Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני מכרזים כרך ד חלק ראשון – פגמים בהצעה ובערבות למכרז

₪890.00 ₪500.00
מק"ט: 24724

מחברים: שמואל הרציג, עו"ד; רונית גרבר, עו"ד

Tender Laws Volume 4a – Defects in the Proposal and in Tender's Guarantee

דיני מכרזים: רונית גרבר עו

הסדרה המלאה דיני מכרזים כוללת את הספרים הבאים:
1. דיני מכרזים כרך א – מכרזים של רשויות מקומיות
2. דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים
3. דיני מכרזים כרך ג – עקרונות ופגמים בדיני מכרזים
4. דיני מכרזים כרך ד חלק ראשון – פגמים בהצעה ובערבות למכרז
5. דיני מכרזים כרך ד חלק שני – אי עמידה בתנאי סף
6. דיני מכרזים כרך ה חלק ראשון – פגמים בשלב הליכי המכרז
7. דיני מכרזים כרך ה חלק שני – פגמים בשלב קבלת ההחלטה במכרז
8. סעדים בדיני מכרזים
אודות הספר

סדרת דיני מכרזים היא הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום.
 
הסדרה עוסקת, בסוגיות המרכזיות בדיני המכרזים, תוך דיון מעמיק המשלב עיון ומעשה. הסדרה מאוזכרת במרבית ההחלטות ופסקי הדין העוסקים בדיני מכרזים, ונמצאת בשימושם השוטף של בתי המשפט, עורכי הדין והגופים השונים הקשורים לתחום דיני המכרזים.
 
כרך ד חלק ראשון כולל ניתוח מפורט של הפגמים בהצעה ועוסק בהרחבה בנושאים הבאים:

 • איחור בהגשת ההצעה (כולה או חלקה)
 • פגמים בחתימה על מסמכי ההצעה
 • פגמים של אי צירוף מסמכים
 • אי מילוי פרטים כנדרש
 • אי ודאות בהצעה
 • הסתייגויות
 • הצעות מותנות
 • פגמים במתן הנחות
 • פגמים בהצעות מחיר
 • ופגמים בהצעות משותפות
 • פגמים של אי הגשת ערבות
 • הגשת תחליפים לערבות
 • אי התאמות בין שם החייב או שם המבקש בערבות לבין המציע
 • חשש לקשיים במימוש הערבות כפגם בערבות
 • פגמים הקשורים לניסוחה של הערבות וחריגה מנוסח הערבות
 • פגמים הקשורים לסכום הערבות
 • פגמים הקשורים לתקופת הערבות
 • פגמים הקשורים למועד פרעון הערבות
 • טעויות קולמוס בערבות, ודיון בתיקון הערבות
אודות המחבר

עו"ד שמואל הרציג עוסק כמומחה בתחום דיני המכרזים עשרות שנים, היה שותף לכל חקיקת דיני המכרזים, מרצה אורח בתחום זה, כתב עשרות מאמרים ואת הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום דיני המכרזים.

איזכורים של הספר בפסיקה
עת"מ (חי') 21488-01-13 סנג'י כח אדם וניקיון בע"מ נ' עיריית סח'נין
.
מבוא לכרך הפגמים בהצעות | פרק ראשון: איחור בהגשת הצעה למכרז (כולה או חלקה); אי הנחתה בתיבת המכרזים | א. איחור בהגשת ההצעה | 1) כללי | 2) פסיקה שנקטה בגישה מחמירה כלפי איחור בהגשת הצעה למכרז | 3) פסיקה שנקטה בגישה מקלה כלפי איחור בהגשת הצעה למכרז | ב. איחור בהגשת ההצעה הכספית | ג. איחור בהגשת הערבות | ד. איחור בהגשתם של מסמכים שונים | ה. אי הנחת ההצעה בתיבת המכרזים | פרק שני: פגמים בחתימה על מסמכי ההצעה | א. מבוא | ב. פגמים בחתימה על מסמכי המכרז והחוזה | 1) העדר חתימה על מסמכי המכרז כאשר הצעת המחיר נחתמה | 2) פגמים בחתימה על החוזה הכלול במסמכי המכרז | 3) פגמים בחתימה על חוברת המכרז או על דפי המכרז | ג. פגמים בחתימה על כתב הכמויות או על הצעת המחיר | ד. פגמים שונים בחתימה על מסמכי ההצעה כפגמים טכניים | ה. פגמים שונים בחתימה על מסמכי ההצעה כפגמים מהותיים | ו. חתימה שלא על ידי מורשי החתימה של המציע או שלא על ידי מורשי החתימה שצוינו בהצעה | ז. אי עמידה בדרישה לאימות חתימה על ידי עורך דין או רואה חשבון | פרק שלישי: אי צירוף מסמכים | א. מבוא | ב. האבחנה בין מסמך דקלרטיבי למסמך קונסטיטוטיבי | ג. האבחנה בין מסמך שהיה קיים בידי המציע במועד הגשת ההצעות לבין מסמך שלא היה קיים בידיו במועד זה | ד. מסמכים שצירופם נחוץ לשם עמידה בתנאי הסף | ה. אי צירוף ערבות | ו. אי צירוף מסמכים שונים | ז. הגשת עותק אחד של ההצעה במקום שני עותקים | פרק רביעי: אי מילוי פרטים כנדרש | א. מבוא | ב. אי מילוי פרטים לגבי עובדי המציע, המשאבים העומדים לרשותו ושיטת העבודה המוצעת | ג. אי מילוי פרטים לגבי ספקים, לגבי הציוד המוצע או לגבי קבלני משנה |ד. אי מילוי פרטים לגבי ניסיון המציע או ניסיונם של עובדיו | ה. פסיקה נוספת לגבי אי מילוי פרטים בהצעה | פרק חמישי: חוסר ודאות בהצעה; אי בהירות בהצעה | א. מבוא | ב. חוסר ודאות בקשר לתוכנה של הצעת המחיר | 1) פסיקה שבה התקבלה טענת חוסר ודאות בקשר להצעת המחיר | 2) פסיקה שבה נדחתה טענת חוסר ודאות בקשר להצעת המחיר | ג. אי בהירות הקשורה באי מילוי מחירים בטופס ההצעה כשהמחירים מולאו במסמכי מכרז אחרים | ד. אי בהירות הקשורה בנקיבה במחירים או למתן הנחה על גבי טופס שונה מהנדרש | ה. חוסר ודאות לגבי זהות המציע | ו. אי בהירות הקשורה בתנאים אחרים של ההצעה או ביחס למחויבותו של המציע להצעתו | פרק שישי: הסתייגות והצעה מותנית | א. מבוא | ב. תנאים במכרז המתירים לא לפסול הצעות הכוללות הסתייגויות | ג. הסתייגויות מתנאי ההתקשרות או מדרישות מקצועיות | ד. הסתייגויות ממחויבותו של המציע להצעתו | ה. הסתייגויות מנספח ביטוח | 1) הסתייגות מנספח ביטוח שאותו נדרש המציע לצרף להצעה כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח | 2) הסתייגות מנספח ביטוח שהגשתו חתום על ידי חברת ביטוח נדרשה כתנאי חוזי | 3) הסתייגות מנספח ביטוח בדרך של הכפפתו לתנאי פוליסות קיימות | ו. הסתייגויות מהצעת המחיר | ז. שינויים או הערות להצעה שאינם מהווים הסתייגויות פסולות | פרק שביעי: פגמים במתן הנחה | א. מבוא | ב. הנחה מותנית או המסתייגת מתנאי המכרז | 1) פסיקה מחמירה | 2) פסיקה מקלה | ג. הנחה שתוקפה או תוכנה אינו ודאי | 1) פסיקה מחמירה | 2) פסיקה מקלה | ד. הנחות פסולות אחרות | ה. הנחות כשרות אחרות | פרק שמיני: פגמים בהצעת המחיר | א. מבוא | ב. אי מילוי מחירים בחלק מסעיפי ההצעה; השמטת מחירים | 1) כללי | 2) תנאי במכרז המתיר לראות את מחיריהם של סעיפים שלא מולאו כמחירי אפס | 3) השמטת מחירים כפגם מהותי | 4) השמטת מחירים כפגם טכני | ג. חריגה מאופן התמחור שנדרש במכרז | 1) כללי | 2) חריגה מאופן התמחור שנדרש במכרז כפגם מהותי | 3) חריגה מאופן התמחור שנדרש במכרז כפגם טכני | 4) הצעת מחיר שלילי כחריגה מאופן התמחור שנדרש במכרז | 5) חריגה משיטת חישוב המחיר שנקבעה במכרז | ד. חריגה ממחירי מינימום ומקסימום; חריגה מהאומדן מעבר לשיעור החריגה המותר בתנאי המכרז | 1) כללי | 2) חריגה ממחירי מינימום או מקסימום שהוגדרו בסכום | 3) חריגה ממחיר מינימום או מאומדן שסכומו לא פורסם | ה. מחיר שאינו מכסה את עלות זכויותיהם של עובדי המציע | ו. העמסת מחירים ותכסיסנות בתמחור ההצעה | 1) כללי | 2) העמסת מחירים | 3) מחירים בלתי ריאליים כתכסיסנות פסולה | 4) טעויות מכוונות בהצעת המחיר | 5) תכסיסנות במתן הנחה | 6) טענות אחרות לתכסיסנות בהצעת המחיר | ז. פגמים נוספים בהצעת המחיר | פרק תשיעי: פגמים בהצעה משותפת | א. מבוא | ב. אופן הגשתה וחתימתה של הצעה משותפת ומעמדם של השותפים להצעה כלפי מפרסם המכרז | ג. מקרים שבהם לא מדובר בהצעה משותפת | ד. הגשת הצעה משותפת בניגוד לתנאי המכרז; תנאי במכרז האוסר על הגשת הצעות משותפות | ה. נסיגה של שותף מהצעה משותפת; פסלות של אחד השותפים להצעה | פרק עשירי: פגמים בערבויות; ערבות בנקאית | א. מבוא | ב. אי הגשת ערבות ואיחור בהגשת הערבות | ג. הגשת חלופות לערבות בנקאית | 1) עיכוב חוב כחלופה לערבות בנקאית | 2) הגשת חלופות אחרות לערבות בנקאית | 3) פגמים בערבויות שאינן ערבויות בנקאיות | ד. אי התאמה בין שם החייב או שם המבקש בערבות לבין שם המציע | 1) כללי | 2) ערבות שהחייב בה הינו אישיות משפטית שונה מהמציע | 3) ערבות ששם החייב בה אינו זהה לשמו של המציע | 4) העדר זהות בין שם המבקש בערבות לבין שם המציע | 5) אי התאמה בין המציעים בהצעה משותפת לבין החייבים בערבות להצעה המשותפת | (א) פסיקה הפוסלת ערבות בנקאית שהחייב בה כולל חלק מהשותפים להצעה בלבד | (ב) פסיקה המכשירה ערבות בנקאית שהחייבים בה הינם חלק מהשותפים להצעה בלבד | ה. חשש לקשיים במימוש הערבות כפגם בערבות | 1) כללי | 2) ערבות שניתנה "בקשר לחוזה" | 3) נקיבה במספר מכרז שגוי | 4) ניסוחים אחרים של הערבות העלולים לעורר קשיי מימוש | 5) פגיעה באוטונומיה של הערבות | ו. פגמים הקשורים לניסוחה של הערבות וחריגה מנוסח הערבות | 1) כללי | 2) טענות נגד ניסוחו של כתב הערבות בהעדר נוסח מחייב של ערבות | 3) טענות נגד ערבות שנוסחה תואם את הנוסח הנדרש בתנאי המכרז | 4) חריגה מנוסח הערבות והלכת אי ההתערבות בהחלטותיה של ועדת מכרזים | 5) תנאי בערבות שלפיו דרישת חילוט שתישלח בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה | 6) הוספת תנאי המחייב המצאתה של דרישת החילוט בשעות הפתיחה של הסניף לקהל | 7) הוספת תנאי שלפיו הערבות אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה | 8) השמטת תנאים השוללים את זכותו של הבנק להתנגד לחילוט הערבות מטעמים מסוימים | 9) חריגות אחרות מנוסח הערבות המחייב שנכלל במכרז | 10 ) חריגה של כתב הארכת ערבות מנוסח הערבות הנדרש | ז. פגמים הקשורים לסכום הערבות | 1) כללי | 2) חסר בסכום הערבות | 3) ערבות שסכומה מכסה רק חלק מפרקי ההצעה | 4) אופן חישובו של סכום הערבות | (א) ערבות שחושבה לפי מחיר הצעה הכולל טעויות חשבוניות | (ב) השלכתו של רכיב המע"מ על סכום הערבות | (ג) סוגיות אחרות הנוגעות לחישובו של סכום הערבות | 5) פגמים בהצמדת סכום הערבות | ח. פגמים הקשורים לתקופת הערבות | 1) כללי | 2) ערבות שתקופתה קצרה מהנדרש | 3) אופן חישובה של תקופת הערבות | 4) השמטה או שינוי של תנאי בדבר הארכת הערבות לפי דרישת המזמין | 5) הארכת הערבות על ידי המציע | ט. פגמים הקשורים למועד פירעון הערבות | 1) כללי | 2) אי בהירות בדרישת מועד הפירעון ומשמעות הדרישה לפירעון "מיידי" | 3) מועד פירעון מאוחר מהנדרש | 4) מועד פירעון מוקדם מהנדרש | 5) ערבות הכוללת הגבלה של התקופה שבמהלכה רשאי מפרסם המכרז להציג דרישה לפירעון הערבות | י. פגמים נוספים בערבות | 1) הגשת העתק של ערבות | 2) פגמים בשם המוטב בערבות | 3) העדר חותמת או חתימה של הבנק על גבי הערבות | 4) פגמים נוספים בערבות שאינם קשורים התחייבויות הבנק על פיה | 5) מחיקות, תיקונים וסתירות בכתב הערבות | 6) צירוף מספר ערבויות שונה ממספר הערבויות הנדרש | י"א. ערבות טובה מהנדרש | י"ב. טעות קולמוס בערבות | 1) כללי | 2) טענת טעות קולמוס לגבי אי התאמה בין שם החייב לבין שם המציע | 3) טענת טעות סופר לגבי תקופת ערבות קצרה מהנדרש | 4) טענת טעות קולמוס לגבי חסר בסכום הערבות | 5) טענת טעות קולמוס לגבי מועד פירעון הערבות | 6) סיכום | י"ג. אי בהירות בדרישת הערבות | 1) כללי | 2) אי התאמה בין דרישות הערבות שנכללו במסמכים שונים של המכרז | (א) אי התאמה בין תנאי המכרז המתייחסים לערבות לבין נוסח הערבות | (ב) אי התאמה בין תנאי המכרז הנוגעים לערבות לבין המודעה בעיתונות | (ג) אי בהירות ביחס לדרישות הערבות הנובעת ממסמכי הבהרות או ממכתב לוואי למסמכי המכרז | (ד) הבנתם של המציעים כראיה לפרשנות הנכונה של דרישת הערבות | י"ד. תיקון הערבות
Mobile version: Enabled