Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
אודות הספר

הספר עוסק בפן הדיוני של דיני המכרזים. הספר דן בסייגים למתן סעד בדיני מכרזים, בסוגי הסעדים הקיימים ובשיקולים לבחירת הסעד הראוי. נושאים אלה זכו בעבר להתייחסות מועטה, אולם לאור ההתפתחות החקיקתית והפסיקתית בכל הקשור לנושאים אלה, הוקדש ספר זה בשלמותו לראשונה לדיון יסודי מלא ומקיף בהם.

סדרת דיני מכרזים מאת עו"ד הרציג, היא הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום. הסדרה עוסקת, בסוגיות המרכזיות בדיני המכרזים, תוך דיון מעמיק המשלב עיון ומעשה. הסדרה מאוזכרת במרבית ההחלטות ופסקי הדין העוסקים בדיני מכרזים, ונמצאת בשימושם השוטף של בתי המשפט, של עורכי הדין ושל מוסדות הציבור והגופים השונים העוסקים במכרזים.

אודות המחבר

עו"ד שמואל הרציג עוסק כמומחה בתחום דיני המכרזים עשרות שנים, היה שותף לכל חקיקת דיני המכרזים, מרצה אורח בתחום זה, כתב עשרות מאמרים ואת הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום דיני המכרזים.

.
הקדמה | שער ראשון: הסייגים למתן סעד | פרק ראשון: שיהוי | א. מבוא | ב. המועד שממנו נמנה השיהוי | ג. השפעת ניהולה של תכתובת עם הרשות על היווצרות שיהוי | ד. עיכוב במתן הודעה על תוצאות המכרז או במתן עיון כהצדקה לשיהוי | (1) עיכוב במתן הודעה על תוצאות המכרז | (2) עיכוב במתן עיון במסמכי המכרז | ה. שיהוי בתקיפת פרסום מכרז או תנאי מכרז | (1) כללי | (2) שיהוי בתקיפת פרסום מכרז | (3) שיהוי בתקיפת תנאי מכרז | (א) פסיקה שבה נקבע כי אין שיהוי בתקיפת תנאי מכרז | (ב) פסיקה שבה נקבע כי יש שיהוי בתקיפת תנאי מכרז | ו. שיהוי בתקיפת אופן ניהולם של הליכי המכרז, פסילת הצעתו של העותר והכשרת הצעות מתחרות | (1) שיהוי בתקיפת החלטה על פסילת הצעתו של העותר | (2) שיהוי בהגשת עתירה לפסילת הצעות מתחרות או נגד הכשרתן | (3) שיהוי בתקיפת פגמים בהליכי המכרז | ז. שיהוי בתקיפת תוצאות מכרז | (1) כללי | (2) שיהוי של כשלושה שבועות ופחות בהגשת עתירה | (3) שיהוי של כחודש בהגשת עתירה | (4) שיהוי של כחודש וחצי בהגשת עתירה | (5) שיהוי של למעלה מחודש וחצי בהגשת עתירה | ח. שיהוי בהגשת בקשת רשות ערעור או בקשה לעיכוב ביצוע | ט. שיהוי בתקיפת ביטול מכרז ובתקיפת הליך חדש שפורסם בעקבות ביטול המכרז; שיהוי בתקיפת ביטול זכייתו של העותר במכרז או בעתירה לאכיפת זכייה שלא מומשה | (1) כללי | (2) שיהוי בהגשת עתירה לזכייה במכרז שבוטל או להמשך הליכיו של מכרז כאמור | (3) שיהוי בתקיפת ביטול זכייתו של העותר במכרז או בעתירה לאכיפת זכייה שלא מומשה | י. שיהוי בתקיפת התקשרות המפרה את חובת מכרז | י"א. שיהוי סטטוטורי | (1) כללי | (2) שיקולים להארכת תקופת השיהוי הסטטוטורי | פרק שני: מעשה עשוי | א. מבוא | ב. הזדרזות בלתי ראויה במימוש ההתקשרות (מחטף) כחסם בפני