החלטה להעניק או לסרב להעניק היתר בנייה | חישוב זכויות הבניה לצורך רישוי | הכללים לחישוב שטחים ואחוזי בניה | סיכום – השטחים שלא יובאו במניין חישוב השטחים | מידות וגדלים של חלקי בניין | לעניין גובה מינימאלי של חלקי בניין | חנויות | שטחי שירות | הפרדה בין שטח עיקרי ושטחי שירות | מרחב מוגן | מבואות וחדרי מדרגות | שטחי חניה | מעברים ציבוריים (פסאז'ים) | בליטות | שימוש מעורב – עיקרי ושרות | העברת מטרות שטחי שירות ממטרה אחת לאחרת | יחסם של שטחי שירות לעומת שטחים לשימוש עיקרי | שטחי שירות לפי יעודים שונים | חובת הדיווח | רישוי בדרך מקוצרת | היתר בנייה ללא תכנית מאושרת | התנגדות לבקשה להיתר בנייה | הכשרה בדיעבד של חריגות בנייה | היתר בנייה על -סמך תכנית שמועד המימוש הקבוע בה עבר | הכרזה על קרקע חקלאית והיתרי בנייה | רישוי עסקים לנכס הבנוי ללא היתר | סיכום | פרק 10 : מתקנים בטחוניים ומכשולי טיסה | הוועדה למתקנים בטחוניים | הליך אישור ההיתר | התנגדויות וערר | מעמד השיקול | פגיעה ממתקן שאור על-ידי הוועדה למתקנים בטחוניים | פרק 11: הקלות וסטייה ניכרת | הקלה | הקלות כמותיות (כאמור לגבי תוכניות שהופקדו עד יום 1.8.89) | הקלות במספר המבנים במגרש | הקלות בקווי בניין | קו בניין חזיתי | קו בניין צדדי | קו בניין ערפי | הקלה בקומות | הקלה בצפיפות דיור | הגדלת הסטייה במגרשים צרים | שינוי ייעוד עקב איחוד מגרשים בעלי ייעוד שונה | הוראה האוסרת מתן הקלה בתכנית בנין עיר | הקלה ככלי עוקף תכנון | פרק 12 : שימוש חורג | סוגי השימוש החורג | המבחנים לקביעת משך התקופה להתרת השימוש החורג | שימוש החורג מאופי האזור | שימוש החורג מאופי הנכס | שימוש חורג בקרקע המוכרזת כקרקע חקלאית | מהו שימוש חקלאי על- פי התוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה | פרק 13: הפקעות | מבוא | פעולת ההפקעה | הליכי ההפקעה | השלב המקדמי | מהו צורך ציבורי | שימוש במינוח שאינו נמנה ברשימת צורכי הציבור אולם קשור עמם | שלב ההפקעה | הודעה על- פי סעיפים 5 ו – 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943 | תפיסת חזקה | הליכי הקנייה ורישום הקרקע על- שם הרשות | סמכות ההפקעה בהתאם לחוק התכנון והבניה | הפקעה על- ידי הוועדה המקומית | הפקעה על- ידי ועדה מחוזית | הפקעה על- ידי ועדת משנה של הוועדה המקומית | מטרת ההפקעה בחוק התכנון והבניה | ביצוע ההפקעה | רישום המקרקעין | ביטול ההפקעה | מכירת קרקע שהופקעה על- ידי הרשות לצורך מימון הפקעה אחרת | ביטול הפקעה והשבה – סמכויות משפטיות | הפקעת קרקע במקום בו ניתן להגשים את המטרה הציבורית ללא הפקעה | השתהות בביצוע ההפקעה | הפקעה הקודמת להודעת הפקעה | הפקעה הקודמת לתכנית בניין עיר | קרקע שהופקעה – דילוג ממטרה ציבורית אחת למישנֶה | הפקעה ללא פיצוי | פיצוי הפקעה במקרה של הפקעת חלקה בשלמות | הפקעת חלק ממגרש – נזק לנותר | עיקרון צמצום הנזק המוטל על בעל הזכויות במקרקעין המופקעים | הפקעה מכוח תכנית איחוד וחלוקה חדשה | הפקעה זמנית למגרש ריק | פיצויי ההפקעה | המועד הקובע לשומת הפיצויים | מועד תשלום הפיצוי ומנגנון הצמדה | שווי הנכס כבסיס לפיצויי הפקעה | שווי המקרקעין הוא שווי השוק | שווי המקרקעין כולל מע"מ | הידע הרלוונטי הוא זה שהיה במועד פרסום הודעת ההפקעה ברשומות | שווי המשולב בפינוי | שווי המקרקעין ברכישתה החוזרת על- ידי בעליה בחלוף הצורך הציבורי | שווי הפיצוי במקרה של נזק לנותר | שווי קרקע בייעוד ציבורי | התיישנות | כיצד מחשבים את שיעור ההפקעה? | קיזוז הפרשות לצרכי ציבור מחישוב היטל השבחה במסגרת תכנית איחוד | וחלוקה חדשה | הפקעת זכויות חלקיות | פיצוי הפקעה על שימוש בלתי חוקי | הפקעת מקרקעי ישראל על- ידי הרשות המקומית | פרק 14: היטל השבחה | היטל השבחה – רקע כללי | היטל השבחה – תחולה | היטל השבחה במתן היתר לפי סעיף 97 א | מטרת ההיטל | החבות בהיטל | בעל החבות | למי מיועד ההיטל | שעור ההיטל | חישוב ההיטל | מועד התשלום של ההיטל | היטל השבחה בגין זכויות מותנות | הוועדה המקומית אינה נושה מועדף | מע"מ לעניין חישוב שווי הקרקע כבסיס לחישוב השבחה | פטור מהיטל השבחה | הארכת מועדים | השבת תשלומי היטל השבחה שנגבו ביתר או לתכנית שפג תקפה | הסכם מיוחד לגבי מקרקעי ישראל | חלף היטל השבחה | היטל השבחה במקרה של בר רשות | תשלום היטל השבחה בתקופת הסכם פיתוח | שרשרת תוכניות | שיטת המדרגות | השיטה הגורפת ורצף תכניות פוגעות ומשביחות | שווי קרקע חקלאית – מרכיב ספקולטיבי | היטל השבחה בגין תכנית מתאר ארצית | היטל השבחה בגין החלטת ועדה המתנה את תוספת שטחי השירות בהליך של הקלה | הביקורת על הלכת "סמפלסט" ו"הלכת אליק רון" | היטל השבחה בגין שטחי שרות | התחשבות בהוצאות לצורך קיום השבחה | פירוט תחשיבים בדו"ח השומה | הליכי השגה על שומת השבחה | הגשת השגה | סדרי הדיון בפני שמאי מכריע | שכר טרחת השמאי המכרייע | ריבית על פיגורים בתשלום היטל השבחה | ההסדר הקודם לכניסתו לתוקף של תיקון | תיקון שומה על-ידי שמאי מכריע | התערבות ועדת ערר בהחלטת שמאי מכריע | הצמדת סכומי היטל השבחה | מימוש הזכויות במקרקעין לפני סיום הליך הבירור | התיישנות חוב בהיטל השבחה | גבייה פסיבית | פרק 15: פיצויים בגין נזקי תכנון | יסודות הפגיעה | הפגיעה הישירה והפגיעה העקיפה | מי רשאי לתבוע | ירידת ערך לנכס הבנוי ללא היתר | תוכנית פוגעת | עקרונות לאומדן הפגיעה | פגיעה בפוטנציאל התכנוני | ביטול הפגיעה בתכנית מאוחרת | תביעה בגין ירידת ערך בעקבות תכנית לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 | פגיעה בעקבות הקפאת אפשרויות ניצול זכויות | פיצוי בגין הכרזה על קרקע חקלאית | פיצוי על הפסד הכנסות מרגע ההפקעה ועד ליום תשלום פיצויי הקרן | פגיעה מהוראות תוכנית מתאר ארצית | מקרקעין גובלים | מבחן הסבירות | מבחן ה"צדק בסעיף" | עיקרון צמצום הנזק המוטל על בעל הזכויות במקרקעין | המועד הקובע | המועד הקובע להגשת תביעת פיצויים כשההיתר קודם לתכנית | התיישנות | רצף תוכניות פוגעות | רצף תכניות פוגעות ומשביחות | שינוי ייעוד שיש עמו הפקעה – הפיצוי הדו- שלבי | ניכוי 40% המותרים להפקעה ללא תשלום פיצויים בפיצוי הדו- שלבי | ההליך לתביעת הנזק | נוסח כתב התביעה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה | אישור | וועדת ערר לפיצויים | 416 הליכי הדיון – תיקון | חובת הרשות לשקול ולתקצב את שאלת הפיצוי טרם אישור התכנית | תביעה לפיצוי בגין אי אכיפת בניה לא חוקית על- ידי ועדה מקומית | מיסוי על פיצויי ירידת ערך | פרק 16: עבירות ועונשין | מבוא | חריגה מהיתר וסטייה מהיתר | 422 העבירות המנויות בסעיף | האחראי לביצוע העבודה | אחריות הוועדה לקיומן של הוראות החוק | צו הריסה שיפוטי | כפל קנס והאומדן השמאי | דיור חלוף | צו הפסקה מנהלי | צו הריסה ללא הרשאה | צו הריסה מנהלי | פיצוי בגין צו הריסה מנהלי שהוצא שלא כדין | אי אכיפת בניה לא חוקית על- ידי ועדה מקומית | אכיפת סמכויות מנהליות על- ידי הוועדה המחוזית
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות