Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני מכרזים כרך ד חלק שני – אי עמידה בתנאי סף

₪890.00 ₪500.00
מק"ט: 24723

מחברים: שמואל הרציג, עו"ד; רונית גרבר, עו"ד

Tender Laws Volume 4b – Non Compliance in Threshold Conditions

כרכים: 2

דיני מכרזים: רונית גרבר עו

הסדרה המלאה דיני מכרזים כוללת את הספרים הבאים:
1. דיני מכרזים כרך א – מכרזים של רשויות מקומיות
2. דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים
3. דיני מכרזים כרך ג – עקרונות ופגמים בדיני מכרזים
4. דיני מכרזים כרך ד חלק ראשון – פגמים בהצעה ובערבות למכרז
5. דיני מכרזים כרך ד חלק שני – אי עמידה בתנאי סף
6. דיני מכרזים כרך ה חלק ראשון – פגמים בשלב הליכי המכרז
7. דיני מכרזים כרך ה חלק שני – פגמים בשלב קבלת ההחלטה במכרז
8. סעדים בדיני מכרזים
אודות הספר

סדרת דיני מכרזים היא הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום.
 
הסדרה עוסקת, בסוגיות המרכזיות בדיני המכרזים, תוך דיון מעמיק המשלב עיון ומעשה. הסדרה מאוזכרת במרבית ההחלטות ופסקי הדין העוסקים בדיני מכרזים, ונמצאת בשימושם השוטף של בתי המשפט, עורכי הדין והגופים השונים הקשורים לתחום דיני המכרזים.
 
כרך ד חלק שני כולל ניתוח מפורט של הפגמים הקשורים באי עמידה בתנאי סף, סוגי תנאי הסף, מי צריך לעמוד בתנאי הסף, המבחנים לעמידה בתנאי הסף, שיקול הדעת של וועדות המכרזים בשאלת אי העמידה בתנאי סף, ותוצאות אי העמידה בתנאי סף.
 
הפסיקה – במיוחד לאחר העברת ענייני המכרזים לבתי המשפט האזרחיים והמינהליים – אינה עשויה מעור אחד, וקיימות בה הן גישות שונות והן אבחנות דקות בין נסיבות שונות. בחלק מפסקי הדין נזנחה הגישה הנורמטיבית, והחלטות רבות מתבססות על קביעות סובייקטיביות.
 
בנוסף מצורף גם כרך פסיקה שלא פורסמה הכולל את תדפיסי אותם פסקי דין והחלטות שאוזכרו, לא פורסמו, ולא נמצאו באף לא אחד מהתקליטורים הנפוצים או באף לא אחד מאתרי האינטרנט הנפוצים.
 
דיני מכרזים כרך ד חלק שני דן בהרחבה בנושאים הבאים:

 • אי העמידה בתנאי סף בדבר נסיון;
 • הסתמכות על נסיון של גורם שונה מהמציע;
 • היקף הנסיון : כמות, היקף כספי, היקף עובדים, נסיון ב"עבודות דומות";
 • תקופת הנסיון והוכחת הנסיון;
 • אי עמידה בתנאי סף בדבר רישום קבלנים ורשיונות אחרים על פי דין;
 • תנאי סף בדבר רכישת מסמכי המכרז;
 • תנאי סף בדבר השתתפות בסיור קבלנים;
 • תנאי סף הכוללים דרישות תקן;
 • תנאי סף בדבר מחזור כספי וחוסן כלכלי;
 • תנאי סף בדבר עובדים;
 • תנאי סף בדבר כלי רכב או ציוד.
אודות המחבר

עו"ד שמואל הרציג עוסק כמומחה בתחום דיני המכרזים עשרות שנים, היה שותף לכל חקיקת דיני המכרזים, מרצה אורח בתחום זה, כתב עשרות מאמרים ואת הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום דיני המכרזים.

.
פרק אחד עשר: אי עמידה בתנאי סף – כללי | א. מבוא | ב. סוגי תנאי סף | 1) תנאי סף לפי תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים | 2) מיון מוקדם | ג. מי צריך לעמוד בתנאי הסף? | 1) כללי – המציע עצמו חייב לעמוד בתנאי הסף הכלולים במכרז | 2) עמידה בתנאי הסף באמצעות קבלן משנה | 3) פסיקה שהתירה עמידה בתנאי סף באמצעות גורם שונה מהמציע עצמו | 4) עמידה בתנאי סף בהצעה משותפת | (א) פסיקה הקובעת כי כל אחד מהמציעים בהצעה משותפת חייב לעמוד בעצמו בתנאי הסף למכרז | (ב) פסיקה שהכשירה הצעות משותפות שלא כל אחד מהשותפים להן עמד בעצמו בתנאי הסף | ד. המבחנים לעמידה בתנאי הסף | 1) פרשנות תנאי סף והאיסור על קריאת תנאי סף נסתרים לתוך המכרז | 2) מועד העמידה בתנאי סף | 3) האבחנה בין אי עמידה בדרישת הכשירות המהותית לבין אי המצאת מסמכים המעידים על הכשירות הנדרשת | ה. שיקול הדעת לגבי אי עמידה בתנאי סף; משקל עמדתה של ועדת המכרזים לגבי כשרותה של הצעה שלא עמדה בתנאי סף | 1) טענה של מפרסם מכרז כי תנאי סף שנכלל במכרז ראוי להתעלמות | 2) אי פסילה על הסף, אלא בשלב שלאחר בדיקה מהותית | 3) טעות עובדתית של ועדת המכרזים לגבי עמידת המציע בתנאי הסף | 4) מקרים שבהם הותר למחול על אי עמידה בתנאי סף | 5) מכרז הכולל תנאי המתיר למחול על אי עמידה בתנאי סף | ו. תוצאות אי העמידה בתנאי סף | 1) כללי | 2) מצב שבו אף מציע לא עמד בתנאי הסף; מחילה "שוויונית" על עמידה בתנאי הסף | 3) פסילת הצעה באופן חלקי בגין אי עמידה בתנאי סף | (א) פסיקה שהתירה פסילה חלקית של הצעה בגין אי עמידה בתנאי סף | (ב) פסיקה שאסרה על פסילה חלקית של הצעה בגין אי עמידה בתנאי סף | פרק שנים עשר: אי עמידה בתנאי סף בדבר ניסיון | א. מבוא | ב. מי צריך לעמוד בתנאי סף בדבר ניסיון; הסתמכות על ניסיון של גורם שונה מהמציע | 1) כללי | 2) פסיקה הקובעת כי הניסיון הרלוונטי לעמידה בתנאי הסף הוא רק ניסיונו של המציע עצמו | 3) פסיקה אשר פרשה תנאי סף בדבר ניסיון כמתיר הסתמכות על ניסיונו של אחר | 4) פסיקה הדנה בהתחשבות בניסיון של חברה שנרכשה על ידי המציע או התמזגה עמו; התחשבות בניסיון של חברה שהמציע (spin-off) "התפצל" ממנה | 5) תנאי המתיר להתחשב בניסיון של אחר לצורך עמידה בתנאי הסף | 6) ניסיון בעבודה שבוצעה על ידי המציע בשיתוף עם אחר או תוך הסתייעות בקבלני משנה | 7) ניסיון שנצבר על ידי המציע כקבלן משנה | ג. הגדרת הניסיון הנדרש על פי היקף הניסיון | 1) כללי | 2) הגדרת היקפו של הניסיון הנדרש באמצעות מונחי שסתום – ניסיון "בהיקף של מכרז זה", ניסיון "בהיקף גדול", ניסיון "בהיקף דומה" | 3) הגדרת היקפו של הניסיון הנדרש על פי כמות הפרויקטים | 4) האם ניתן להתחשב בעבודה שלא הסתיימה לצורך עמידה בהיקף הניסיון הנדרש? | 5) הגדרת הניסיון הנדרש על פי היקפו הכספי | 6) הגדרת הניסיון הנדרש על פי היקף העובדים שסופקו | ד. ניסיון בביצוע "עבודות דומות"; ניסיון בביצוע עבודות מהסוג נושא המכרז | 1) כללי | 2) דרישת ניסיון בביצוע "עבודות המכרז" או עבודות "בתחום" נושא המכרז | 3) דרישת ניסיון בביצוע "עבודות דומות" | (א) פסיקה הקובעת כי השאלה מהן "עבודות דומות" נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים | (ב) פסיקה המגבילה את שיקול דעתה של ועדת המכרזים בפרשנותה של דרישת ניסיון ב"עבודות דומות" | (ג) האם "עבודה דומה" חייבת לכלול את כל סוגי העבודה הכלולים במכרז? | (ד) פסיקה נוספת בנוגע לדרישת ניסיון ב"עבודות דומות" | (ה) ניסיון ב"מקום דומה" או ב"אזור דומה" | ה. הגדרת הניסיון הנדרש על פי מהות העבודות ומקום ביצוען | 1) כללי | 2) פרשנות הניסיון הנדרש בהתאם למהותן של עבודות המכרז | (א) פסיקה הקובעת כי יש לפרש את הניסיון הנדרש בהתאם למהותן של עבודות המכרז | (ב) פסיקה שעל פיה אין חובה לפרש את הניסיון הנדרש בהתאם למהותן של עבודות המכרז | 3) פסיקה שפירשה את מהות הניסיון הנדרש באופן המיטיב עם המציע | 4) פסיקה נוספת שעניינה מהות הניסיון הנדרש ופרשנותה | 5) דרישה לניסיון בביצוע עבודות ברשות מקומית בעלת היקף אוכלוסייה מסוים | ו. הגדרת הניסיון הנדרש על פי תקופת הניסיון | 1) כללי | 2) ניסיון "של X שנים" או "של X שנים אחרונות" | 3) ניסיון "ב-X השנים האחרונות" או "ב-X השנים שקדמו לפרסום המכרז" | 4) תאגיד שמשך קיומו קצר מתקופת הניסיון הנדרשת אינו עומד בתקופת הניסיון הנדרשת | 5) פרשנות תנאי הסף לגבי מועד ההתחלה והסיום של פרויקט | 6) פגמים בהוכחת תקופת הניסיון הנדרשת | ז. התוצאות של אי הוכחת עמידה בתנאי סף בדבר ניסיון | פרק שלושה עשר: אי עמידה בתנאי סף בדבר רישום קבלני ורישיונות אחרים על פי דין | א. מבוא | ב. מהותו של הרישיון הנדרש | 1) פסיקה הקובעת כי די ברישיון העומד בתנאי הסף כלשונו | 2) פסיקה הקובעת כי הרישיון הנדרש חייב להתאים לביצוע המכרז | 3) שאלות נוספות לגבי מהות הרישיון הנדרש | ג. כשרותו של הרישיון שצורף להצעה | ד. רישיון לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות | 1) כללי | 2) פרשנות הרישום הקבלני הנדרש | (א) פרשנותו של הסיווג הכספי הנדרש: האם המכרז כולו הוא "אתר אחד"? | (ב) פרשנותו של הסיווג הכספי הנדרש בהתאם להיקף העבודה הנדרש בכל אחד מסוגי העבודות הכלולים במכרז | (ג) פרשנות הסיווג הכספי הנדרש בהעדר כל הגדרה של הסיווג הנדרש | (ד) פרשנות מקלה של סיווג כספי קונקרטי שנדרש במכרז | (ה) פרשנותו של ענף הרישום הנדרש | (ו) פרשנותו של תנאי סף בדבר רישום כקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות (כוכבית) | (ז) האם די ברישום לענף ראשי כאשר נדרש רישום לענף משנה של אותו ענף? | 3) מי צריך לעמוד בדרישת הרישום הקבלני | 4) מועד העמידה בדרישת רישום קבלני | 5) רישום קבלנים בהצעה משותפת | 6) תוצאות אי העמידה בתנאי סף בדבר רישום קבלני | (א) פסיקה שנקטה בגישה מקלה כלפי אי עמידה בתנאי סף בדבר רישום קבלני | (ב) פסיקה שנקטה בגישה מחמירה כלפי אי עמידה בתנאי סף בדבר רישום קבלני | 7) האיסור למסור עבודות לקבלן שאינו רשום כדין לביצוען | ה. רישיון עסק ורישיונות אחרים על פי דין | 1) מי צריך לעמוד בדרישת הרישיונות? | (א) פסיקה הקובעת כי על הרישיונות להיות על שם המציע | (ב) פסיקה הקובעת כי אין חובה שהרישיונות יהיו על שם המציע | 2) מועד העמידה בדרישת הרישיונות | (א) פסקי דין שהתירו הסתמכות על רישיון שהוצא לאחר מועד הגשת ההצעות | (ב) פרשנות של תנאי המכרז כמתירים הסתמכות על רישיון שהוצא לאחר מועד הגשת ההצעות | (ג) פסיקה הקובעת כי המועד לעמידה בדרישת רישיונות הינו מועד הגשת ההצעות; פקיעת רישיון לאחר הגשת ההצעות | 3) אי עמידה בדרישה לרישוי על פי דין ותוצאותיה | 4) האיסור למסור עבודות או שירותים למי שאינו מחזיק ברישיונות הדרושים לביצועם | פרק ארבעה עשר: אי עמידה בתנאי סף שונים | א. תנאי סף בדבר רכישת מסמכי המכרז | 1) תנאי סף בדבר רכישת מסמכי המכרז ממפרסם המכרז ואופן התשלום בגינם | 2) תנאי סף בדבר מועד רכישתם של מסמכי המכרז | ב. תנאי סף המחייב השתתפות בסיור קבלנים | 1) אופן ההשתתפות בסיור וזיהוי הנציג מטעם המציע | 2) השתתפות בסיור קבלנים בהצעה משותפת | 3) תוצאות אי העמידה בתנאי סף הקובע חובת השתתפות בסיור קבלנים | ג. תנאי סף הכולל דרישות תקן | 1) מהות התקן הנדרש | 2) זהותו של בעל התקן | 3) אי עמידה בתנאי סף בדבר תקן ותוצאותיה | ד. תנאי סף בדבר מחזור כספי | 1) כללי | 2) הסכומים הנכללים במחזור הנדרש | ה. תנאי סף בדבר חוסן כלכלי | ו. תנאי סף בדבר עובדים | 1) תנאי סף הכוללים דרישות בדבר העובדים המועסקים אצל המציע | (א) כללי | (ב) מועד העסקת העובדים | (ג) מהי "העסקת" עובדים? | (ד) מיהו "עובד" או "עובד קבוע"? | (ה) כישוריהם של עובדי המציע | 2) תנאי סף הכוללים דרישות בדבר העובדים המוצעים על ידי המציע לביצוע העבודות | (א) דרישות בדבר מקצועיותם והשכלתם של העובדים המוצעים | (ב) מועד יצירתם של יחסי העבודה בין המציע לבין העובדים המוצעים | (ג) זמינותם של העובדים המוצעים | ז. תנאי סף בדבר כלי רכב או ציוד | 1) כללי | 2) דרישה בדבר כלי רכב או ציוד "ברשות" המציע | 3) דרישות בדבר כלי רכב או ציוד "בבעלות" או "בשכירות" המציע | (א) אי התאמה בין תנאי המכרז לגבי הזכויות הנדרשות בכלי רכב | (ב) טיב הזכויות הנדרשות לשם עמידה בדרישת בעלות ברכב או בציוד | 4) דרישות בדבר כלי רכב או ציוד שהוזמנו על ידי המציע או המצויים בשליטתו או בהפעלתו | 5) מועד העמידה בתנאי סף בדבר זכויות בכלי רכב או בציוד | 6) פרשנות טיבם של כלי הרכב או הציוד הנדרשים | 7) כמות כלי הרכב או הציוד הנדרשים | 8) כלי רכב או ציוד החורגים מהמאפיינים הנדרשים בתנאי הסף | בית המשפט העליון | בתי משפט מחוזיים ומינהליים הקדמה | פסיקה שלא פורסמה | בית המשפט העליון | 1. בג"צ 194/71 , המ' 466/71 אחים רויכמן שומרון בע"מ נ' שר הבטחון ואח' חוסר ודאות בהצעה, פגמים בהצעת המחיר | 2. בג"צ 545/75 ברגמן-מדלג נ' ראש המועצה, חברי המועצה ובני המועצה המקומית קלנאסואה ואח' הסתייגות | 3. בג"צ 303/76 יוסף איזמרילי ושות' בע"מ ואח' נ' עיריית אילת ואח' חלופות לערבות בנקאית | 4. בג"צ 358/76 אליעזר בדנר בע"מ נ' שר הביטחון ואח' ערבויות שאינן ערבויות בנקאיות | 5. בג"צ 159/77 נחל סיני מושב שיתופי בע"מ נ' שר הביטחון ואח' הסתייגות | 6. בג"צ 168/77 רמיר חברה קבלנית בע"מ נ' עירית תל אביב ואח' אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 7. בג"צ 433/77 , המ' 735/77 דגן ושות' ואח' נ' עירית אילת ואח' חוסר ודאות בהצעה | 8. בג"צ 2/78 עפר וסלע בע"מ נ' שר הביטחון ואח' חוסר ודאות בהצעה | 9. בג"צ 536/78 ג'ורג' חכים נ' המועצה המקומית מג'אר ואח' פגמים בהצעת המחיר | 10. בג"צ 221/79, 490/79 א. סיניבר ושות' מהנדסים בע"מ נ' עירית אשקלון אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 11 . בג"צ 389/79 אחים בראשי בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח' חלופות לערבות | 12 . בג"צ 357/80 מאיר בלישע נ' עירית ירושלים חוסר ודאות בהצעה | 13 . בג"צ 84/81 רמ"ט בע"מ נ' המנהל הכללי של משרד הביטחון ואח' פגמים בהצעת המחיר, הסתייגות | 14 . בג"צ 235/81 צבי עקביוב נ' עירית אילת חלופות לערבות בנקאית, אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 15 . בג"צ 294/81 אורי שחר נ' עירית חיפה פגמים בהצעת המחיר, אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 16 . בג"צ 15/82 זאב רורמן נ' עירית רעננה ואח' פגמים בהצעת המחיר, אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 17. בג"צ 449/82, 526/82 ב"ש 62/83 דחס מנוף ושירותים ואח' נ' ראש עירית אשדוד ואח' אי עמידה בתנאי סף, חוסר ודאות בהצעה, אי עמידה בדרישת ניסיון | 18 . בג"צ 254/84 תופיק לחאם ואח' נ' עירית נצרת ואח' אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 19 . בג"צ 373/84 בדעאן רימון נ' המועצה המקומית מגדל ואח' אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 20 . בג"צ 48/85 צהר חברה לפיתוח ועבודות עפר בע"מ נ' עירית קרית שמונה ערבות חסרה, ערבות קצרה | 21 . בג"צ 418/85 א. לוי קבלני בנין בע"מ נ' עיריית כפר-סבא ערבות חסרה | 22 . בג"צ 16/86 יחיאל שינדלר נ' עיריית בני-ברק ואח' חוסר ודאות בהצעה, הסתייגות | 23 . בג"צ 537/86 ש. סגליס מהנדס חשמל בע"מ נ' עירית חיפה ואח' הסתייגות | 24 . בג"צ 158/87 דניה סבוס חב' לבניה בע"מ נ' רשות שדות התעופה בישראל ואח' ערבות חסרה, טעות קולמוס בערבות | 25 . בג"צ 927/87 אחי חביב חברה לעבודות אינסטלציה מים וביוב בע"מ שחר נ' ראש המועצה יפיע ואח' אי עמידה בדרישת רישום קבלנים, אי עמידה בתנאי סף | 26 . בג"צ 933/87 אחים רויכמן (שומרון) בע"מ נ' עירית כפר סבא ואח' אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 27 . ע"א 7285/97 י. ג. מתאר ניהול ופתוח בע"מ נ' מנהל מקרקעי ישראל ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון | בתי משפט מחוזיים ומינהליים | 28 . ת.א. (י-ם) 401/91 חברת יורם בן עמי בניה ופיתוח בע"מ ואח' נ' חב' חשמל ואח' אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 29 . ת.א. (ת"א) 1816/91 , המר' 12449/91 אחים דרומי – קבלני אינסטלציה ביוב ומסגרות בע"מ נ' עיריית רמת-גן ואח' ערבות חסרה | 30 . ת.א. (חי') 80/92 צביקה יהודה נ' עירית קרית ים אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 31 . ת.א. (י-ם) 298/92 דוד כרמלי נ' חברת חשמל אי עמידה בדרישת נסיון | 32 . ת.א. (ת"א) 210/93 המר' 1867/93 בוני בניין ופיתוח בע"מ נ' יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ ערבות חסרה | 33 . ה"פ (י-ם) 343/93 המרצה 1583/93 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ואח' חוסר ודאות בהצעה, הסתייגות | 34 . ה"פ (ת"א) 608/93 המעמיס בע"מ נ' עירית לוד ואח' אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 35 . ת.א. (ת"א) 748/93 , המר' 6361/93 מילגם מרכז ישראלי לשירותי גביה ומים בע"מ נ' המועצה המקומית מבשרת ציון ואח' פגמים בהצעת המחיר | 36 . המ' (חי') 4281/93 קדור עבד את רפיק ושות' נ' דיר חנא ואח' ערבות חסרה | 37 . ה"פ (ת"א) 32/94 ארבל הנדסה וקבלנות ( 1983 ) בע"מ נ' מ"י ואח' פגמים בהצעת המחיר | 38 . ת.א. (ת"א) 158/94 המר' 1043/94 יודגת נ' עירית הרצליה ואח' ערבות חסרה | 39 . ת.א. (חי') 315/94 , המרצה 807/94 חי גל מהנדסים קבלנים בע"מ נ' מ.מ. נשר ואח' אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 40 . ה"פ (ת"א) 449/94 משה סליפוי נ' ראש עירית רחובות ואח' ה"פ (ת"א) 941/94 אילן שבדרון נ' ראש עירית רחובות ואח' הסתייגות | 41 . מ"א (חי') 509/94 אגלר עבודות בנין הנדסאיות נ' מועצה מקומית כאבול ערבות להצעה משותפת | 42 . ה"פ (חי') 577/94 דאוד סוריה נ' עירית אום אל פחם ואח' אי התאמה בין שם החייב לשם המציע | 43 . ה"פ (חי') 1125/94 , המר' 2977/94 חברת א' בטחון אזרחי בע"מ נ' רשות שדות התעופה ואח' קשיי מימוש בערבות, סטיה מנוסח הערבות | 44 . ה"פ (ת"א) 1182/94 המר' 9182/94 רם ואח' נ' מ"י ואח' ערבות חסרה, ערבות להצעה משותפת | 45 . ה"פ (חי') 1279/94 מפעלי לוקי נ' מדינת ישראל ואח' ערבות חסרה, חוסר ודאות בהצעה, אי צירוף מסמכים | 46 . ת.א. (ת"א) 1296/94 המ' 9229/94 רבד בע"מ ואח' נ' מ"י ואח' הסתייגות | 47 . ה"פ (חי') 1340/94, 3435/94 מנורה איזו אהרון בע"מ נ' משרד הבינוי והשיכון ואח' אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 48 . ה"פ (חי') 1481/94 איבריק בע"מ נ' המועצה המקומית אבו-סנאן ואח' פגמים בהצמדת הערבות, ערבות חסרה | 49 . ה"פ (ת"א) 1849/94 , המ' 12396/94 בוני בנין ופיתוח נ' עיריית רעננה ואח' ערבות חסרה | 50 . ה"פ (ת"א) 481/95, 482/95, 511/95 תפודי חן למיון ושיווק בע"מ נ' מ"י – משרד החקלאות אי עמידה בתנאי סף, הסתייגות | 51 . ה"פ (חי') 1231/95 , המר' 3323/95 הסעות מוטלק בע"מ נ' עירית סכנין ואח' אי התאמה בין מבקש הערבות לבין המציע, ערבות קצרה, ערבות חסרה | 52 . ה"פ (ת"א) 1375/95 המ' 9008/95 חב' צבי כהן ואחיו נ' עירית נתניה ואח' אי עמידה בתנאי סף | 53 . ה"פ (ת"א) 1376/95 צבי כהן ואחיו חברה קבלנית לעבודות עפר ופינוי אשפה בע"מ נ' עירית נתניה ואח' אי עמידה בתנאי סף, אי עמידה בדרישת ניסיון | 54 . ה"פ (ת"א) 1449/95 חברת בית הארכיב שירותי גניזה וארכיון בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון | 55 . ה"פ (ת"א) 1623/95 קסם חניונים בע"מ נ' נתיבי איילון ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון | 56 . ה"פ (ת"א) 1824/95 מילגם שירותים לעיר בע"מ נ' עירית רעננה ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון | 57 . ה"פ (ת"א) 13907/95 פ.ק. גנרטורים נ' עירית תל אביב ערבות קצרה, סטיה מנוסח הערבות, הגשת העתק של ערבות | 58 . ה"פ (י-ם) 378/96 אחים שרבט חברה לבניין בע"מ נ' משרד הבינוי והשיכון ואח' הצעה משותפת | 59 . ת"א (נצ') 253/96 אחים אבו עיאש בע"מ נ' המועצה המקומית כפר כנא ואח' ערבות קצרה | 60 . ה"פ (ת"א) 396/96 , המר' 2769/96 יו דבי נ' מועצה אזורית עמק לוד פגמים בהצעת המחיר | 61. ה"פ (ת"א) 429/96 ITS, אי.טי.אס חברה לשינוע בע"מ נ' רשות הנמלים והרכבות ואח' אי עמידה בתנאי סף, פגמים בהצעת המחיר | 62 . ה"פ (ת"א) 870/96 , ה"פ 981/96 א. אלדן אלמנטים אורבניים בע"מ ואח' נ' רשות שדות התעופה בישראל ואח' פגמים בהצעת המחיר | 63 . ה"פ (ת"א) 1427/96 אורדע פרינט בע"מ נ' מדינת ישראל ואח' טעות קולמוס בערבות, ערבות חסרה | 64 . ה"פ (י-ם) 1514/96 יפעת מרכז למידע תקשורתי בע"מ נ' מ"י – משרד העבודה והרווחה ואח'אי עמידה בתנאי סף, חוסר ודאות בהצעה | 65 . ת.א. (ת"א) 1794/96 המ' 13139/96 דיור לעולה נ' חברת החשמל ואח' טעות קולמוס בערבות, ערבות חסרה | 66 . המר' (י-ם) 5164/96 , המ' 5165/96 אחים שרבט יוזמים ובונים (1989) בע"מ ואח' נ' משרד הבינוי והשיכון ואח' הצעה משותפת | 67 . ת.א. (חי') 10546/96 המר' 33557/96 סמר השקעות וסחר בע"מ נ' אמנון שחר ואח' טעות קולמוס בערבות, ערבות חסרה | 68 . ת.א. (חי') 10659/96 פרידנזון מנופים והובלות בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ ואח' אי עמידה בתנאי סף, אי עמידה בדרישת ציוד וכלי רכב | 69 . ה"פ (חי') 30049/96 מילואות אנרגיה שותפות מוגבלת ( 1995 ) נ' חברת החשמל לישראל בע"מ אי עמידה בתנאי סף, חוסר ודאות בהצעה, אי עמידה בדרישת רישיונות על פי דין | 70 . ה"פ (ת"א) 166/97 המר' 1625/97 י. שקד ( 1983 ) בע"מ נ' חברת החשמל מועד חילוט הערבות, אי עמידה בדרישת רישיונות על פי דין | 71 . ה"פ (ת"א) 386/97 , המר' 3637/97 בני משה קרסו בע"מ ואח' נ' רשות הדואר אי עמידה בתנאי סף, אי עמידה בדרישת השתתפות בסיור קבלנים | 72 . ה"פ (ת"א) 688/97 שלמה פסטרנק (גרר שלומי) נ' משטרת ישראל ואח' עיכוב חוב כחלופה לערבות בנקאית | 73 . ה"פ (ת"א) 860/97 , המרצה 7987/97 שרונית חברה להסעות והובלות (1989) בע"מ נ' משרד העבודה והרווחה ואח' אי עמידה בדרישת רישיונות על פי דין, אי עמידה בדרישת ציוד וכלי רכב | 74 . ה"פ (ת"א) 925/97 אלסינט בע"מ נ' מ"י ואח' הסתייגות | 75 . ה"פ (ת"א) 1031/97 קול-בי בע"מ נ' עירית תל אביב ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון | 76 . ה"פ (ת"א) 1190/97 תמנון עבודות ימיות בע"מ נ' משרד התחבורה ואח' אי עמידה בתנאי סף, חוסר ודאות בהצעה, אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 77 . ה"פ (ת"א) 1210/97 המ' 10887/97, 11029/97 פלס קונסטרוקציות , ומבנים מתועשים בע"מ נ' מועצה מקומית שוהם ואח' אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 78 . ה"פ (ת"א) 1312/97 דיור לעולה בע"מ – חברה לבניין נ' עירית הוד השרון ואח' אי עמידה בתנאי סף, אי עמידה בדרישת השתתפות בסיור קבלנים | 79 . ה"פ (ת"א) 1327/97 פרח השקד בע"מ נ' עירית בת ים ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון, מועד חילוט הערבות | 80 . ה"פ (ת"א) 1545/97 תדיראן תקשורת בע"מ נ' רשות הדואר הסתייגות | 81 . ה"פ (ת"א) 1637/97 י.ג. מתאר ניהול ופיתוח בע"מ נ' מנהל מקרקעי ישראל ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון | 82 . ה"פ (ת"א) 1835/97 בש"א 16470/97, 16552/97 אפרים תמרי ובניו בע"מ נ' מחלקת עבודות ציבוריות (מע"צ) – מחוז תל-אביב ואח' אי עמידה בתנאי סף | 83 . ה"פ (ת"א) 1897/97 שילו-נהיגה עצמית בע"מ נ' משרד האוצר-החשב הכללי ואח' אי עמידה בתנאי סף | 84 . ה"פ (חי') 30238/97 עפר הגליל בע"מ נ' המועצה המקומית עראבה ואח' חוסר ודאות בהצעה, מועד חילוט הערבות, אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 85 . ה"פ (חי') 30376/97 , ה"פ 30375/97 , המר' 28867/97 מחצבי אבן ערבול אספלט בע"מ נ' עירית טמרה ואח' אי עמידה בתנאי סף, טעות קולמוס בערבות, ערבות חסרה | 86 . ה"פ (ת"א) 70/98 מיכאל מרדכי בע"מ נ' רשות הנמלים והרכבות ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון | 87 . ה"פ (חי') 101/98 , ה"פ 102/98 עפר הגליל בע"מ נ' המועצה המקומית עראבה ואח' אי עמידה בדרישת רישום קבלנים, ערבות קצרה | 88 . ה"פ (י-ם) 139/98 ה"פ 252/98 תלפיות חרושת עץ בע"מ נ' ועדת המכרזים לענייני בניה ציבורית והקמת קריות הממשלה אי עמידה בתנאי סף, אי עמידה בדרישת ניסיון | 89 . ה"פ (י-ם) 177/98 מרס אנטנות ומערכות אר.אף. בע"מ נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ואח' הסתייגות, ערבות חסרה | 90 . ה"פ (חי') 282/98 בש"א 2081/98 עפיפי עלי נ' חברת יפה נוף תחבורה ותשתיות בע"מ ואח' טעות קולמוס בערבות, ערבות קצרה | 91 . ה"פ (ת"א) 386/98 אלקו התקנות ושירותים ( 1973 ) בע"מ נ' איגוד ערים לענייני ביוב (אזור כרמיאל) ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון, אי עמידה בדרישת רישום קבלנים | 92 . ה"פ (ת"א) 489/98 מידן חברה לשיווק מוצרי מזון בע"מ נ' רשות שדות התעופה בישראל ואח' איחור בהגשת ההצעה, אי עמידה בתנאי סף, פגמים בהצעת המחיר | 93 . ה"פ (ב"ש) 4046/98 צ.מ.ה רותם תעשיות בע"מ נ' עירית אשקלון ואח' ערבות חסרה | 94 . ע"א (ת"א) 4093/98 טיירו נעים נ' מועצה מקומית נחל שורק ואח' פגמים בהצעת המחיר | 95 . ה"פ (ת"א) 200102/98 מלם מערכות בע"מ נ' רשות הדואר ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון, פגמים בהצעת המחיר, הסתייגות | 96 . ה"פ (ת"א) 200185/98 מילגם שירותים לעיר בע"מ נ' עירית לוד ואח' פגמים בהצעת המחיר | 97 . ה"פ (ת"א) -200313/98 ב תי.אן.אן.גטוורקס בע"מ נ' מחלקת עבודות ציבוריות – משרד התשתיות הלאומיות פגמים בהצעת המחיר | 98 . ה"פ (ת"א) -200407/98 ב, בש"א 104767/98 אנג'ל בנייני משרדים בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל – משרד האוצר ואח' אי עמידה בתנאי סף | 99 . ה"פ (ת"א) 200553/98 בש"א 106374/98 ארדן פרוייקטים מתקני חשמל (1985) בע"מ ואח' נ' רשות שדות התעופה ואח' אי עמידה בדרישת רישיונות על פי דין | 100 . ה"פ (ת"א) 200554/98 בש"א 106424/98, 106425 צבאן אלקטרוניקה בע"מ נ' משרד הביטחון איחור בהגשת ההצעה | 101 . ה"פ (ת"א) 200615/98 , בש"א 107109/98 תעשיות מתכת נצר סירני (1997) בע"מ נ' משרד הביטחון אי עמידה בדרישת ניסיון | 102 . ה"פ (ת"א) 201055/98 , בש"א 113291/98 ר.ו.פ אלון מתכת בע"מ החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ ואח' פגמים בחתימה על ההצעה, אי עמידה בדרישת תקן, אי עמידה בדרישת רישיונות על פי דין | 103 . ה"פ (נצ') 282/99 א. צ. מ. ת. פרוייקטים לטיהור וביוב בע"מ נ' תאגיד ראש פינה חצור לטיפול בשפכים (בהקמה) ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון | 104 . ת.א. (ת"א) 2604/99 בש"א 58500/99 קבוצת אשטרום בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון | 105 . ה"פ (ת"א) 10208/99 , בש"א 32688/99 אשר גרין מבנים בע"מ נ' החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ אי עמידה בדרישת ניסיון | 106 . ה"פ (ת"א) 10345/99 , בש"א 53477/99 מלם מערכות בע"מ נ' מ"י-המשרד לקליטת העליה ואח' אי עמידה בדרישת תקן | 107 . ה"פ (ת"א) 10758/99 , בש"א 54227/99 אל-מור חשמל ( 1986 ) בע"מ נ' רשות הנמלים והרכבות – רכבת ישראל ואח' ערבות חסרה | 108 . ה"פ (ת"א) 10809/99 , בש"א 23453/00 אי.איי.אם. אינטרנשיונל אלקטרוניקס בע"מ נ' מפעל הפיס ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון, הצעה משותפת | 109 . ה"פ (ת"א) 10812/99 , בש"א 53473/99 דנה הנדסה בע"מ נ' מנהל מקרקעי ישראל אי עמידה בדרישת ניסיון | 110 . ה"פ (ת"א) 11403/99 אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ נ' רשות שדות התעופה בישראל ואח' אי הגשת ערבות, ערבות קצרה, טעות קולמוס בערבות | 111 . ה"פ (ת"א) 11531/99 , בש"א 63274/99 דולב חברה למימון רכב בע"מ נ' קרן קיימת לישראל אי התאמה בין שם החייב בערבות לבין שם המציע, טעות קולמוס בערבות | 112 . עת"מ (י-ם) 146/00 , בש"א 4952/00 012 קווי זהב בע"מ ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עת"מ (י-ם) 148/00 , בש"א 4989/00 בזק בינלאומי בע"מ ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' חוסר ודאות בהצעה, פגמים בהצעת המחיר, ערבות חסרה | 113 . ה"פ (ת"א) 222/00 , בש"א 3031/00 דסקו מוצרי עץ ( 1987 ) בע"מ נ' משרד החינוך ואח' סטיה מנוסח הערבות | 114 . ה"פ (ת"א) 400/00 , בש"א 6181/00 י. פלד מהנדסים בע"מ נ' עירית הוד השרון ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון | 115 . ה"פ (ת"א) 459/00 , בש"א 7167/00 , בש"א 11431/00 מבט שרותי תברואה בע"מ ואח' נ' עירית בני ברק ואח' אי עמידה בתנאי סף | 116 . ה"פ (ת"א) 765/00 פיברן קדימה ( 1987 ) בע"מ נ' עירית ת"א ואח' עיכוב חוב כחלופה לערבות בנקאית, ערבות חסרה, ערבות קצרה | 117 . ה"פ (ת"א) 871/00 , בש"א 13294/00 נאות אורנים 90 (עבודות בניה) בע"מ ואח' נ' מ"י – שרות בתי הסוהר ואח' אי עמידה בתנאי סף | 118 . ה"פ (ת"א) 887/00 , בש"א 20020/00 רום שירותים ימיים בע"מ נ' החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון | 119 . ה"פ (ת"א) 1058/00 מאיה ניהול תברואה ושירותים 1995 בע"מ נ' עירית בני ברק ואח' אי עמידה בתנאי סף, אי עמידה בדרישה בדבר רכישת מסמכי המכרז, ערבות קצרה | 120 . ה"פ (ת"א) 1088/00 ה"פ 1367/00 אופק תעשיות שילוט 1992 בע"מ ואח' נ' שירותי בריאות כללית (קופ"ח כללית) ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון | 121 . ת.א. (ת"א) 1146/00 , בש"א 3188/00 נעמאן חורי בע"מ נ' מכבי שירותי בריאות ואח' פגמים בהצעת המחיר, פגמים בחתימה על ההצעה | 122 . ה"פ (ת"א) 1201/00 דנאל (אדיר יהושע) בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי ואח' פגמים בחתימה על ההצעה | 123 . ה"פ (ת"א) 1571/00 , בש"א 29003/00 נאות דורית בע"מ ואח' נ' עירית ראש העין ואח' עיכוב חוב כחלופה לערבות בנקאית, מועד חילוט הערבות, העדר חותמת או חתימה של הבנק על גבי הערבות | 124 . עת"מ (י-ם) 208/01 תקשוב מערכות חינוך בע"מ נ' משרד החינוך ואח' אי עמידה בתנאי סף, אי מילוי פרטים | 125 . עת"מ (ת"א) 1076/01 מאיה ניהול תברואה ושירותים 1995 בע"מ ואח' נ' עירית בני ברק ואח' מועד חילוט ערבות, סטיה מנוסח הערבות | 126 . עת"מ (ת"א) 1086/01 מודיעין אזרחי בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות סטיה מנוסח הערבות | 127 . עת"מ (ת"א) 1192/01 , בש"א 12053/01 גרנית הכרמל ואח' נ' רשות שדות התעופה בישראל ואח' אי עמידה בתנאי סף | 128 . עת"מ (ת"א) 1238/01 דניה סיבוס בע"מ נ' מדינת ישראל ואח' פגמים בהצעת המחיר | 16611/01 פולדמיר בניין בע"מ , 129 . עת"מ (ת"א) 1265/01 , בש"א 16210/01 נ' רשות הנמלים והרכבות ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון, אי מילוי פרטים | 130 . עת"מ (ת"א) 1268/01 , בש"א 16339/01 סולן אקספרס (1995) בע"מ נ' רשות שדות התעופה ואח' אי עמידה בדרישת רישיונות על פי דין | 131 . ה"פ (חי') 746/02 סמחאת מחמוד לעבודות בניין בע"מ נ' איגוד ערים לאיכות הסביבה – אגן בית נטופה ואח' טעות קולמוס בערבות, ערבות חסרה, פגמים בשם המוטב בערבות | 132 . עת"מ (חי') 1193/03 יוסף חורי חברה לעבודות בנין בע"מ נ' מ"י ואח' הסתייגות | 133 . עת"מ (ת"א) 1757/04 , בש"א 31601/04 י.ד. לוי אלברט ( 2000 ) חברה לבנין ( 1997 ) בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח' צירוף מספר ערבויות שונה מהנדרש | 134 . עת"מ (חי') 2221/04 קבוצת אלון בע"מ נ' מועצה אזורית משגב ואח' אי עמידה בדרישת ציוד וכלי רכב | 135 . עת"מ (חי') 2293/04 , בש"א 21156/04 אסיה תורס ואח' נ' מ"א מנשה ואח' אי עמידה בתנאי סף, ערבות חסרה | 136 . ה"פ (ת"א) 875/05 , בש"א 16152/05 שחר אסיסטנס בע"מ נ' החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ ואח' אי עמידה בדרישת ניסיון, אי עמידה בדרישת מחזור כספי | 137 . עת"מ (ת"א) 1513/05 מד מים רימונים בע"מ נ' מניב ראשון בע"מ ואח' אי עמידה בתנאי סף | 138 . עת"מ (ת"א) 1449/08 , בש"א 30717/08 חגור תעשיות בע"מ נ' מ"י – משרד הביטחון ואח' פגמים בהצעת המחיר | 139 . עת"מ (ת"א) 2465/08 , בש"א 323330/08 עפרי פיגומים בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ ואח' אי עמידה בדרישות כ"א | 140 . עת"מ (ת"א) 1432/09 עת"מ 1270/09 קדמה אנרגיה ירוקה בע"מ נ' איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה ואח' מועד חילוט ערבות
Mobile version: Enabled