טענת מעשה עשוי | (1) הזדרזות במימוש ההתקשרות | (2) ידיעת השגותיו של העותר על תוצאות המכרז כחסם בפני טענת מעשה עשוי | (3) ביצוע פעולות למימוש ההתקשרות לאחר הגשת העתירה | ג. חתימת חוזה והיערכות לביצוע ההתקשרות | ד. התחלת ביצוע העבודה | (1) כללי | (2) מכרז שתחילתו באספקת ציוד או בעבודות הקמה והמשכו במתן שירות | (3) מכרז לשירות נמשך | (א) פסיקה הקובעת כי תחילת ביצוע העבודות יוצרת מעשה עשוי במכרז לשירות נמשך | (ב) פסיקה הקובעת כי תחילת ביצוע העבודות אינה מעשה עשוי במכרז לשירות נמשך | (4) מכרז לעבודה חד פעמית או לאספקת טובין | (א) פסיקה הקובעת כי תחילת ביצוע היא מעשה עשוי במכרז לעבודה חד פעמית | (ב) פסיקה הקובעת כי תחילת ביצוע היא מעשה עשוי במכרז לאספקת טובין | (ג) פסיקה הקובעת כי תחילת ביצוע העבודות אינה מעשה עשוי המצדיק דחיית עתירה נגד תוצאות מכרז לאספקת טובין | ה. התקשרות למכירת זכויות במקרקעין | פרק שלישי: מניעות | א. מבוא | ב. מניעות מתקיפת פרסום מכרז או הליך קבלת הצעות לאחר השתתפות בו | ג. מניעות מתקיפת תנאי מכרז לאחר השתתפות בו | (1) כללי | (2) מניעות מלטעון כי אסור לעורך המכרז לפעול באופן שהותר בתנאי המכרז או משתמע מהם | (3) מניעות מהעלאת טענות נגד אמות המידה שנקבעו במכרז או לאי פירוטן | (4) מניעות מלטעון כי מציע שעמד בתנאי המכרז אינו רשאי או אינו מסוגל לבצע את ההתקשרות | (5) מניעות מלטעון לאי בהירות או לסתירות בתנאי מכרז לאחר השתתפות בו | (6) מניעות ביחס לטענת מכרז תפור או ביחס לטענת אי חוקיות של תנאי מכרז | ד. מניעות מתקיפת פגמים בהליכי המכרז לאחר השתתפות בהם וחובת המחאה המוקדמת | (1) כללי | (2) מניעות מהעלאת טענות בנוגע לאומדן | (3) מניעות מלטעון נגד הרכב ועדת מכרזים או נגד יועצים שמעורבותם במכרז הייתה ידועה מראש; מניעות מלטעון לניגוד עניינים או למשוא פנים של גורם שמעורבותו במכרז הייתה ידועה מראש | (4) מניעות מהעלאת טענות בקשר לאופן הפעלתם של אמות המידה והשיקולים לבחירת הזוכה במכרז | (5) מניעות מלתקוף בקשת הבהרות ממשתתפי המכרז; מניעות מלתקוף ניהול משא ומתן עם מציעים ופגמים באופן ניהולו | ה. מניעות מלהעלות טענות נגד מציע מתחרה או נגד הצעה מתחרה | (1) כללי | (2) מניעות מלטעון לפסילת הצעה אחרת בשל פגם שנפל בהצעת העותר: "קשוט עצמך תחילה" | ו. מניעות מלטעון טענות הנוגדות עמדה קודמת שהביע העותר בפני ועדת המכרזים; מניעות מלטעון טענות סותרות באותו הליך משפטי או בהליכים משפטיים שונים | (1) מניעות מלטעון טענות הסותרות את עמדת העותר בפני ועדת המכרזים | (2) מניעות מלטעון טענות סותרות במסגרת הליך משפטי או בהליכים משפטיים שונים | פרק רביעי: זכות עמידה | א. מבוא | ב. זכות עמידה של משתתף במכרז | (1) כללי | (2) זכות העמידה של מציע שהצעתו פסולה | ג. זכות עמידה של מציע פוטנציאלי | (1) כללי | (2) מיהו מציע פוטנציאלי? | ד. זכות עמידה של גורם בעל זיקה למכרז | ה. זכות עמידה של עותר ציבורי | ו. זכות עמידה לתקיפת תנאי מכרז ולתקיפת הפרתה של חובת מכרז | (1) זכות עמידה לתקיפת התקשרות ללא מכרז | (2) זכות עמידה לתקוף תנאי מכרז | ז. זכות עמידה להתערבות ביחסים החוזיים בין עורך המכרז לבין הזוכה בו | (1) כללי | (2) פסיקה המתייחסת לזכות העמידה של מציע לתקוף התקשרות המבוססת על פגיעה בשוויון בשלב המכרז | (3) זכות עמידה לתקיפת שינוי מהותי בתנאי החוזה; זכות עמידה לתקיפת ההתקשרות בשל הפרת החוזה על ידי הזוכה | פרק חמישי: אי ניקיון כפיים; העלמת עובדות | א. מבוא | ב. חוסר תום לב בהתנהלות העותר במסגרת הליכי המכרז | ג. הגשת העתירה מתוך מניע פסול | ד. העלמת עובדות; הצגת עובדות כוזבות | (1) כללי | (2) אי גילוי עובדות | (א) העלמת מגעים שנוהלו בין העותר לבין עורך המכרז או לבין גורמים אחרים טרם הגשת ההצעות | (ב) אי גילוי ניסיון העבר של המזמין עם העותר | (ג) העלמת מגעים שנוהלו על ידי העותר עם עורך המכרז או עם הזוכה אחרי ההכרעה במכרז | (ד) פסיקה נוספת הדנה באי גילוי עובדות | (3) טענות כוזבות או מסמכים מזויפים | (4) הצגה לא נכונה או מטעה של תנאי המכרז | ה. אי ניקיון כפיים המתבטא במועד העלאת טענותיו של העותר | ו. סתירה בין הטענות המועלות בעתירה לבין התנהלות העותר או טענות אחרות שלו; אי ניקיון כפיים בניהול ההליך המשפטי | (1) התנהלות של העותר הסותרת את טענותיו בפני בית המשפט | (2) העלאת טענות סותרות בעתירה או בהליכים משפטיים שונים | (3) אי ניקיון כפיים בניהול ההליך המשפטי | ז. התנהלות שלא כדין מצד העותר בקשר להתקשרות נושא המכרז | פרק שישי: עתירה מוקדמת ואי מיצוי הליכים | א. מבוא | ב. אי מיצוי הליכים; הפרת חובת הפניה המוקדמת | ג. עתירה מוקדמת | (1) עתירה שהוגשה טרם קבלת החלטתה הסופית של הרשות | (2) עתירה נגד הליכי המכרז או תוצאותיו אשר הוגשה טרם ההכרעה במכרז | (3) עתירה נגד החלטה שהרשות שוקלת מחדש | פרק שביעי: עתירה תיאורטית | א. מבוא | ב. סוגי עתירות תיאורטיות | (1) עתירה נגד החלטה שעורך המכרז החליט לבטלה | (2) עתירה נגד החלטה שהפכה מעשה עשוי | (3) עתירה שהסעד המבוקש בה לא יועיל לעותר | (4) עתירות תיאורטיות נוספות | פרק שמיני: אי צירוף משיבים ראויים | א. מבוא | ב. המשיבים הראויים לעתירה נגד תנאי מכרז | ג. המשיבים הראויים לעתירה לביטול החלטת ביניים של ועדת המכרזים | ד. המשיבים הראויים לעתירה נגד תוצאות מכרז | (1) החובה לצרף את הזוכה במכרז לעתירה נגד תוצאות מכרז | (2) היקף החובה לצרף את משתתפי המכרז שלא זכו בו כמשיבים לעתירה נגד תוצאות מכרז | ה. המשיבים הראויים לעתירה להשבת מכרז שבוטל על כנו או לזכייה במכרז שבוטל | ו. המשיבים הראויים לעתירה לביטול מכרז או לביטול התקשרות ללא מכרז | (1) המשיבים הראויים לעתירה לביטול מכרז בשל פגם בעצם עריכתו או בתנאיו | (2) המשיבים הראויים לעתירה לביטול מכרז בשל פגם בהליכיו או בתוצאותיו; המשיבים הראויים לעתירה לביטול התקשרות ללא מכרז | ז. התוצאה של אי צירוף משיבים ראויים | פרק תשיעי: אי צירוף הצעת העותר לעתירה | א. הכלל: חובה לצרף את הצעת העותר לעתירה לזכייה במכרז או לסעד הנוגע להצעת העותר | ב. האפשרות לתקן את הפגם שבאי צירוף הצעת העותר לעתירה ואופן התיקון | ג. העדר חובה לצרף את ההצעה לעתירה לסעד שאינו זכייה במכרז ואינו נוגע להצעת העותר | פרק עשירי: החזרת הערבות לעותר; פקיעת הערבות | א. החזרת ערבות ההצעה לידי העותר | (1) הכלל | (2) קבלת הערבות כסייג להכרזתו של מציע כזוכה במכרז על ידי ועדת המכרזים או לאכיפת החלטת הוועדה בדבר זכיית העותר במכרז | ב. פקיעת הערבות; החובה להאריך את תוקף הערבות | שער שני: השיקולים למתן סעד והיקף הביקורת השיפוטית על החלטתה של ועדת מכרזים פרק אחד-עשר: השיקולים למתן סעד בדיני מכרזים | א. כללי | ב. השיקול של שמירת השוויון בטווח הארוך באמצעות הקפדה על דיני המכרזים | ג. השיקול שהצדק צריך לא רק להיעשות אלא גם להיראות | פרק שנים- עשר: היקף הביקורת השיפוטית על החלטה של ועדת מכרזים | א. הלכת אי ההתערבות והסייגים לה | ב. בחינת החלטתה של ועדת המכרזים על יסוד נימוקים שלא הועלו על ידי הוועדה או על סמך עובדות שלא עמדו בפני הוועדה | (1) הכלל בנוגע להעלאת נימוקים מאוחרים שלא עמדו בפני ועדת המכרזים | (2) מהם נימוקים מאוחרים? | (3) היזקקות לנתונים שלא עמדו בפני ועדת המכרזים; תקיפת הנתונים שעמדו בפני הוועדה | (א) כללי | (ב) פסיקה שבה הותרה היזקקות לנתונים שלא עמדו בפני הוועדה | (ג) פסיקה שבה נקבע כי אין להיזקק לנתונים שלא עמדו בפני הוועדה | שער שלישי: מהות הסעד וסוגיו | פרק שלושה-עשר: מהות הסעדים | פרק ארבעה- עשר: סעד של החזרת הדיון לוועדת המכרזים | א. מבוא | ב. החזרת הדיון לוועדת המכרזים לצורך בדיקת זכותו של העותר לזכות במכרז | (1) החזרת הדיון לוועדה בעקבות ביטול החלטה בדבר פסילת הצעתו של העותר | (2) החזרת הדיון בשל הצורך בהפעלת שיקול דעת אם לבחור בעותר כזוכה במכרז | ג. החזרת הדיון לוועדת המכרזים מקום שנפל פגם באופן בחינת ההצעות או בהליכי המכרז | (1) החזרת הדיון בשל העדר דיון או דיון לקוי בכשרות ההצעות | (2) החזרת הדיון בשל הפרת זכות הטיעון של העותר | (3) החזרת הדיון בשל סטייה מאמות המידה שנקבעו במכרז | (4) החזרת הדיון בשל פגמים אחרים בבחינת איכות ההצעות או מחיריהן; ניגוד עניינים | (5) החזרת הדיון בשל פגמים בקבלת הבהרות ממציעים או בניהול משא ומתן עם מציעים | (6) החזרת הדיון כשהמכרז בוטל ללא הצדקה | ד. החזרת הדיון לוועדת המכרזים כאשר יש צורך בבדיקות עובדתיות או מקצועיות | פרק חמישה- עשר: סעד של ביטול מכרז | א. מבוא | ב. ביטול מכרז בשל פגם מהותי במתכונתו או בתנאיו | (1) כללי | (2) מקרים שבהם יש הצדקה למתן סעד של ביטול מכרז בשל פגם מהותי בתנאיו | (3) פגם בתנאי מכרז שאינו מצדיק את ביטול המכרז | ג. ביטול מכרז בשל פגמים בהצעות | ד. ביטול מכרז בשל פגם בהליכיו | (1) כללי | (2) ביטול מכרז בשל פגמים בניקוד ההצעות או בשקלול מחיריהן | (3) ביטול מכרז בשל פגם באופן שינוי תנאיו או בשל פגם בהתנהלות מול מציעים טרם הגשת ההצעות | (4) ביטול מכרז בשל ניגוד עניינים או משוא פנים | (5) ביטול מכרז בשל פגמים אחרים בהליכיו | ה. ביטול מכרז בגין חוסר תום לב של עורך המכרז או הזוכה בו | ו. השפעת חלוף הזמן על סעד של ביטול מכרז | (1) חלוף הזמן טרם ההכרעה במכרז | (2) ריכוך סעד של ביטול מכרז בשל חלוף זמן רב ממועד בחירת הזוכה במכרז | ז. סעד של ביטול התקשרות המפרה את חובת המכרז | פרק ששה-עשר: סעד של זכייה במכרז | א. מבוא | ב. נסיבות שאינן מצדיקות מתן סעד של זכייה במכרז | (1) אי מתן סעד של זכייה במכרז מטעמים הקשורים בהצעת העותר או בהתנהלותו | (2) פגמים במכרז או בתוצאותיו שאינם מצדיקים מתן סעד של זכייה במכרז | ג. נסיבות המצדיקות מתן סעד של זכייה במכרז | (1) מתן סעד של זכייה במכרז לבעל ההצעה הכשרה הטובה ביותר | (2) מתן סעד של זכייה במכרז כאשר עורך המכרז מוטה נגד העותר או לטובת מציע אחר | ד. עתירה לסעד של זכייה במכרז במקום זוכה שזכייתו בוטלה על ידי עורך המכרז | פרק שבעה- עשר: תביעה כספית | א. מבוא | ב. טענות סף בתובענה מנהלית | ג. החובה להגיש עתירה לזכייה במכרז טרם הגשת תביעה לפיצויים בגין שלילת זכייתו של התובע במכרז | ד. הזכות לפיצויי קיום בגין שלילת זכייה במכרז שלא כדין | (1) כללי | (2) הוכחת התנאים להתגבשותה של זכות לפיצויי קיום מעורך המכרז: זכותו של התובע לזכות במכרז וקשר סיבתי בין התנהלותו הפגומה של עורך המכרז לבין שלילת זכייתו של התובע | ה. ראשי הנזק של מציע שזכייתו במכרז נשללה שלא כדין; שיעורם של פיצויי הקיום | (1) שיעור הפיצויים בגין אובדן רווח | (2) ראשי נזק אחרים בגין שלילת זכייה במכרז | ו. תביעת פיצויים בגין ביטול זכייתו של התובע במכרז | ז. פיצויים בגין פגם בהתנהלות הרשות שאינו מתבטא בשלילת הזכייה במכרז; עילה מנהלית | (1) כללי | (2) פיצויים בגין הפרת חובת המכרז | (3) פיצויים בגין פגמים בפרסום מכרז או בתנאי מכרז | (4) פיצויים בגין פגמים במתן הבהרות לתנאי מכרז | (5) פיצויים בגין פגמים בהליכי המכרז | (6) פיצויים בגין העדפה פסולה של מציע אחר | (7) פיצויים בגין פגמים נוספים בהליכי מכרז או בהחלטה בו | ח. תביעת פיצויים מהזוכה במכרז | נספח פסיקה שלא פורסמה | רשימת פסיקה שלא פורסמה | תדפיסי הפסיקה שלא פורסמה | מפתח פסיקה | בית המשפט העליון | בתי משפט מחוזיים ומינהליים
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות