Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני מכרזים כרך ה חלק ראשון – פגמים בשלב הליכי המכרז

₪790.00 ₪500.00
מק"ט: 24730

מחברים: שמואל הרציג, עו"ד; רונית גרבר, עו"ד

Tender Laws Volume 5a – Defects At a Tender Process

דיני מכרזים: רונית גרבר עו

הסדרה המלאה דיני מכרזים כוללת את הספרים הבאים:
1. דיני מכרזים כרך א – מכרזים של רשויות מקומיות
2. דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים
3. דיני מכרזים כרך ג – עקרונות ופגמים בדיני מכרזים
4. דיני מכרזים כרך ד חלק ראשון – פגמים בהצעה ובערבות למכרז
5. דיני מכרזים כרך ד חלק שני – אי עמידה בתנאי סף
6. דיני מכרזים כרך ה חלק ראשון – פגמים בשלב הליכי המכרז
7. דיני מכרזים כרך ה חלק שני – פגמים בשלב קבלת ההחלטה במכרז
8. סעדים בדיני מכרזים
אודות הספר

סדרת דיני מכרזים היא הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום.
 
הסדרה עוסקת, בסוגיות המרכזיות בדיני המכרזים, תוך דיון מעמיק המשלב עיון ומעשה. הסדרה מאוזכרת במרבית ההחלטות ופסקי הדין העוסקים בדיני מכרזים, ונמצאת בשימושם השוטף של בתי המשפט, עורכי הדין והגופים השונים הקשורים לתחום דיני המכרזים.
 
כרך ה חלק ראשון עוסק בפגמים בשלב הליכי המכרז דהיינו, בפגמים המתעוררים לאחר הגשת ההצעות ובשלב בדיקת ההצעות על ידי ועדות המכרזים.
 
הספר דן בהרחבה בסוגיות הבאות:

  • היקף חובתה של וועדת המכרזים לערוך בירורים ובדיקות עובדתיות
  • תיקון טעויות סופר בהצעות ע"י וועדת המכרזים
  • בדיקת מסמכים ופגמים הקשורים במסמכים אלו
  • פגמים במסמכי נסיון
  • קבלת הבהרות ממציעים והשלמת מסמכים
  • משא ומתן עם משתתפי המכרז
אודות המחבר

עו"ד שמואל הרציג עוסק כמומחה בתחום דיני המכרזים עשרות שנים, היה שותף לכל חקיקת דיני המכרזים, מרצה אורח בתחום זה, כתב עשרות מאמרים ואת הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום דיני המכרזים.

.
פרק ראשון: התשתית העובדתית להחלטתה של ועדת המכרזים והיקף חובתה של הוועדה לערוך בירורים ובדיקות עובדתיות | א. כללי | ב. היקף חובתה של ועדת המכרזים לבדוק את עמידת ההצעות בתנאי המכרז | (1) היקף חובתה של ועדת המכרזים לבדוק מיוזמתה את עמידת המציעים בתנאי המכרז | (א) היקף זכותה של ועדת המכרזים להסתפק במסמכים שצורפו להצעה לצורך בדיקת כשרות ההצעות | (ב) חובת הוועדה לקיים בדיקות מקום שתנאי המכרז לא דרשו צירוף מסמכים להוכחת עמידה בתנאי המכרז | (ג) פסיקה נוספת הדנה בחובתה של ועדת המכרזים לבחון את עמידתן של ההצעות בתנאי המכרז ובאופן הבדיקה | (ד) חובתה של ועדת המכרזים להימנע מפסילת הצעה ללא בדיקה ראויה | (2) היקף חובתה של ועדת המכרזים לבדוק טענה של מציע כי מציע אחר לא עמד בתנאי המכרז | ג. שוויון בעריכת בדיקות על ידי הוועדה; הסתמכות על היכרות קודמת עם מציע כתחליף לבדיקה | ד. החלטה המבוססת על תשתית עובדתית פגומה | (1) תוצאותיה של הסתמכות על תשתית עובדתית פגומה | (2) פסיקה הדנה בהחלטות המבוססות על תשתית עובדתית פגומה | ה. היקף חובתה של הוועדה לבדוק נתונים | (1) הכלל: אין חובה לבדוק נתונים | (2) מקרים שבהם חובה על הוועדה לקיים בדיקה או בירור | ו. סתירה בין נתונים שונים שנמסרו לוועדת המכרזים | ז. אופן הבדיקה | ח. בדיקת ההצעות על ידי מומחים | (1) מבוא | (2) נושאים שבהם ראוי להיזקק למומחה לעומת נושאים שאינם עניין למומחה | (3) אופן עריכתה של בדיקת המומחה | (4) מעמדה של המלצת מומחה | פרק שני: תיקון טעויות סופר בהצעות על ידי ועדות המכרזים | א. מהי "טעות סופר" הניתנת לתיקון על ידי ועדת המכרזים? | ב. תיקונים מותרים בהצעות | ג. תיקונים אסורים בהצעות | ד. אופן תיקונה של טעות סופר על ידי ועדת המכרזים | פרק שלישי: בדיקת מסמכים שצירופם נדרש להצעה ופגמים הקשורים במסמכים אלה | א. העקרונות והמבחנים | (1) כללי | (2) מתי קיימת חובה לצרף מסמכים להצעה | (א) הכלל: אין חובה לצרף להצעה מסמכים שצירופם לא נדרש במפורש בתנאי המכרז | (ב) פסיקה הקובעת חובה לצרף להצעה מסמכים שלא נדרשו במפורש בתנאי המכרז | (ג) משמעותו של תנאי המזכיר מסמך מבלי לדרוש במפורש את צירופו להצעה | (3) האבחנה בין מסמך דקלרטיבי למסמך קונסטיטוטיבי | (4) האבחנה בין מסמך שהיה קיים בידי המציע במועד הגשת ההצעות לבין מסמך שלא היה קיים בידי המציע במועד זה | (5) האבחנה בין מסמך שצירופו נדרש כתנאי סף לבין מסמך שצירופו נדרש כתנאי רגיל | (א) פגמים בצירוף מסמכים שצירופם להצעה נדרש כתנאי סף | (ב) פגמים בצירוף מסמכים שצירופם להצעה נדרש כתנאי רגיל | (6) מסמכים שצירופם נדרש לשם הוכחת עמידה בתנאי סף | (7) עמידה בדרישת צירוף המסמכים באופן מהותי להבדיל מעמידה בה באופן פורמלי | (8) היקף זכותה של ועדת המכרזים להסתפק במסמכים שונים מאלה שנדרשו במכרז | (9) השלמת מסמכים לאחר הזכייה במכרז ב. פגמים הקשורים למסמכי ניסיון | (1) טיבם של מסמכי הניסיון הנדרשים | (א) כללי | (ב) מסמכי ניסיון הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי סף | (ג) מסמכי ניסיון שהוכנו על ידי המציע עצמו | (ד) פסיקה נוספת הדנה בטיבם של מסמכי הניסיון הנדרשים במכרז ובהתאמת המסמכים שצורפו לנדרש | (2) תוצאותיהם של פגמים בצירוף מסמכי ניסיון | (א) כללי | (ב) אי צירופם של מסמכי ניסיון כפגם מהותי ואיסור על המצאת מסמכים בדבר ניסיון שלא נזכר בהצעה בעת הגשתה | (ג) אי צירופם של מסמכי ניסיון כפגם טכני | (ד) הותרת התוצאות של אי צירוף מסמכי ניסיון לשיקול דעתה של ועדת המכרזים | (ה) אי צירופם של מסמכי ניסיון על ידי מציע המוכר למפרסם המכרז | (ו) אי השלמת מסמכי ניסיון לאחר בקשת הבהרות | (ז) צירופם של מסמכי ניסיון מעבר לנדרש | ג. פגמים הקשורים למסמכים אחרים | (1) פגמים בצירופם של אישורי רואה חשבון ושל מסמכים נוספים בדבר מחזור כספי ואיתנות פיננסית | (א) כללי | (ב) נפקותה של אי עמידה בדרישה לצירוף מסמכים כספיים קונקרטיים | (ג) פגמים באישורי רואה חשבון שנועדו להוכחת עמידה בדרישת מחזור כספי | (ד) פגמים באישורי בנק ובאישורים נוספים לגבי איתנות פיננסית | (2) פגמים בצירוף מסמכים בדבר עבר פלילי | (3) פגמים בצירוף אישורי ביטוח ומסמכים בדבר קיום ביטוחים | (4) פגמים בצירוף אישורי מס | (5) פגמים בצירוף מסמכי התאגדות ואישורים בדבר מנהלי החברה ובעלי מניותיה | (6) פגמים בצירוף אישורים בדבר מורשי חתימה ופגמים הקשורים לחתימת עורך דין או רואה חשבון על מסמכי ההצעה | (א) אישורים בדבר מורשי חתימה | (ב) אי עמידה בדרישה לחתימת עורך דין או רואה חשבון על גבי מסמכי ההצעה | (7) פגמים בצירוף הסכמים, מסמכי התחייבות ואישורים לגבי קבלני משנה | (8) פגמים בצירוף רישיונות על פי דין ואישורי תקן | (9) פגמים בצירוף אישורים בדבר ציוד ומסמכים בדבר תכונותיו הטכניות של המוצר/הפתרון הטכני המוצע | (10) פגמים בצירוף מסמכים בדבר כלי רכב, רישיונות רכב ורישיונות להפעלת שירותי הסעות | (11) פגמים בצירוף אישורים בדבר העסקת עובדים ושמירה על זכויותיהם | (12) פגמים בצירוף מסמכי הבהרות | (13) פגמים בצירופם של מסמכי המכרז המקוריים להצעה | (14) פגמים בצירופם של מסמכים נוספים | פרק רביעי: קבלת הבהרות ממציעים והשלמת מסמכים | א. כללי | ב. ההבחנה בין הבהרות מותרות לבין משא ומתן פסול | (1) מבוא | (2) פסיקה שאסרה על קבלת הבהרות המשנות את ההצעה | (3) פסיקה שאישרה את תקינותן של הבהרות שניתנו אף על פי ששינו את ההצעה | ג. תנאי במכרז המתיר לוועדת המכרזים לבקש מהמציע לתקן הצעתו או להבהירה | ד. הבהרות הנוגעות למחיר ההצעה | (1) מבוא | (2) האיסור על הוספת מחירים שהושמטו מההצעה בעת הגשתה | (3) האיסור על בקשת הבהרות המשנות או המאפשרות לשנות את המחירים שצוינו בהצעה | (4) החריג: נסיבות שבהן התירה הפסיקה קבלת הבהרות המשפיעות על מחירי ההצעה | ה. הבהרות לגבי עמידת המציע בתנאי סף והשלמת מסמכים | (1) מבוא | (2) הבהרות לגבי עמידתו של המציע בתנאי סף | (א) כללי | (ב) פסיקה הדנה בהשלמת מסמכים דקלרטיביים הנוגעים לעמידה בתנאי סף | (3) הבהרות והשלמת מסמכים הנוגעים לעמידה בתנאי סף בדבר ניסיון | (4) השלמה או תיקון של מסמכים שאינם נוגעים לתנאי הסף | ו. הבהרות והשלמת מסמכים לגבי המוצר המוצע או בנושאים טכניים הקשורים לביצוע העבודה | ז. האיסור על קבלת הבהרות המתקנות פגם מהותי שנפל בהצעה בעת הגשתה | ח. היקף שיקול דעתה של ועדת המכרזים לבקש הבהרות | (1) מבוא | (2) מקרים שבהם אין חובה על ועדת המכרזים לבקש הבהרות | (3) מקרים שבהם קיימת חובה על ועדת המכרזים לבקש הבהרות | ט. אופן בקשת ההבהרות | (1) מבוא | (2) הגוף שבידיו הסמכות לפנות למציעים בבקשת הבהרה ותיעודו של הליך ההבהרות | (3) שוויון בפניה להבהרות | י. נפקותן של הבהרות שניתנו וסירובו של מציע ליתן הבהרות כמבוקש | (1) מבוא | (2) השלכותיהן של הבהרות שניתנו על כשרות ההצעה ועל התחייבויות המציע כלפי עורך המכרז | (3) נפקותם של דרישה להשלמת מסמכים ושל מסמכים שהושלמו באיחור | פרק חמישי: משא ומתן עם משתתפי המכרז | א. האבחנה בין הליך של הבהרות לבין הליך של משא ומתן | ב. מהו משא ומתן עם משתתפי המכרז? | ג. הכללים לגבי ניהול משא- ומתן עם משתתפי מכרז | (1) הכלל: אסור לנהל משא- ומתן אלא אם הדבר הותר במפורש בתקנות | (2) פסיקה המתייחסת לסוגי העסקאות שלגביהם מתירות התקנות לנהל משא ומתן עם מציעים | (3) מקרים נוספים שבהם התירה הפסיקה לנהל משא- ומתן עם מציעים | (4) תנאי במכרז המעניק לעורך המכרז זכות לנהל משא- ומתן עם מציעים | (5) שאלת קיומה של חובה לנהל משא ומתן עם משתתפי המכרז כאשר הדבר מותר | ד. מטרתו של משא- ומתן עם מציעים ואופן ניהולו | (1) מבוא | (2) בחירת המשתתפים במשא- והמתן | (3) אופן ניהולו של המשא- והמתן | ה. סוגי השינויים שניתן לערוך בהצעה במסגרת משא ומתן | ו. ניהול משא ומתן עם הזוכה במכרז | רשימת פסיקה שלא פורסמה
Mobile version: Enabled